Metodický deň pre pedagógov v Lučenci aj o inkluzívnom tíme

08.06.2018 18:49

 

Možnosti využitia mediácie v prostredí škôl a školských zariadení (Mgr. Dušana Bieleszová), Žiak s aspergerovým syndrómom v prostredí škôl (PhDr. Michaela Zubčeková Tatárová PhD.), Program vyučovania šťastia (Ing. Agnesa Setničková), ale aj Činnosť školského psychológa (Mgr. Mariana Krupová) a Činnosť sociálneho pedagóga (Mgr. Monika Zakovičová) v prostredí školy - to boli témy Metodického dňa pre pedagógov materských a základných škôl v Lučenci, ktorý zorganizovala ZŠ M. R. Štefánika.

Témy úzko súviseli s projektom Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu, ktorý škola realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. 

Pôsobenie školského psychológa, sociálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa pri spolupráci s CPPPaP za podpory zriaďovateľa školy a pri vedení školy, ktoré veĺmi intenzívne vníma potreby každého žiaka vytvára dobré predpoklady pre fungovanie inkluzívneho tímu. Zadelenie kompetencií, včasná diagnostika žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hľadanie súvislostí kľúčových pre správnu identifikáciu potrieb žiaka, ale najmä kvalitné vzťahy v inkluzívnom tíme zohrávajú kľúčovú úlohu pre prekonávanie prekážok. Na stretnutí niekoľkokrát zaznelo, že žiaci majú potrebu rozprávať sa o bežných situáciách, majú potrebu hľadať oporné body vo chvíľach, kedy prežívajú pocity frustrácie, pociťujú dôveru aj k odborným zamestnancom školy a iniciatívne vyhľadávajú ich spoločnosť.  

"Kto, ak nie my, má týmto deťom pomôcť?", zaznelo z úst pani riaditeľky Mgr. Gabriely Aláčovej v čase diskusie, ktorá otvárala náročné témy - rodinné zázemie detí, nutnosť vzdelávania pedagógov v práci so žiakmi so ŠVVP, scitlivovanie pozorovacích schopností dospelých, ale aj práca s emóciami a skupinovovu dynamikou v tíme  u detí. Zároveň treba žiakov naučiť myslieť pozitívne, aby dokázali prijímať a tešiť sa, aby dokázali spracovať konflikt, napätie. To všetko škola realizuje v rámci programu Hodina šťastia, ktorého koordinátorkou je Ing. Agnesa Setničková a na Slovensku je práve ZŠ M. R. Štefánika modelovou školou. 

Metodický deň zorganizovala ZŠ M. R. Štefánika v spolupráci s Komisiou protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
Foto: archív školy
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Lučenec
Späť