Témy tréningových aktivít a zručnosti rovesníckeho mediátora

26.01.2015 20:39

 

1. Konflikty a ich príčiny 

 • Pozná očakávania od programu rovesníckej mediácie k sebe, k spolužiakom, k ostatným mediátorom, k učiteľom, rodičom a širšej verejnosti.
 • Dokáže rozlíšiť znaky kvalitného tímu, aj tímu, ktorý sa dostáva do problémov.
 • Vie pomenovať nebezpečné miesta v škole.
 • Je schopný popísať vo všeobecnosti najčastejšie sa vyskytujúce problémy a konflikty v triede.
 • Vie dospieť v tíme mediátorov k dohode na spoločnom názore.
 • Je pripravený diskutovať o hodnotách v skupine. 

2. Fázy vývoja konfliktu, opisné a hodnotiace pozorovanie

 • Identifikuje vplyv prostredia, štádium konfliktu, citové rozpoloženie,...
 • Vníma úzkosť, nepriateľstvo, frustráciu,..
 • Pomáha sformulovať pocity, potreby a záujmy v konflikte.
 • Vie pomenovať pozitívne, aj negatívne emócie v konflikte
 • Vie rozlíšiť popisné a pozorovacie hodnotenie a dokáže ho aktívne uplatňovať.

3. Komunikácia v záťažových situáciách 

 • vedia poskytovať spätnú väzbu a pracovať so sebareflexiou,
 • dokážu pracovať so spomienkami, 
 • poznajú rôzne obranné mechanizmy,
 • vedia pretlmočiť sťažnosti,
 • vedia tvoriť objasňujúce otázky a pomenovať záujmy v pozičných výrokoch,
 • dokážu ustrážiť, aby si sporné strany neskákali do reči,
 • vedia pomôcť vyjadriť pocity, myšlienky a priania.

4. Mediačný proces a plánovanie aktivít

 • pozná silu emócií, vie ich identifikovať, hľadá spôsoby ich tlmenia,
 • vie cez emócie predvídať správanie a snaží sa naň reagovať zmierňovaním napätia,
 • vie analyzovať prípadové študie, zhodnotiť možnosti reakcie a vie ich zdôvodniť, 
 • vie odhadnúť štádium konfliktu, aj vhodnú reakciu, dokáže vytvoriť priestor k reakcii pre obe sporné strany, vie viesť spolužiakov k dohode.
Fotografie: ZŠ Park Angelinum, Košice, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice.
Späť