Odporúčania Štátnej školskej inšpekcie k prevencii šikanovania na školách

05.04.2022 20:57

".. spolupracovať so všetkými účastníkmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní na eliminovaní rizikového správania sa žiakov účinnými stratégiami, napr. zavedením programu rovesníckej mediácie."

Zdroj: https://www.ssi.sk/2022/02/21/top-10-preventivnych-odporucani-proti-sikanovaniu-na-skolach/

Späť