Metodický deň v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

15.09.2015 16:51

Metodické dni - ZŠ Záhorácka, Malacky

15.09.2015 20:32

Aké pocity v nás vyvoláva konfliktná situácia? Aké vlastnosti potrebuje mať zrelý pedagogický tím? Čo môže spôbiť stratu dôvery medzi učiteľmi? S akými prekážkami sa môžu stretnúť učitelia v tíme, ktorý je dlhodobo nemenný? Aký "sklad skúseností" poskytuje škola žiakom? Vieme odhadnúť pocity detí vyťažených rodičov? Ako sa správajú deti z málo podnetného domáceho prostredia? Prečo potrebujeme analyzovať problémové správanie žiaka v kontexte vplyvu jeho správania na jeho spolužiakov, učiteľov, rodičov, riaditeľa školy? Prečo je dobré zadefinovať si aktuálny stav správania, jeho príčiny, aj cieľ, ako má vyzerať vhodné správanie?  


Aj tieto otázky odzneli na tréningovovm workshope pre pedagógov Základnej školy na Záhoráckej ulici v Malackách počas ich Metodického dňa.Výkladová časť stretnutia bola doplnená o prácu učiteľov v skupinách. Ich súčasťou boli aj prípadové štúdie, kde mali učitelia príležitosť pozrieť sa na praktické situácie zo školského prostredia z rôznych uhlov pohľadu. 

 


Referencie: 

"V piatok si pripravila tréningový workshop pre našich učiteľov Mgr. Dušana Bieleszová (autorka kníh Školská mediácia, Rovesnícka mediácia). Cieľom tohto veľmi príjemného stretnutia bolo napr. poukázať na vplyv emócií prítomných v konfliktnej situácii na jej riešenie, poukázať na vplyv meniacich sa podmienok na správanie, myslenie a konanie žiakov; pracovať s empatiou v rovine predvídania správania i reakciou na správanie v rôznych situáciách."  

vedenie ZŠ Záhorácka, Malacky

 

 

Späť