1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, Košice

07.03.2013 20:34

Šance na úspešné riešenie konfliktov v prostredí školy sa zvyšujú vtedy, keď sa mediácia stáva súčasťou jej kultúry. Tú vytvárajú žiaci, učitelia, rodičia prostredníctvom školskej komunity, ktorá sa postupne stáva želateľným modelom vytvárania sociálnych väzieb. Jej predpokladom je angažovanosť pri vytváraní pravidiel a komunikácia založená na osobnom prístupe učiteľov, rodičov a žiakov.

Rozhovory uskutočnené aj na túto tému s riaditeľkou školy PaedDr. Máriou Čačkovou dávajú tušiť, že záujem vytvoriť pre žiakov priestor komunity, kde vzájomné prepájanie aktivít pripraví žiakov na budúcnosť, je dlhoročným záujmom pedagógov tejto školy. Následná prednáška k téme Zmeny v potrebách detí medzi pedagógmi bola aj pre mňa ako mediátora príjemnou skúsenosťou. Rozprávali sme o zmenách v potrebách detí, vplyve internetu, televízie, mobilov. Nevyhli sme sa ani téme zvýšenia tlaku na výkon rodičov detí, ich chýbania v rodine a dôsledkov, ktoré takéto trendy môžu prinášať.  Ako môže škola kompenzovať, dopĺňať zmenšujúci sa vplyv rodičov? Ako pomáhať deťom spracovať množstvo prijímaných informácií? Ako zvládnuť úlohu sprievodcu? Ďalšou z tém bolo rozprávanie o zmenách v prejavoch agresivity detí a o tom, aký vplyv má na správanie detí  tolerovanie vulgarizmov v médiách. Na príklade konkrétnych viet sme poukázali na najčastejšie komunikačné rampy a hovorili sme o bariérach, ktoré môže priniesť silná orientácia na individualizmus. Venovali sme sa aj téme sociálneho života detí, ich vynútenej osamotenosti a o tom, ako si s tým poradiť v prostredí školy. 

V závere stretnutia sme sa venovali aj inšpiráciám, ktoré pomáhajú zvyšovať osobnú angažovanosť žiakov, rodičov a učiteľov vytvárajúcich školskú komunitu (osobný prístup, rešpektujúca skúsenosť, vytváranie príležitostí, zdieľanie skúseností, názorov a pocitov, spolupráca s MVO, podpora terénnej sociálnej práce a nízkoprahových programov v školskej komunite). Prezentácia bola pre názornosť doplnená i krátkymi videoukážkami. 

Mgr. Dušana Bieleszová, mediátor

Spätná väzba: "Ďakujem v mene svojich kolegov za užitočnú,profesionálnu a povzbudzujúcu hodinu a teším sa na spoluprácu." PaedDr. Mária Čačková

Späť