Práca s dynamikou skupiny v triede - Lučenec - DCL, Košice - LVS, Zbehy

04.10.2021 20:41

ZŠ s MŠ DCL v Lučenci

  • lektorky: Dušana Bieleszová, Denisa Morongová
  • dátum: 28. 9. 2019

„Myslieť, to je strašná námaha“, aj takúto vetu sme si vypočuli počas tréningového stretnutia so žiakmi žiackej školskej rady v Súkromnej ZŠ s  MŠ DCL v Lučenci. Žiacka školská rada pracovala spolu v novom zložení, navzájom sa spoznávali, hľadali si svoje miesto v tíme. Počas aktivít sa vyprofilovali lídri skupiny, ale možno aj budúci rovesnícki mediátori, ktorí prirodzene usmerňovali debatu v skupine. Veľkou a hlavnou témou stretnutia boli rovesnícke vzťahy, ich vytváranie, budovanie, prežívanie. Podtémou bola komunikácia a možnosti riešenia konfliktov. Striedali sme aktivity zamerané na skupinové učenie, prácu s videom a hry, pričom hlavným cieľom bolo definovanie zásad, ktoré by žiackej školskej rade pomohli pri diskusiách, generovaní nových nápadov, ale aj pri riešení konfliktných situácií. Počas aktivít zdôrazńovali kľúčové pravidlo "Hovorí vždy len jeden!" Žiaci sa zhodli na tom, že je veľmi dôležité, aby každý žiak mohol prejaviť svoj názor. Rovnako vyjadrili presvedčenie, že jednou z úloh žiackej školskej rady je generovať riešenia. Zdôraznili, že vzájomne si musia pomáhať, musia vedieť spolupracovať. Sú presvedčení, že sa nesmú báť klásť otázky, ak vznikne potreba a zdôraznili, že sú si názorovo rovnocenní. 

LVS Košice

  • Dátum: 22. 12. 2029

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Náročný návrat detí, žiakov do pôvodného prostredia rodiny, školy môže byť sprevádzaný aj nepochopením okolia. Prekážky, ktoré musia žiaci prekonať, súvisia často s predsudkami, ale aj s chýbajúcimi pozitívnymi vzormi a nízkou mierou odolnosti zvládať napäté a konfliktné situácie. Je výhodou, ak aj pedagogickí a odborní zamestnanci LVS a Diagnostického centra majú zručnosti, ktoré im pomôžu pripraviť žiakov na zmenu prostredia, pomôžu im spozorovať vznikajúce napätie v rodine, zvládať jednotlivé fázy konfliktu a účinne ich riešiť s využitím niektorých mediačných zručností. Cieľom tréningu, ktorý absolvovali psychológovia, pedagógovia, vychovávatelia, bolo získať prehľad o mediačných zručnostiach, ktoré im môžu pomôcť čítať konflikty, ktoré sprevádzajú zložité vzťahy v živote detí.  Stretnutie s tímom dospelých v LVS bolo vstupom do ďalších aktivít, ktoré budú zamerané na predchádzanie  negatívnym javov a prevenciu sociálno-patologických javov v rovine posilňovania zručností žiakov smerujúcich k schopnosti začleniť sa do bežného života. V spolupráci s tímom odborníkov budeme hľadať odpovede na otázky, ako posilniť sebaovládanie žiakov, ako pracovať aj s negatívnymi emóciami, ako zvládať názorové rozdiely, ako sa nenechať vyprovokovať a vtiahnuť do problémov. Budeme pracovať s obrannými mechanizmami, prejavmi skupinového myslenia, manipuláciou. V rovine prevencie budeme posilňovať sociálne a mediačné zručnosti. 

Tréning mediačných zričností žiakov - Čo potrebujeme k tomu, aby sa nám darilo? Otázka, ktorú sme položili 13 až 15 ročným mladým ľuďom z LVS v úvode 1. stretnutia. Odpovedali takto: "Potrebujeme dôveru, potrebujeme silu nevzdávať sa, potrebujeme vedieť zvládať aj negatívne veci a potrebujeme mať jasný cieľ". Zámerom začatia tréningových aktivít bola snaha vedenia LVS ponúknuť žiakom zručnosti, vďaka ktorým by dokázali korigovať v sebe napätie, dokázali pracovať s predsudkami iných, zvládali hnev, úzkosť, dokázali sa ovládať a najmä využívali mediačné zručnosti v konfliktných situáciách. Stretnutia boli zamerané na tréning mediačných zručností, ktoré súvisia so sebaovládaním, sebadôverou, sebapoznaním. Schopnosť zvládať negatívne emócie, patrí ku kľúčovým zručnostiam pomáhajúcim zvládať náročné situácie. Na tréningu sme hovorili o konfliktoch, o zvládaní názorových rozdielov, o reakciách v napätých situáciách, o odmietaní, prijímaní, ale aj o predsudkoch, ktoré často ničia nádej na lepší život. Čo pomáha zvládať náročné situácie?  Je to sebaovládanie, adaptácia, radosť, tolerancia aj kreativita. Podľa ich slov, každý človej má nejakú dôležitú úlohu.  Aby ju zvládol, potrebuje najmä pokoj, záujem poluprácovať, ale aj rešpektovanie pravidiel. 

ZŠ Zbehy

  • Lektorky: Dušana Bieleszová a Erika Tornyai
  • Dátum: 24. 5. 202, 13. 9. 2021

Nebáť sa zmeny. Vedieť spracovať stres. Poznať osobnosti v tíme. Predchádzať skupinovému mysleniu. Aktívne počúvať. Pracovať s pocitmi a úsudkom. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Zvládať úspech a neúspech. Otvárať komunikáciu. Zásady, ktorých sme sa držali pri dištančnom vzdelávaní pedagogických zamestnancoch ZŠ Zbehy v dňoch 27. 4. a 28. 4. 2021, nás previedli tréningom mediačných zručností. Tréning bol súčasťou projektu Do školy s úsmevom a bude pokračovať na začiatku nového školského roka aj tréningom mediačných zručností žiakov 3., 4., 5., 6. ročníka už aj v tandeme Dušana Bieleszová - Erika Tornay. Tréning dôležitých dospelých bol zameraný na efektívne zvládanie napätých situácií v tíme. Školenie bolo realizované v rozsahu 4 hodín. 

„Plače tak, že aj jeho telo plače." - Ja som ešte nikdy neprežil znechutenie." -  "Bojím sa, keď je tma.“ – „Aj mne sa tak deje.“ Takto zaujímavo pomenovali tretiaci to, čo cítia. Spontánne sa nechali viesť Erikou Tornay. Aktivitami, ktoré si pre ne pripravila, sa trafila do ich nálady, veku aj temperamentu. V ZŠ Zbehy sme v rámci tréningových aktivít so žiakmi strávili celkovo 4 dni (s tretiakmi, štvrtákmi a šiestakmi). Napriek príprave (alebo vďaka nej) sme menili pôvodné plány tak rýchlo, ako nám pozorovanie signalizovalo, že potrebujeme: spoznať temperament, inak upraviť priestor, zmeniť aktivit,  klásť dôraz na pravidlá, umožniť deťom, aby sa viac počúvali, pomenovať príčiny názorových nezhôd. Viac tu: https://www.skolska-mediacia.sk/news/zs-zbehy/

Späť