Program rovesníckej mediácie

03.12.2021 00:26

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Základná škola s materskou školou v Podolinci sa v školskom roku 2019/2020 rozhodla zaviesť program rovesníckej mediacie do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu. Reflektuje tak odporúčania Štátnej školskej inšpekcie zverejnené v Správe o stave a úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2017/2018, ktorá odporúča uplatňovať vo výchove a vzdelávaní pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania žiakov k zlepšovaniu výkonu a zavádzať program rovesníckej mediácie. Školskou koordinátorkou programu je Katka Ferencová, ktorá školenie k téme absolvovala v Asociácii mediačných centier Slovenska so sídlom v Poprade. 

30. augusta 2019 sa pedagogickí a odborní zamestnanci školy zúčastnili aj workshopu k téme prevencie a riešenia konfliktov. Ľudskosť a zasadovosť - to sú vlastnosti, ktoré nás sprevádzali workshopom. Hovorili sme o dôležitosti vzájomného spoznávania sa, spoznávania žiakov, kolegov, rodičov. Rozoberali sme prvý dojem, aj jeho dôsledky. Učili sme sa ponúkať nové uhly pohľadu a venovali sme sa aj motivovaniu žiakov a poskytovaniu inšpirácií pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Stanovili sme si niekoľko dôležitých zásad: Poznať žiakov. Poznať tím, klímu školy. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Motivovať a inšpirovať tím. Predchádzať skupinovému mysleniu. Pracovať s obrannými mechanizmami. Byť zásadový a ľudský. Zdôraznili sme nevyhnutnosť trpezlivosti pri zmenách, ktoré si vyžadujú odstup aj schopnosť vnímať vízie školy. 

Program bol realizovaný v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamesntnacoch a odborných zamestnancoch, kde podľa § 79 ods. 3: "Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov" a v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školský rok 2019/2020, ktoré odporúčajú zriaďovateľom a riaditeľom, aby v oblasti riešenia konfliktov využívali vzdelávanie v školskej mediácii. 

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Základnej školy s materskou školou v Podolinci bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa a vytvorenie pravidiel, ktoré sú pre fungovanie akéhokoľvek tímu dôležité. Zoznamovanie sa prebiehalo hravou formou, čo nám umožnilo uvoľniť počiatočné napätie z očakávania. Žiaci 4. až 8. ročníka spoznali nielen meno žiaka a jeho triedu, ale aj záľuby vo voľnom čase a obľúbené jedlo.  Venovali sme sa aj rozboru situácie, ktorú sme pozorovali vo filmovej ukážke. Zaujala ich aj hra, ktorej cieľom bolo zistiť, ako prebieha komunikácia v skupine, ako si vyberú lídra skupiny, či líder skupiny dokáže diskusiu usmerňovať, v akej miere sa dokážu budúci rovesnícki mediátori aktívne počúvať, aké rozhodovacie stratégie využívajú, ako formulujú vety. Vyskúšali si aj diskusiu, ktorá je časovo limitovaná a kde k riešeniu situácie musia dospieť dohodou. Rovesnícky mediátori sa venovali aj pomenovaniu toho, čo vytvára dobrý tím,  diskutovali o nevyhnutných podmienkach na vytvorenie dobrého tímu, ale aj o prekážkach, ktoré môžu spoluprácu ohroziť. 

Zhodnotenie: Na ďalšom stretnutí popracujeme na aktívnom počúvaní (hovorí len jeden), zlepšíme prácu v skupine (brainstorming – líder/mediátor – vysvetlíme rozdiel a usmerníme budúcich rovesníckych mediátorov). Budeme sa venovať empatii a práci s emóciami a skúsime aktivity zamerané na rôzne spôsoby rozhodovania (rozhoduje líder, hlasovanie, žrebovanie, dohoda).

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ s MŠ Podolinec bolo zamerané na kľúčové vlastnosti rovesníckeho mediátora a dôležité zásady, ktoré rovesnícki mediátori zvládnu dodržiavať v prostredí triedy. Klúčové pre žiaka je, aby sa stal dobrým pozorovateľom, všímal si aj drobné detaily, ktoré mu umožnia vidieť začiatok konfliktu v náznakoch, pripustiť aj možnosť iných uhlov pohľadu na vec, situáciu. 

Rovesnícki mediátori sa už poznali, pracovali bez stresu a s dôverou k nám, dospelým, sa na nás obracali aj v myšlienkach a názoroch , ktoré sa im v priebehi stretnutia v hlavách vynárali. Dokázali, že zvládajú pomenovať vlastnosti, pocity a zručnosti a že sa dokážu aj ohodnotiť v jednotlivých rolách, ktoré v sebe objavili. Bolo inšpiratívne počuť diskusiu vekovo rozdielnych spolužiakov.

Príklad 2: Ako predseda triedy sa hodnotím na známku 1. Prečo si myslíš že si dobrým predsedom triedy? Lebo to nikto nechcel robiť a ešte som sympaticky a mám svoj názor.

Diskusie žiakov boli živé. Ich súčasťou bol humor, ale aj vážne pohľady rovesníckych mediátorov, ktoré boli súčasťou sebareflexií vyvolaných dobre známymi situáciami zo školského prostredia. Poznať žiakov, spolužiakov, všímať si aj najmenšie detaily, ponúkať rôzne uhly pohľadu, vedieť usmerniť vznikajúce napätie v tíme, ale aj dopriať si trpezlivosť pri získavaní zručností by malo byť prirodzenou súčasťou výbavy rovesníckych mediátorov

3. stretnutie rovesníckych mediátorov

3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ s MŠ Podolinec bolo zamerané na komunikáciu v konflikte. Na základe pozorovania z minulých stretnutí sme zvolili ako kľúčové témy tréningových aktivít - pozorovanie, aktívne počúvanie, komunikáciu a diskusiu. 

Pri tréningu pozorovania sme sa snažili dôsledne rozobrať si odpozorovanú situáciu z videa. Pomenovali sme osoby, veci, s využitím slovesa sme opísali dej a až následne sme riešili pocitovú rovinu, ktorá obsahovala aj hodnotenie. 

V rámci neverbálnej komunikácie sme využili hry. Zamerali sme sa na vytvorenie dialógov na základe prejavov mimiky, gestikulácie, postoja z ukážky filmu bez sprievodného zvuku. Využili sme aj emotikony na dešifrovanie prísloví a porekadiel. 

V časti, ktorej hlavným cieľom bolo facilitovanie diskusií, mali rovesnícki mediátori si vymeniť názory na kľúčové osobnosti v ich životoch - v rodine, medzi priateľmi, spolužiakmi. Rozprávali sa o hodnotách, o tom, na čo sa tešia a o základných vlastnostiach, ktoré sú ich súčasťou.

Opäť boli vyslovené zaujímavé myšlienky, napr. "Nedá sa nekomunikovať," alebo "Veci sú, akú sú". Pri neverbálnom prejave žiaci spomenuli v začiatkoch skôr písanie, počítač, kreslenie, po realizovaní aktivít dokázali pomenovať aj kývanie hlavy, úsmev, prekrúcanie očí, či kopnutie ako neverbálny prejav. 

Záverečné stretntuie s pedagogickými zamestnancami

Záverečné stretnutie so zamestnancami ZŠ Podolinec v rámci projektu "Cieleným rozvojom gramotnosti k lepším vzdelávacím výsledkom" malo podobu dištančného vzdelávania. Na stretnutí sme hovorili o stresových situáciách, ktoré nám znepríjemňujú život. Opísali sme pandémiu a bariéry v školskom prostredí, ktoré s ňou súvisia:

  • rozdielny prístup na internet, rozdielna schopnosť zvládania online komunikácie, rôzna úroven motivácie, rozdielne rodinné zázemie, reflektovanie klímy v rodine, veku primeraná komunikácia rodičov k deťom, škola ako rpiestor úniku od problémov pre určitú skupinu detí a pod.)

Opísali sme aj ambivalentné pocity, ktoré môžu predstavovať protirečenie medzi súčasne prežívanými emóciami, ich paralelná existencia, ale aj ambivalentné správanie, teda neschopnosť rozhodnúť sa v súlade s pocitmi, ktorésú vždy iné. Rozobrali sme ambivalentné pocity z hľadiska:

  • komfortu, komunikácie, emócií, pozorovania, času.

Venovali sme sa aj jednotlivým krokom na zvládanie stresu (identifikovanie signálov, emocionálna reakcia, pokojné a účinné zvládanie stresu). Pomenovali sme situácie, kedy sa negatívne pocity môžu prehlbovať, napr. ak nereagujeme na signály, ktoré nám žiaci vysielajú, neberieme prejavy zmien v ich správaní vážne, reagujeme na podnety oneskorene, nie sme konzistentní na reakcie v ambivalentnom správaní a pod. 

Sebaanalýza v náročne prežívanej pandemickej dobe by mala obsahovať aj tieto otázky: 

  • Ako sa zmenil môj život? Aké dôsledky má zmena na moje správanie? Aké sú moje pocity? Ako moje prežívanie situácie ovplyvňuje môju domácnosť? Ako pandémia ovplyvnila môj vzťah k mne blízkym osobám?  Čo mi chýba najviac?  Ako zvládam emócie?

Súčasťou záverečných prieskumných zistení boli aj odpovede na otázku: Ktoré vety/slová na vás pôsobia povzbudzujúco. 

Príklady odpovedí: 

 

To je výborné! Si pre nás inšpiráciou!

Toto sa Ti nepodarilo, ale nabudúce to bude lepšie. Vidím, že si urobil svoje maximum.

Viem, že to dáš, verím Ti, mám Ťa rád

Nevadí - nabudúce sa Ti to podarí, výborne - dokázal si to, patrí Ti moje poďakovanie.

Si aktívny, si trpezlivý, milý, bystrý, nápomocný.

Super, si šikovná, si nápomocná, obdivujem ta, oceňujem tvoju prác

Lektorky:Dušana Bieleszová, Dagmar Tragalová, Katka Ferencková, foto: archív školy
 

 

To je výborné! Si pre nás inšpiráciou!

Toto sa Ti nepodarilo, ale nabudúce to bude lepšie. Vidím, že si urobil svoje maximum.

viem, že to dáš, verím Ti, mám Ťa rád

nevadí - nabudúce sa Ti to podarí, výborne - dokázal si to, patrí Ti moje poďakovanie

si aktívny, si trpezlivý, milý, bystrý, nápomocný

super, si šikovná, si nápomocná, obdivujem ta, oceňujem tvoju prácu

 

 

Späť