Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím - seminár - UPSVaR - Košice, Trebišov, Námestovo

13.10.2021 23:55

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (územný obvod koordinácie Košice, Trebišov, Námestovo) v súvislosti s implementovaním Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím zorganizovali multidisciplinárne vzdelávanie zamerané na oblasť prevencie riešenia konfliktov. Počas online seminára sme sa venovali týmto témam.

Téma: Školská mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie (Košice)

 1. Rizikové skupiny žiakov a zásady vytvárania bezpečného prostredia v triede.
 2. Vplyv sociálnej skupiny a katalyzátor šikanovania (pomenovať stav, hľadať príčinu a definovať cieľ).
 3. Šikanovanie a kyberšikanovanie – príznaky (priame/nepriame), príčiny, prejavy, formy agresie, intervenčný postup – ochrana obete.
 4. Klíma v škole a podcenenie rizík (skupinové myslenie, skupinové rozhodovanie, obranné mechanizmy, citové vydieranie).
 5. Školská mediácia a kľúčové mediačné zručnosti ako forma prevencie (pravidlá, aktívne počúvanie, všímavosť, empatia, komunikácia, uhly pohľadu, rôzne spôsoby rozhodovania).
 6. Metódy, formy, prostriedky v prevencii – práca so skupinovou dynamikou v triede – gify, aktivity v teréne, hra, práca v skupine, práca s flipchartom, facilitovanie diskusie.

Téma: Riešenie rovesníckeho násilia a prevencie šikanovania v školskom prostredí (Námestovo)

 1. Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania.
 2. Kľúčové vlastnosti integrovaných osobností.
 3. Roviny šikanovania a rizikové skupiny žiakov.
 4. Vplyv sociálnej skupiny a katalyzátor šikanovania.
 5. Komplexnosť riešenia problémovej situácie – analýza prípadovej štúdie.
 6. Šikanovanie a kyberšikanovanie – príznaky (priame/nepriame), príčiny, prejavy, formy agresie, intervenčný postup – ochrana obete.
 7. Klíma v škole a podcenenie rizík.
 8. Školská mediácia a kľúčové mediačné zručnosti ako forma prevencie.
 9. Metódy, formy, prostriedky v prevencii – práca so skupinovou dynamikou v triede
 10. Roviny rovesníckej mediácie v prostredí školy.

Nastavenie efektívnej stratégie prevencie a riešenia rovesníckeho násilia (Trebišov)

ŽIAK

 1. Zmeny v životoch žiakov, ambivalentné pocity a správanie v čase pandémie.
 2. Rizikové skupiny žiakov a včasná intervencia

PEDAGÓG

 1. Sebapoznanie, sebaovládanie a sebariadenie v náročnej situácii so žiakom
 2. Moc a korekčné signály.

KONFLIKT A PREVENCIA

 1. Šikanovanie – roviny, príznaky, príčiny, prejavy, formy agresie
 2. Komplexnosť riešenia problémovej situácie v triede

EFEKTÍVNA STRATÉGIA – MEDIAČNÉ ZRUČNOSTI

 1. Mediačné zručnosti žiakov ako forma prevencie a obsah tréningových aktivít
 2. Nastavenie efektívnej stratégie – príklady zážitkového učenia
 3. Zásady dôležité pre ukotvenie princípov zmierňovania napätia v triede.

 

Späť