4. stretnutie rovesníckych mediátorov v Malackách

28.02.2016 17:02

Štvrté stretnutie rovesnícki mediátori venovali téme aktívneho počúvania. Zamýšĺali sa nad jeho významom a prínosom pre pochopenie konfliktných situácií. Hovorili o prekážkach aktívneho počúvania a uvažovali o možnostiach, ako minimalizovať rušivé vplyvy tak, aby výsledkom bolo vzájomné porozumenie.

V ďalšej aktivite sme trénovali vytváranie dohôd v skupinách, diskutovali o individuálnych a skupinových rozhodnutiach. 

Počas stretnutia sme hovorili aj o rozdielnosti. Rovesnícki mediátori uvažovali nad osudom ľudí v náročných životných situáciách (dôchodca, vozíčkar, alkoholik, utečenec,...). Uvažovali o ich správaní, snažili sa vnímať ich životné cesty. Hovorili sme aj o sile predsudkov. 

Rovesnícki mediátori pracovali aktívne, odpovede prijímali po dosiahnutí konsenzu. Pri vytváraní spoločných záverov zohľadňovali vek jednotlivých členov skupiny (tretiaci až ôsmaci), temperament, rozdielne záujmy. Svoje rozhodnutia vedeli zdôvodniť. Po štvrtom stretnutí rovesnícki mediátori vedia tvoriť dohody, identifikovať vzájomne otvorené či skryté útoky, dokážu "dolaďovať" dohody, znižovať napätie pri konfliktoch primerane veku, možnostiam a podmienkam triedy. 

Späť