Partnerské školy

08.07.2018 20:19

 

Školská mediácia má rôzne podoby. Jednou z nich je spolupráca so školami v oblasti formovania zdravých medziľudských vzťahov, pozitívnej klímy a kultúry školy, ktorá v sebe nesie znaky spolurozhodovania a konzultácie. Pomoc mediátora môže byť v rovine tréningových aktivít, workshopov, prednášok pre pedagogických aj odborných zamestnancov školy, pre rodičov, ale aj práca s dynamikou skupiny v triede za účasti triedneho učiteľa, výchovného poradcu, prípadne ďalších odborných zamestnancov s cieľom získať nadhľad a hľadať odporúčanie pre stmeľovanie tímu. 

 

Spojená škola internátna v Prakovciach

Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci

 

Späť