Partnerské školy

08.07.2018 20:19

Školská mediácia má rôzne podoby. Jednou z nich je spolupráca so školami v oblasti formovania zdravých medziľudských vzťahov, pozitívnej klímy a kultúry školy, ktorá v sebe nesie znaky spolurozhodovania a konzultácie. Pomoc mediátora môže byť v rovine tréningových aktivít, workshopov, prednášok pre pedagogických aj odborných zamestnancov školy, pre rodičov, ale aj práca s dynamikou skupiny v triede za účasti triedneho učiteľa, výchovného poradcu, prípadne ďalších odborných zamestnancov s cieľom získať nadhľad a hľadať odporúčanie pre stmeľovanie tímu. 

 

"Najdôležitejšou rovinou, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu škôl, je úroveň vzťahov. Identifikovanie vnútorných vzťahov medzi jednotlivými aktérmi, príčiny a následná otvorená konštruktívna komunikácia a diskusia je najväčším skrytým potenciálom školy, je nevyhnutným a kľúčovým predpokladom pre jej rozvoj."

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach SR v školskom roku 2016/2017.