Štruktúra programu školskej a rovesníckej mediácie

31.01.2015 19:04

 

Ak sa má stať školská mediácia súčasťou kultúry školy, je vhodné zapojiť do procesu jej začleňovania čo možno najširšiu komunitu: 

 • vedenie školy,
 • pedagogických zamestnancov,
 • odborných zamestnancov,
 • nepedagogických pracovníkov školy, 
 • rodičov, 
 • žiakov
Odporúčame rovnako spoluprácu  so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.
 

Mediácia v rovesníckych skupinách nadobudne skutočný význam až vtedy, ak dôležití dospelí (rodičia, učitelia) pripustia, že potreba zdravej komunikácie si žiada spoluprácu, podporu aj dospelých. 

 

Každá škola má svoj vlastný príbeh. Treba mu prispôsobiť aj proces zavádzania programu do škôl. V rôznej podobe je možné modifikovať túto štruktúru: 

 1. Prednáška pre učiteľov - 60 min Zodp. osoba: mediátor 
 2. Tréning pre učiteľov - 180 min -  Zodp. osoba: mediátor 
 3. Výber školského ambasádora (koordinátora programu rovesníckej mediácie) - Zodp. osoba: vedenie školy
 4. Informovanie rodičov, napr. na RZ o programe rovesníckej mediácie - Zodp. osoba: vedenie školy, ambasádor, mediátor
 5. Diskusie v metodických orgánoch školy - Zodp. osoba: vedúci PK, kde je téma rovesníckej mediácie zaradená, ambasádor
 6. Komunikácia triednych učiteľov o rovesníckej mediácii so žiakmi - Zodp. osoba: triedni učitelia
 7. Výber rovesníckych mediátoro (vyhlásenie výzvy, zber prihlášok, prvá iniciatíva žiaka) - Zodp. osoba: ambasádor, triedni učitelia
 8. Tréning rovesníckych mediátorov - 4 x 180 minút  čas medzi dvoma stretnutiami (približne 2 týždne) je prechodovým časom, ktorý rovesnícki mediátori môžu využiť na pozorovanie svojho okolia a zápis pozorovaní do denníka mediátora - pozorovateľa.
 9. Seminár s triednymi učiteľmi - 120 minút - reflexie k tréningu rovesníckych mediátorov, spolupráca, podpora, význam.

Po absolvovaní tréningu sú rovesníckym mediátorom odovzdané certifikáty rovesníckeho mediátora. 

Nasledujú: 

 • Pravidelné stretnutia rovesníckych mediátorov k aktuálnym témam so školským ambasádorom mediácie.
 • Supervízia školskej a rovesníckej mediácie v škole mediátorom - priebežne podľa potrieb.
Fotografia: ZŠ Alexandra Dubčeka, Bratislava
Späť