Metodický deň v ZŠ na Kežmarskej ulici v Košiciach

10.10.2015 16:53

o je to školská a rovesnícka mediácia? Ako je možné riešiť konflitky dohodou? Čo trápi v komunikácii dopelých, deti? Ako vnímajú stresové situácie učitelia, rodičia? 

Na tieto otázky sme hľadali odpovede v ZŠ na Kežmarskej ulici v Košiciach počas ich metodického dňa. 

S učiteľmi sme rozoberali najčastejšie bariéry v komunikácii medzi dospelými vo všeobecnosti, ako napr. selektívny výber informácií, argumentovanie autoritou, falošná súdržnosť a solidarita, jednomyseľnosť, skupinové myslenie, stereotypizácia iných, spomienkový optimizmus, citové vydieranie, projekcia, racionalizácia chybných rozhodnutí. Pomenovali sme najčastejšie príčiny konfliktov medzi žiakmi, vplyv rôznych činiteĺov na zmenu ich správania. Hovorili sme aj o tom, ako dôležité pre učiteľa dnešnej doby je, aby bol dobrým pozorovateĺom a citlivým sprievodcom detí. Čítať s porozumením „nálady“ žiakov, si pýta oko dobrého pozorovateľa. Učiteľ ním v dnešnej dobe potrebuje byť. Potrebuje byť pripravený na zmeny nálad žiakov, hľadanie ich motivácie, súťaživosť, súperenie v „boji“ o vplyv, moc, vyjasňovanie rovesníckych rolí v triede. Ak chce učiteľ žiakov sprevádzať, potrebuje rešpektovať ich videnie sveta v rôznych farbách skôr, ako sa natrvalo a nenávratne vymkne z ich dosahu.

Ďakujem pani riaditeľke RNDr. Milene Kačmarčikovej, pani zástupkyni Mgr. Helene Ruščákovej za pozvanie, privítanie, učiteľom za vytvorenie príjemnej atmosféry a teším sa na ďalšiu spoluprácu.  

Späť