LVS Košice

22.12.2019 20:18

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Náročný návrat detí, žiakov do pôvodného prostredia rodiny, školy môže byť sprevádzaný aj nepochopením okolia. Prekážky, ktoré musia žiaci prekonať, súvisia často s predsudkami, ale aj s chýbajúcimi pozitívnymi vzormi a nízkou mierou odolnosti zvládať napäté a konfliktné situácie.

Je výhodou, ak aj pedagogickí a odborní zamestnanci LVS a Diagnostického centra majú zručnosti, ktoré im pomôžu pripraviť žiakov na zmenu prostredia, pomôžu im spozorovať vznikajúce napätie v rodine, zvládať jednotlivé fázy konfliktu a účinne ich riešiť s využitím niektorých mediačných zručností. 

Cieľom tréningu, ktorý absolvovali psychológovia, pedagógovia, vychovávatelia, bolo získať prehľad o mediačných zručnostiach, ktoré im môžu pomôcť čítať konflikty, ktoré sprevádzajú zložité vzťahy v živote detí.  Stretnutie s tímom dospelých v LVS bolo vstupom do ďalších aktivít, ktoré budú zamerané na predchádzanie  negatívnym javov a prevenciu sociálno-patologických javov v rovine posilňovania zručností žiakov smerujúcich k schopnosti začleniť sa do bežného života. V spolupráci s tímom odborníkov budeme hľadať odpovede na otázky, ako posilniť sebaovládanie žiakov, ako pracovať aj s negatívnymi emóciami, ako zvládať názorové rozdiely, ako sa nenechať vyprovokovať a vtiahnuť do problémov. Budeme pracovať s obrannými mechanizmami, prejavmi skupinového myslenia, manipuláciou. V rovine prevencie budeme posilňovať sociálne a mediačné zručnosti. 

Tréning mediačných zručností žiakov LVS

Čo potrebujeme k tomu, aby sme zvládli náročné životné situácie? 

Otázka, ktorú sme položili žiakom v úvode stretnutia. Odpovedali takto: "Potrebujeme dôveru, potrebujeme silu nevzdávať sa, potrebujeme vedieť zvládať aj negatívne veci a potrebujeme mať jasný cieľ".

Takto reagovala skupina 13 až 15 ročných mladých ľudí z Liečebno-výchovného sanatória v Košiciach. Zámerom začatia tréningových aktivít bola snaha vedenia LVS ponúknuť žiakom zručnosti, vďaka ktorým by dokázali korigovať v sebe napätie, dokázali pracovať s predsudkami iných, zvládali hnev, úzkosť, dokázali sa ovládať a najmä využívali mediačné zručnosti v konfliktných situáciách. 

Celkovo sa stretneme štyri krát v priebehu 4 mesiacov. Prvé stretnutie bolo zamerané na tréning mediačných zručností, ktoré súvisia so sebaovládaním, sebadôverou, sebapoznaním. Schopnosť zvládať negatívne emócie, patrí ku kľúčovým zručnostiam pomáhajúcim zvládať náročné situácie. Na tréningu sme hovorili o konfliktoch, o zvládaní názorových rozdielov, o reakciách v napätých situáciách, o odmietaní, prijímaní, ale aj o predsudkoch, ktoré často ničia nádej na lepší život. 

Čo pomáha zvládať náročné situácie? 

Je to sebaovládanie, adaptácia, radosť, tolerancia aj kreativita. Podľa ich slov, každý človej má nejakú dôležitú úlohu.  Aby ju zvládol, potrebuje najmä pokoj, záujem poluprácovať, ale aj rešpektovanie pravidiel. 

Lektorka: Dušana Bieleszová

 

Späť