Príklad etického kódexu rovesníckeho mediátora vytvoreného žiakmi

30.11.2014 23:10

Etický kódex rovesníckeho mediátora ZŠ Záhorácka 95, Malacky

 

Preambula

Etický kódex stanovuje požiadavky na osobnosť rovesníckeho mediátora, riešenie konfliktov medzi rovesníkmi, komunikáciu triedneho učiteľa s rovesníckym mediátorom a záväzok mediátora. Poslaním rovesníckeho mediátora je vedieť sa vcítiť do pocitov spolužiakov, pomôcť im riešiť konflikty cestou zmierovania, vytvárania dohôd, zlepšovať vzťahy v triede.

 

Článok 1 – Osobnosť rovesníckeho mediátora

Rovesnícky mediátor pomáha zmierňovať napätie, ktoré sprevádza zlá komunikácia, smútok, ľútosť, podceňovanie, kritika, hnev, nenávisť, nerozhodnosť, nedodržiavanie pravidiel. K spolužiakom sa správa milo, tolerantne, ale aj spravodlivo. Voči učiteľom prejavuje rešpekt, toleranciu. Rovesnícki mediátori sú voči sebe slušní, čestní, ohľaduplní.

 

Článok 2 – Riešenie konfliktov medzi spolužiakmi v triedach

Rovesnícky mediátor pri riešení konfliktov spolupracuje s učiteľom, skúma prítomnosť osôb v konflikte, dej, pocity a až potom pomáha hľadať riešenia konfliktných situácií. Podporuje rešpekt, spoluprácu, disciplínu, toleranciu, zdravú komunikáciu. Využíva upokojenie, rozveselenie a komunikáciu.

 

Článok 3 – Komunikácia rovesníckeho mediátora a triedneho učiteľa

Rovesnícky mediátor má dôveru triedneho učiteľa. Správa sa k nemu úctivo, s rešpektom a čestne. Poskytuje mu podporu a pomáha mu riešiť náročnejšie problémy v triede.

 

Článok 4 – Záväzok rovesníckeho mediátora

Rovesnícky mediátor sa pravidelne zúčastňuje stretnutí mediátorov. V prípade neúčasti ho zastupuje náhradník, o priebehu stretnutia náhradník informuje mediátora. Rovesnícky mediátor sa zaväzuje, že svojim správaním sa bude snažiť pomáhať spolužiakom riešiť konflikty, bude dodržiavať školský poriadok, bude empatický, tolerantný, čestný a voči ostatným bude prejavovať rešpekt.

 

Pripravili: Katarína Vávrová, Alexandra Šamulková, Dominika Foltýnová, Roman Pollák, Nicol Chlepková, rovesnícki mediátori ZŠ Záhorácka Malacky

 

Späť