Mediačné aktivity v triede v 6. ročníku

16.10.2013 14:02

Naštartovanie zdravej komunikácie v rekonštruovanej triede, kde pribudli noví žiaci, koordinované vzájomné spoznávanie aj rozdielnych názorov na rôzne témy, ktoré v nevyjasnenej podobe sa môžu stať zdrojom napätia medzi spolužiakmi a hľadanie toho, čo rovesníkov spája, bolo predmetom septembrového mediačného stretnutia so žiakmi 6.C triedy ZŠ Záhorácka v Malackách po dohode a v spolupráci s triednou učiteľkou Mgr. Svetlanou Tokárovou.  

V skupinách sme spoločne hľadali odpovede napríklad na tieto otázky: 

Prečo chodíme do školy? Čo považujeme za úspech? Aký vplyv má stres z konfliktov na naše sústredenie? Kedy vieme spolu komunikovať a kedy s tým máme problém?  Aké dôvody nás vedú k ukončeniu kamarátstva? Ktoré prejavy správania pomáhajú nahnevaného spolužiaka upokojiť? Ktoré prejavy správania vedia komunikáciu ešte viac zhoršiť?  Aké sú očakávania detí od dobrého učiteľa? 

Dôležitú úlohu pri zmenách poskytovania  správneho modelu riešenie konfliktov v triede zohráva ich triedny učiteľ. Pochopenie správania žiakov v kontexte histórie ich správania pomôže vytvoriť v triede kvalitné vzťahy.  Ide o proces trpezlivého pozorovania, nastavenia pravidiel a rešpektovania osobitostí každého žiaka v daných čo najlepších možnostiach triedy.            

Späť