Semináre, workshopy - Prevencia šikanovania a rovesníckeho násilia

13.10.2021 23:55

V oblasti prevencie, ktorá je zameraná na riešenie rovesníckeho násilia, prevenciu šikanovania v školskom prostredí uvádzame príklady vhodných tém:

Téma: Školská mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie

 1. Rizikové skupiny žiakov a zásady vytvárania bezpečného prostredia v triede.
 2. Vplyv sociálnej skupiny a katalyzátor šikanovania (pomenovať stav, hľadať príčinu a definovať cieľ).
 3. Šikanovanie a kyberšikanovanie – príznaky (priame/nepriame), príčiny, prejavy, formy agresie, intervenčný postup – ochrana obete.
 4. Klíma v škole a podcenenie rizík (skupinové myslenie, skupinové rozhodovanie, obranné mechanizmy, citové vydieranie).
 5. Mediácia a kľúčové mediačné zručnosti ako forma prevencie ( aktívne počúvanie, všímavosť, empatia, komunikácia, uhly pohľadu rozhodovania).
 6. Metódy, formy, prostriedky v prevencii – práca so skupinovou dynamikou v triede –  facilitovanie diskusie.

Téma: Riešenie rovesníckeho násilia a prevencie šikanovania v školskom prostredí

 1. Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania.
 2. Kľúčové vlastnosti integrovaných osobností.
 3. Roviny šikanovania a rizikové skupiny žiakov.
 4. Vplyv sociálnej skupiny a katalyzátor šikanovania.
 5. Komplexnosť riešenia problémovej situácie – analýza prípadovej štúdie.
 6. Šikanovanie a kyberšikanovanie – príznaky (priame/nepriame), príčiny, prejavy, formy agresie, intervenčný postup – ochrana obete.
 7. Klíma v škole a podcenenie rizík.
 8. Školská mediácia a kľúčové mediačné zručnosti ako forma prevencie.
 9. Metódy, formy, prostriedky v prevencii – práca so skupinovou dynamikou v triede
 10. Roviny rovesníckej mediácie v prostredí školy.

Nastavenie efektívnej stratégie prevencie a riešenia rovesníckeho násilia 

 1. ŽIAK - Zmeny v životoch žiakov, ambivalentné pocity a správanie v čase pandémie. Rizikové skupiny žiakov a včasná intervencia
 2. PEDAGÓG - Sebapoznanie, sebaovládanie a sebariadenie v náročnej situácii so žiakom.  Moc a korekčné signály.
 3. KONFLIKT A PREVENCIA - Šikanovanie – roviny, príznaky, príčiny, prejavy, formy agresie.  Komplexnosť riešenia problémovej situácie v triede
 4. EFEKTÍVNA STRATÉGIA – MEDIAČNÉ ZRUČNOSTI - Mediačné zručnosti žiakov ako forma prevencie a obsah tréningových aktivít. Nastavenie efektívnej stratégie – príklady zážitkového učenia. Zásady dôležité pre ukotvenie princípov zmierňovania napätia v triede.
Späť