Okresný úrad Košice – odbor školstva - spätná väzba z Metodického dňa 2017

06.06.2017 15:03

 

Okresný úrad Košice – odbor školstva zorganizoval 10. mája 2017 Metodický deň 2017 pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (MD). Ide o školy, ktoré vzdelávajú žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v dôsledku zdravotného znevýhodnenia. Témou MD bola školská mediácia, ktorej lektorovala p. Mgr. Dušana Bieleszová, profesionálna lektorka v tejto oblasti.

Problematika školskej mediácie je vysoko aktuálna v školskom prostredí, tak v podmienkach žiackych kolektívov ako aj pedagogických zborov, či zamestnaneckých kolektívov. Zvoliť si túto problematiku za kľúčové zameranie MD bolo správnym rozhodnutím, pretože seminár, ktorým lektorka otvorila dvere nepoznamému, dáva priestor pre zamyslenie sa ako prospešne využiť ponuknutý potenciál vysokej erudovanosti lektorky pre riešenie problémov v špeciálnych školách. Máme zámer vytvoriť v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti team výchovných poradocov, prípadne triednych učiteľov, ktorí sa pod odborným vedením p. Mgr. Bieleszovej budú vzdelávať v riešení sporov mediáciou a uplatňovať získané vedomosti a skúsenosti v reálnej školskej praxi. Tu je potrebné mať na zreteli, že školská mediácia v podmienkach špeciálneho školstva si vyžaduje špecifický prístup v porovnaní s riešením problémov  žiakov v bežných školách. Vyjadrujem presvedčenie, že profesionalita a skúsenosti p. Mgr. Bieleszovej vnesú inovatívne prístupy v riešení sporov v špeciálnych školách. 

PaedDr. ThLic. Mgr. Oľga Pivarníková

Späť