Témy rovesníckej mediácie v predmetovej komisii

27.01.2015 23:00

 

Školská mediácia môže byť jednou z tém zasadnutia niektorého z metodických orgánov školy, napr. predmetovej komisie výchovných predmetov. Komisia môže fungovať ako koordinačný a evaluačný orgán začleňovania rovesníckej mediácie do kultúry školy. 

Otázky na diskusiu v predmetovej komisii (1. stretnutie) - Identifikácia konfliktov a definovanie kompetencií

 • Aké sú najčastejšie konflikty medzi žiakmi?
 • Ktoré sú najohrozenejšie cieĺové skupiny žiakov? 
 • Ktorá časť priestorov školy je z hľadiska možných zdrojov konfliktov najnebezpečnejšia?
 • Aké vlastnosti by mal mať rovesnícky mediátor?
 • Ktoré ročníky v našom prostredí je vhodné zapojiť do programu rovesníckej mediácie priamo? 
 • Čo očakávame od rovesníckeho mediátora (Aké úlohy by mal plniť?)
Otázky na diskusiu v predmetovej komisii (2. stretnutie) - Príprava výzvy a prihlášky na pozíciu rovesníckeho mediátora
 

Proces výberu rovesníckych mediátorov (napr. 5. až 9. ročník - dvaja žiaci v triede) -  VÝZVA a PRIHLÁŠKA.

Vo vyhlásení by mali byť pomenované predpoklady pre výkon činnosti mediácie (prediskutované v predmetovej komisii) a stručne popísaný popis toho, v čom bude spočívať tréning budúcich školských mediátorov.

 
Do výzvy treba uviesť aj podmienku PRVEJ INICIATÍVY ŽIAKA, ktorou je - získanie odporúčania:
 • dvoch žiakov - jedného z vlastnej triedy a jedného z inej triedy, 
 • učiteľa,
 • rodiča,
 • nepedagogického zamestnanca.
Odporúčacím kontaktovaním rôznych osôb posilňujeme spolupatričnosť školskej komunity, učíme žiakov využívať rôzne komunikačné techniky a prístupy. Tento krok môže byť deklarovaním dôležitosti a významu implementácie programu školskej mediácie do prostredia školy. Následne budúci rovesnícki mediátori absolvujú tréning a získajú certifikát rovesníckeho mediátora.
 
Otázky na diskusiu v predmetovej komisii (3. stretnutie) - Výsledky procesu výberu rovesníckeho mediátora
 • Ako žiaci v triedach reagovali na vyhlásenie výzvy? 
 • Koľko detí bolo prihlásených? 
 • Ako reagovali učitelia, rodičia, nepedagogickí zamestnanci školy?
 • Ako prebiehal tréning rovesníckych mediátorov?
 • Aká je spätná väzba detí? 
 • Aký je plán ďalších aktivít?

 • Ako reagujú na rovesníckych mediátorov ich rovesníci v triede (spätná väzba od triednych učiteľov).

Otázky na diskusiu v predmetovej komisii (4. stretnutie) - Udržateľnosť aktivít
 • Aké výraznejšie konflikty v triedach sa vyskytli v priebehu školského roka?
 • Ktoré kompetencie je treba naďalej posilňovať? 
 • Aký plán mediačných aktivít je potrebný pre udržanie motivácie rovesníckych mediátorov?
 • Aká je úloha rovesníckych mediátorov v triedach vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, triednemu učiteľovi, ambasádorovi?
Fotografie: Spojená škola, Nižná
Späť