Metodické dni organizované zriaďovateľom školy, školou

18.02.2021 11:28

 

Téma alternatívneho riešenia konfliktov môže byť súčasťou metodických dní, ktoré organizuje zriaďovateľ školy. 

Príklad: 

Magistrát mesta Košice prostredníctvom CVČ na Popradskej ulici v Košiciach - 15. 2. 2017

15. februára 2017 na pozvanie Magistrátu mesta Košice (oddelenie školstva) sa takmer stovka riaditeľov základných škôl, materských škôl, centier voľného času a základných umeleckých škôl zúčastnilo odborného seminára v priestoroch v priestoroch Centra voľného času na Popradskej ulici. Témou trojhodinového stretnutia bolo Riešenie konfliktov v školách a školských zariadeniach. Konflikty sú súčasťou akéhokoľvek tímu a môžu byť výzvou, ako sa mnohému naučiť, ako spoznať vlastné reakcie, pochopiť reakcie kolegov. Ak ich vieme správne usmerňovať, pomáhajú nám zvládať vnútornú dynamiku v tíme, ošetrovať emócie, zmierňovať napätie, predchádzať skupinovému mysleniu, ktoré je v prostredí školy veľmi nebezpečné. Počas seminára odzneli konkrétne príklady z praxe opisujúce komunikáciu, ktorá môže vyvolať napätie a viesť k nepokojom, ako aj modelové situácie, ktoré pomáhajú zvládať frustráciu pedagógov v tíme. Hovorili sme o komplexe menejcennosti, závisti, túžbe po moci, strachu zo straty vplyvu, nízkej pracovnej kultúre, prvkoch spôsobujúcich sociálny nepokoj v tíme, aj o nízkych sociálnych kompetenciách, ktoré môžu byť príčinou mobbingu či bossingu v pracovnom tíme. Opísali sme obranné mechanizmy, ktoré pomáhajú pedagógom preniesť sa cez napäté situácie, ale z dlhodobého hľadiska môžu skresľovať vnímanie skutočnosti. Rozobrali sme citové vydieranie ako formu manipulácie, ktorá pracuje so strachom, "morálnou" povinnosťou pomoci a pocitom viny na vynútenie želaného správania. Škola, ktorá sa nevyhýba konfliktným situáciám, ale snaží sa k nim pristupovať konštruktívne, vníma vnútornú dynamiku, je otvorená zmenám, záleží jej na spolupráci s rodičmi, takáto škola má šancu na kultúru v tíme, pre ktorú je príznačné spolurozhodnovanie, kde priority sa stanovujú po vzájomnej diskusii členov v tíme, rozhodnutia sa dejú konsenzom, ciele sú jasné, dôvera je prirodzenou súčasťou komunikácie, aj schopnosti ujasňovať si názory, postoje, chápať ich s ohľadom na konkrétnu situáciu a otázky sú vítané

Metodický deň riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu odboru školstva Košice - 10. 5. 2017

Metodický deň je pre riaditeľov škôl často novou skúsenosťou, ako vniesť do ich riadiacej činnosti nadhľad v náročných situáciách, ktoré prináša školská prax. Téma konfliktov, ich pochopenia, vnímania, ale aj riešenia v prostredí školy, ktorú zvolil Okresný úrad odbor školstva v Košiciach, ako zriaďovateľ špeciálnych škôl a školských zariadení, je v dnešnej dobe veľmi aktuálna.  O to viac záujem poteší, ak iniciatíva prichádza zo strany zriaďovateľa a motiváciou je pomôcť manažmentu škôl zvládať dynamiku doby a porozumieť dôležitosti vytvárania férových vzťahov. Takmer 50 účastníkov - riaditeľov škôl, ich zástupcov, ale aj odborníkov z Okresného úradu odboru školstva, strávilo 10. mája 2017 deň v príjemnom prostredí Elokovaného pracoviska Bukovec Spojenej školy internátnej Ždaňa. S riaditeľmi škôl sme sa zhovárali o tom, ako pracovať so stresom, s negatívnymi emóciami, ako zareagovať, keď sme sa stali obeťou citového vydierania a rôznych ďalších foriem manipulácie. Hovorili sme o obranných mechanizmoch najčastejšie používaných v pedagogickom tíme, ich pozitívnom význame, ale aj o probléme skresleného vnímania reality pri ich častom používaní. Venovali sme sa aj nebezpečenstvu skupinového myslenia a dôležitosti pestovania názorových rozdielov s možnosťou diskusie v pedagogickom tíme. Nevyhli sme sa ani nepríjemným témam mobbingu a bossingu v školskom prostredí. Na konkrétnych situáciách sme opísali prejavy takéhoto správania a upozornili na zvýšenú ostražitosť pri náznakoch tejto "úchylky". Opísali sme príčiny konfliktov, ich priebeh v jednotlivých štádiách. Zadefinovali sme si aj možnosti riaditeľa školy pôsobiť v úlohe "mediátora" konfliktov. Venovali sme sa dôležitosti aktívneho počúvania, kladenia otázok a spomenuli aj rôzne možnosti rozhodovania, ktoré má k dispozícii riaditeľ školy v otázkach, kedy využíva pedagogickú radu ako svoj poradný orgán.

Metodický deň v ZŠ Park Angelinum v Košiciach - 30. 6. 2012

Tému Školskej a rovesníckej mediácie sme s pedagogickými zamestnancami škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice rozoberali i v rámci celomestského metodického dňa v priestoroch  ZŠ Park Angelinum. Vďaka dobrej organizácii podujatia sme v príjemnej atmosfére mohli hľadať odpovede i na tieto otázky: Aké sú nové potreby detí? Kto  a čo všetko ovplyvňuje formovanie ich názoru? Ako sa mení súčasná rodina? Akú úlohu plní pri vzdelávaní detí spolupráca rodiny so školou? Ako funguje v dnešnom trhovom prostredí líder školy? Čo všetko ovplyvňuje jeho rozhodnutia? Aké sú najčastejšie predmety sporov? Ktorým hodnotám v  školskom prostredí vieme dať prednosť? Ktoré negatívne javy netolerujeme? Ako zistiť očakávania pedagogického tímu? Ako sa prejavuje medzi učiteľmi skupinové myslenie? Ktoré obranné mechanizmy využívame v praxi v náročných situáciách? Čo je konflikt? A aký je jeho vývoj? Čo je to mediácia? Aká je úloha mediátora? Aké sú výhody mediácie? Aký je proces mediácie? Čo je to rovesnícka  a školská mediácia? Aké sú zručnosti rovesníckeho mediátora? Ako prebieha proces začlenenia mediácie do škôl? Aký je obsah tém tréningu rovesníckej mediácie? 

Metodický deň v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach - 25. 11. 2013

17 odborných prednášok realizovaných v rámci Metodického dňa pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy spestrilo dopoludnie približne 400 účastníkom. V spolupráci s Arcibiskupským školským úradom ho organizačne pripravila Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici v Košiciach.  Medzi prednáškami nechýbala ani téma riešenia konfliktov v prostredí školy. Počas stretnutia s učiteľmi  v prednáške s názvom "Školská mediácia – kompetencia pre život" sme sa venovali novým potrebám novej generácie detí, hľadali sme odpoveď na otázku, aký je a ako nás ovplyvňuje sklad našich skúseností. Zamerali sme sa aj na rôzne stupne kultúry školy a ako sa v týchto rôznych podmienkach môžu cítiť učitelia. Popísali sme si vývoj konfliktov a emócie, ktoré ho sprevádzajú. Identifikovali sme najčastejšie predmety sporu v školskom prostredí. Opísali sme najčastejšie využívané obranné mechanizmy.  Upozornili sme aj na nevyhnutnosť formovania komunity za účasti žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy cez osobný prístup, vytváranie príležitostí na vzájomnú spoluprácu, zdieĺanie skúseností, názorov, pocitov a rešpektujúcu komunikáciu. 

Metodický deň v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách - 15. 9. 2015

Aké pocity v nás vyvoláva konfliktná situácia? Aké vlastnosti potrebuje mať zrelý pedagogický tím? Čo môže spôbiť stratu dôvery medzi učiteľmi? S akými prekážkami sa môžu stretnúť učitelia v tíme, ktorý je dlhodobo nemenný? Aký "sklad skúseností" poskytuje škola žiakom? Vieme odhadnúť pocity detí vyťažených rodičov? Ako sa správajú deti z málo podnetného domáceho prostredia? Prečo potrebujeme analyzovať problémové správanie žiaka v kontexte vplyvu jeho správania na jeho spolužiakov, učiteľov, rodičov, riaditeľa školy? Prečo je dobré zadefinovať si aktuálny stav správania, jeho príčiny, aj cieľ, ako má vyzerať vhodné správanie?  Aj tieto otázky odzneli na tréningovovm workshope pre pedagógov Základnej školy na Záhoráckej ulici v Malackách počas ich Metodického dňa.Výkladová časť stretnutia bola doplnená o prácu učiteľov v skupinách. Ich súčasťou boli aj prípadové štúdie, kde mali učitelia príležitosť pozrieť sa na praktické situácie zo školského prostredia z rôznych uhlov pohľadu. 

Metodický deň v ZŠ na Kežmarskej ulici v Košiciach - 10. 10. 2015

Čo je to školská a rovesnícka mediácia? Ako je možné riešiť konflitky dohodou? Čo trápi v komunikácii dopelých, deti? Ako vnímajú stresové situácie učitelia, rodičia?  Na tieto otázky sme hľadali odpovede v ZŠ na Kežmarskej ulici v Košiciach počas ich metodického dňa. S učiteľmi sme rozoberali najčastejšie bariéry v komunikácii medzi dospelými vo všeobecnosti, ako napr. selektívny výber informácií, argumentovanie autoritou, falošná súdržnosť a solidarita, jednomyseľnosť, skupinové myslenie, stereotypizácia iných, spomienkový optimizmus, citové vydieranie, projekcia, racionalizácia chybných rozhodnutí. Pomenovali sme najčastejšie príčiny konfliktov medzi žiakmi, vplyv rôznych činiteĺov na zmenu ich správania. Hovorili sme aj o tom, ako dôležité pre učiteľa dnešnej doby je, aby bol dobrým pozorovateĺom a citlivým sprievodcom detí. Čítať s porozumením „nálady“ žiakov, si pýta oko dobrého pozorovateľa. Učiteľ ním v dnešnej dobe potrebuje byť. Potrebuje byť pripravený na zmeny nálad žiakov, hľadanie ich motivácie, súťaživosť, súperenie v „boji“ o vplyv, moc, vyjasňovanie rovesníckych rolí v triede. Ak chce učiteľ žiakov sprevádzať, potrebuje rešpektovať ich videnie sveta v rôznych farbách skôr, ako sa natrvalo a nenávratne vymkne z ich dosahu.

Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci - 12. 10. 2017

Problematika vzťahu učiteľ - žiak bol názov témy seminára realizovaného v ZŠ Milana Rastislava Štefánika v Lučenci pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci diskusií sme sa venovali rôznym uhlom pohľadu na konflikt a konfliktné situácie v závislosti od veku, skúseností a problémov. Opísali sme príčiny konfliktu, prejavy rôznych vekových skupín v konflikte a hľadali riešenia pre zmiernenie napätia. Hovorili sme aj o problémovom správaní žiakov, o rizikových skupinách. Načrtli sme preventívne opatrenia nevyhrocovania spornej situácie a zodpovedali aj otázku, ako reagovať na výbuch zlosti žiaka. Dve konkrétne prípadové štúdie z reálneho prostredia škôl boli námetom pre diskusie v skupinách, slušné prezentovanie rozdielnych stanovísk, aj diskusiu, ktorej cieĺom bolo objasnenie vzájomných postojov a hľadanie príčin, prečo reagujeme rozdielne. Všetko v pokojnej a veľmi konštruktívnej atmosfére. Seminár bol pre prítomných pedagógov ich voľbou a na ich aktívnom prístupe to bolo možné cítiť počas celého dňa, v rámci prestávky, aj  pri individuálnych diskusiách po skončení oficiálnej časti seminára. 

Metodický deň pre výchovných poradcov v gescii OÚ OŠ v Košiciach - 6. 5. 2018

Podpora zriaďovateľa pre aktivity, ktoré súvisia s mediáciou je pre riešenie konfliktov, ich chápanie, spracovanie v prostredí škôl a školských zariadení veľkou výhodou. Jednou z možností, ako môže aj zriaďovateľ v tomto smere vyvíjať aktivity a ponúkať témy na zamyslenie, je realizácia vzdelávania prostredníctvom metodického dňa. Aktívny v tomto smere je odbor školstva Okresného úradu v Košiciach, ktorý  pod gesciou PaedDr. ThLic. Mgr. Oľgy Pivarníkovej, odborne a profesinálne  pravidelne pre školy a školské zaradenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ponúka spoločné stretnutia, kde riaditelia škôl, ale aj výchovní poradcovia a špeciálni pedagógovia majú možnosť oboznammovať sa s aktuálnymi výzvami v školstve. V minulom roku sme s témou  mediácie ako alternatívneho riešenia konfliktov oboznámili riaditeľov škôl (špeciálne školy, školské zariadenia, špeciálne poradenské zariadenia) a 3. mája sme sa sústredili na skupinu výchovných poradcov. V aktivitách sme sa zamerali na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré potrebuje výchovný poradca pre svoju prax, a to nielen vo vzťahu k deťom, žiakom, ale aj v kontakte s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi rôznych predmetov a rodičmi žiakov. Hovorili sme o vplyve skúseností na vnímanie rôznych situácií, aj o citlivej hranici medzi skúsenostným zážitkovým poznávaním a predkladaním informácií v podobe faktov. Hovorili sme o dôležitosti klímy a kultúry školy na možnosti pôsobenia výchovných poradcov. Prakticky sme si vyskúšali, ako dôležité je aktívne počúvanie, vnímanie rôznych emócií, pozorovanie a čítanie neverbálnych signálov v prejavoch detí aj dospelých. Rozobrali sme si možné reakcie na problémové správanie a súvis takéhoto problémového správania s prostredím a konkrétnou situáciou. Riešili sme prípadové štúdie a v skupinách hľadali najúčinnejšie riešenia sporných situácií. 

 

 
Späť