Podpora rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici

16.10.2017 22:26

Pri začleňovaní programu rovesníckej mediácie do kultúry školy je dôležitý nielen výsledok, ale najmä priebeh, proces, ktorým si žiaci prechádzajú. Veľkú úlohu zohráva vek žiakov, jemu zodpovedajúce skúsenosti a možnosti reagovať v konfliktných situáciách. Pre dozrievanie tejto schopnosti je podstatné, aby sa žiaci nebáli vstupovať do konfliktných situácií, ktoré im v "tréningovom" priestore školy umožnia spoznať samých seba.

V ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách program rovesníckej mediácie funguje druhý rok. Tento rok sme spolu so staršími rovesníckymi mediátormi, pani zástupkyňou Mgr. Katarínou Písečnou a ambasádorkou programu pani učiteľkou PaedDr. Svetlanou Tokárovou privítali Mgr. Petra Lengyela, PhD, skúseného sociálneho pedagóga a lektora, ktorý starších mediátorov (ročník 6.-9.) bude sprevádzať pri ďalších tréningových aktivitách. Úvodné stretnutie bolo o zoznámení sa nového lektora s rovesníckymi mediátormi. Mladší mediátori budú v aktivitách pokračovať s garantkou programu Mgr. Dušanou Bieleszovou.

Rovesnícky mediátor by mal byť empatický, tolerantný, ale aj komunikatívny. Rozvíjanie týchto zručností je východiskom pre schopnosť vnímať problémové situácie, predvídať ich, vedieť na ne zareagovať. Súčasne treba mať na pamäti, že žiaci sa riešiť konflikty len učia a chyby sú a môžu byť súčasťou ich dôležitej skúsenosti pre budúcnosť. 

V programe rovesníckej mediácie je dôležité vnímať možnosti detí, atmosféru v triede, proces zmien, aj klímu v škole. V ZŠ na Záhoráckej ulici sa o to opäť budeme pokúšať aj v roku 2017.

 

Fotografie z tréningových aktivít

 

 
Späť