Práca so skupinovou dynamikou v 6. ročníku v ZŠ Park Angelinum Košice

01.07.2021 18:56

Tréning mediačných zručností žiakov v ZŠ Park Angelinum v Košiciach je už skoro 10 ročnou tradíciou. Medzi žiakmi 6. ročníkov sme nechýbali ani tento rok. V tíme mediátorky (Dušana Bieleszová a Ivana Gerdová), koordinátorky školskej mediácie (Henriety Herczegovej), rovesníckych mediátoriek a rovesníckeho mediátora (žiaci 8. a 9. ročníka) a na pozvanie pani riaditeĺky Renáty Brédovej sme sa venovali v štyroch šiestackych triedach po dvoch hodinách téme rozvíjania mediačných zručností zameraných na pozorovanie, pravidlá, rozhodovanie a diskusiu. 

Pozorovanie - cieľom rozvíjania mediačných zručností v tejto téme bolo prostredníctvom sledovania deja vo videu spomaliť a scitlivovať pozorovanie, všímať si detaily, ktoré môžu ovplyvniť celkový pohľad na akúkoľvek situáciu.

Pravidlá - cieľom bolo poukázať na dôležitosť pravidiel v akejkoľvek skupine. Ujasniť si jednotlivé roly v tíme triedy a pouvažovať nad kľúčovými vlastnosťami vybraných osôb pre splnenie zadania úlohy.

Rozhodovanie - cieľom aktivít na rôzne formy rozhodovania je ukázať rôzne spôsoby rozhodovania v praxi. Upozorniť, že nileen spôsoby rozhodovania, ale aj zloženie skupiny môže mať vplyv na výsledok, závery. 

Diskusia - cieľom bolo prostredníctvom zážitkového učenia dospieť v diskusii v tíme k dohode. Trénovali sme aktívne počúvanie (schopnosť počúvať audionahrávky, stíšiť sa v prípade potreby), tíme manažment (mali jasne vymedzený čas na splnenie úlohy, ktorý nebolo možné predĺžiť), brainstorming (generovanie nápadov a riešení), facilitovanie diskusie (schopnosť zapojiť do témy čo najviac zúčastnených osôb).

Reflexia - cieľom bolo prostredníctvom počítačových hier známych v žiackom svete navodiť motiváciu k spolupráci a súčasne poukázať na prepojenie tímovosti v online hrách s potrebou tímovosti pri akomkoľvek rozhodovaní v rámci skupinových diskusií. 

Rovesnícke mediátorky dokázali poskytnúť mladších spolužiakom vecné, jasné a zrozumiteľné inštrukcie, zvládli aj poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby. Vyjadrenia, ktoré komunikovali medzi žiaci sme spísali na flipchart a vysvetlili význam ich viet vo vzťahu k tvorbe dohody, napr. "Mám lepší príklad.." (nájdenie lepšieho riešenie a jeho komunikovanie v tíme), "Pravidlá si spíšeme, aby sme ich nemenili tak, ako každý chce." (záujem dodržiavať pravidlá), "Ten bude rozhodovať o sporoch, kto má v sebe pokoj a nestrannosť." (vlastnosti mediátora), "Zodpovedný bude ten, kto je čestný a spravodlivý." (definovanie lídra v tíme), "Pri nezhodách využijeme kompromos a dohodu." (forma riešenia konfliktu), " Ak je to pravda" (využívanie pochybovania), "Počkaj, buď ticho." (volanie po aktívnom počúvaní), "V prípade trestu je dôležitá primeranosť" (uvedomenie si hraníc), " "Odkiaľ to viete?" - reakcia na domnienku lektorky so záverom Pracujeme s tým, čo vidíme, nie s tým, čo si myslíme, že vidíme. 

Veľa múdrych slov a viet zaznelo. Skvelí starší rovesnícki mediátori zvládali dynamiku skupiny príkladne a s pokojom sebe vlastným. Žiaci 6. ročníkov dostali aj odporúčania, ktoré zručnosti si treba udržať, pretože ich používali - v niektorých triedach sa žiaci neprekrikovali, využívali aktívne počúvanie, rešpektovali pravidlo - "hovorí len jeden", v skupine sa o slovo hlásili a dávali priestor na vyjadrenie všetkým. Zároveň upozornili aj na zručnosti, ktoré treba rozvíjať a uplatňovať v triede aktívnejšie, napr. dať priestor tichším žiakom, nebáť sa komunikovať, sústrediť sa na rešpektovanie - počúvať a pozerať, nebáť sa prejaviť svoj názor a neodbiehať od témy. 

Mgr. Dušana Bieleszová a JUDr. Ivana Gerdová

Späť