Program rovesníckej mediácie

05.09.2022 21:40

Program školskej mediácie v Spojenej cirkevnej škole v Snine

23.03.2018 15:15

Cirkevná spojená škola v Snine (Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda) je jedna z tých škôl, ktoré sa rozhodli zaviesť program rovesníckej mediácie ako súčasť kultúry školy. 

Prvé stretnutie s témou školskej mediácie patrilo pedagogickým a odborným zamestnancom školy. Hovorili sme o problémoch,  s ktorými sa učiteľ v rôznych školách stretáva, situáciách, kedy volí obranné mechanimy, ktoré na jednej strane mu pomáhajú prekonávať stavy frustrácie, no na strane druhej môžu pôsobiť aj deštruktívne v dlhodobom horizonte. Hovorili sme o skupinovom myslení, ale aj o pozitívnom prístupe pedagógov k svojim žiakom, kolegom, ak dokážu využívať aktívne počúvanie, pracovať s emóciami, uplatňovať vo väčšej miere spoluprácu ako súťaživosť. Venovali sme sa rôznym uhlom pohľadu na rôzne situácie. Prístup, ktorý učiteľ zvolí v komunikácii so svojimi žiakmi, rodičmi vo veľkej miere ovplyvní ich nazeranie na celú školu, vzťahy v nej, jej klímu a kultúru.

Aký je rozdiel medzi vnímaním jednotlivých situácii detskými očami a dospelými? Ako emócie a bariéry v komunikácii ovplyvňujú vzťahy v škole so žiakom, kolegom, rodičom? Prečo máme potrebu hodnotiť druhého, namiesto toho, aby sme ho počúvali? Prečo je konflikt dobrý, ak sa rieši konštruktívne? Prečo je dobré nechať deti riešiť svoje rovesnícke problémy občas po svojom? 

Pedagogický tím, ktorý sa stretol v tejto škole, nám umožnil v diskusii pozrieť sa na rôzne pedagogické situácie aj ich očami. Naše ďalšie štyri stretnutia budú venované žiakom, ktorých žiaci, pedagogickí, ale aj nepedagogickí zamestnanci delegujú do úlohy rovesníckych mediátorov.  Skupina rovesníckych mediátorov bude tentokrát zložená zo žiakov základnej školy aj strednej školy. Pre nás, lektorov, bude veľmi zaujímavé pozorovať, aký  model rovesníckej mediácie si osvojí táto škola v tak výnimočnej kombinácii. 

1. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

22.04.2018 15:08

Prvé stretnutie s rovesníckymi mediátormi z Cirkevnej školy v Snine sa nieslo v znamení troch blokov: spoznávanie sa, pravidlá a prekážky v skupine, dôležité vety v diskusii. S využitím zážitkového učenia sme postupne poznávali názory na rôzne javy a situácie, postoje, otvárali sme tému hodnôt a vzájomného rešpektu.  Rovesnícki mediátori definovali vlastné očakávania od programu rovesníckej mediácie. Cieľom bolo získať prehľad o motivácii žiakov stať sa rovesníckymi mediátormi, vysloviť očakávania vo vzťahu k vlastnej osobe, k učiteľom, k rodičom a ďalším dospelým, k spolužiakom zo školy a k ostatným mediátorom. Ďalšie diskusie boli zamerané na schopnosť uvažovať o podmienkach kvality, o bariérach, prekážkach tímovej spolupráce. Zamerali sme sa aj na rizikové miesta v škole a komunikáciu v skupine. 

Mediátori si stihli už po stretnutí vytvoriť tajnú skupinu na sociálnych sieťach. Pomenovali si ju a opísali jej význam takto: 

"Skupina je určená všetkým mladým rovesníckym mediátorom zo Sniny a okolia. Je to dôkaz, že aj v Snine (CSŠ) máme záujem riešiť problémy, konflikty či šikanu v našom okolí. Skupina nám slúži na radenie si, pomáhanie si pri hľadaní a zvládaní problémov. Spoznávame nové riešenia a názory ostatných. Nechávame sa inšpirovať pre šírenie rovesníckej mediácie. Navzájom sa tu spoznávame, získavame nové poznatky a pomáhame si pri riešení školských aj mimoškolských konfliktov. Počúvame sa a rešpektujeme.V tejto skupine zdieľame medzi sebou zaujímavé príspevky v oblasti mediácie a diskutujeme o nich."

Rovesnícki mediátori spontánne vyslovili aj moju obľúbenú časť vety: "A čo ak....". 

V rámci ich diskusie to dali tak, ako to prirodzene cítili. Bolo tam zadelenie kompetencií, voľba hlasovania ako metódy rozhodovania, využívanie humoru, vzájomné usmerňovanie, kontrola pochopenia povedaného, ujasňovanie otázok - čítanie s porozumením, preformulovanie, kontrola záverov. Krásny začiatok spolupráce.

2. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

26.05.2018 22:27

"Keď niekto niečo dobré urobí, tak sa to ako dobro pamätá." RM, Snina

2. tréningové stretnutie s rovesníckymi mediátormi Spojenej školy v Snine bolo zamerané na možnosti rovesníckeho mediátora pomáhať v prostredí školy, triedy. Po zrekapitulovaní odpozorovaných situácií z Denníka pozorovateľa, sme pozornosť venovali kľúčovým zásadám pre pôsobenie rovesníckeho mediátora v škole, v triede: Zastať sa niekoho, kto to potrebuje - prelomiť bariéru skupinového myslenia a ukázať odvahu tam, kde je potrebná. Viesť spolužiakov k tomu, aby sa lepšie poznali, chápali, skúmali rôzne uhly pohľadu na rôzne situácie v ich živote. Prejavovať všímavosť ku každému, nielen k tomu, kto na prvý pohľad je iný. Každý potrebuje pozornosť. V konflikte vedieť usmerniť veľmi citlivo a úmerne potrebám situácie. Pomáhať v triedach predchádzať správaniu, ktoré by mohlo viesť ku konfliktom. 

"Ľudia nezabudnú na pocit, ktorý sprevádzal to, ako sme sa k nim správali. Platí to aj o chybách." RM, Snina

Pre uľahčenie chápania témy, sme využili film Obyčajná tvár, kde sme sa sústredili na správanie sa kľúčových postáv vo filme: Agieho, Jacka, Juliena, Charlotte, Vii, Mirandy, Justina. Na príklade sklamania v kamarátskom vzťahu filmových postáv sme si ukázali, ako ľahko vieme podľahnúť nesprávnemu zhodnoteniu situácie, ak nepoznáme súvislosti. 

Rovesnícki mediátori definovali aj základné zásady kľúčové pre aktívne počúvanie: "nestratiť orientáciu, udržať pokoj, hovoriť nahlas, mať dôveru, poznať cieľ, vedieť si predstaviť cestu, vedieť pochváliť, dobre artikulovať."

Rovesnícki mediátori uvažovali aj o spôsoboch, vďaka ktorým by mohli zmierniť napätie v triede: "musíme vidieť, že sa niečo deje, musíme chcieť pomôcť, ak je to možné pomôžeme tak, že zmeníme tému, môžeme sa otvoriť (hovoriť o sebe), využívajme vtip."

Téma odmietania spolužiaka, neférového správania, šikany ale najmä sily priateľstva bola prepletenáukážkami z filmu, aktivitami a myšlienkami rovesníkov, nácvikom mediačných zručnosti tak, aby sme sa vedeli vcítiť v konflikte do iných a zároveň aby sme vedeli pomôcť citlivo, pokojne a s humorom poznať cestu, vidieť cieľ a pritom všetkom nezabúdať na motiváciu pochvalou. To je jedna z úloh rovesníckeho mediátora.

"Prišla som do školy (Spojená cirkevná škola, Snina), v ktorej práve prebiehali aj maturity. Rovesnícki mediatori už čakali, tak som sa s nimi zavítala: "Tešila som sa na vás." Odpovedali mi: "Aj my sme sa tešili." V tom sa ku mne nakloní ich pani učiteľka a povie: " A to ani nevieš, že prišli, napriek tomu, že majú dnes riaditeľské voľno."

 

3. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

23.06.2018 17:50

3. stretnutie rovesníckych mediátorov Spojenej cirkevnej školy v Snine bolo zamerané najmä na tréning mediačných zručností a poskytnutie inšpirácií, ktoré by rovesnícki mediátori dokázali využiť v práci so spolužiakmi. 

Na úvod si budúci rovesnícki mediátori vyskúšali sprevádzať aktivitami, ktoré už poznali a následne v rámci prípadovej štúdie trénovali aktívne počúvanie, brainstorming, spätnú väzbu, tvorbu argumentov, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Ich názory boli rôzne, ale hlášky ako "budeš umierať, ale hlavne že ti bude rádio hrať",  "mal ego up", "revolúcia" , "som vedúci, chceš ma zosadiť?", ktoré sprevádzali aktivity, robili skvelú náladu. Pripomenuli sme aj jedno z pravidiel brainstormingu - uvádzať vety v pôvodnom znení - nakoľko potreba preformulovávať ich do diplomatického jazyka bola v niekotrých situáciách veĺká :-).  

Venovali sme sa aj rôznym spôsobom rozhodovania - vedúci skupiny, dohoda (kompromis), hlasovanie, náhoda (žreb), rozhoduje odborník. V konkrétnej situácii mali rovesnícki mediátori možnosť spoznať, že spôsob, akým prijímame rozhodnutia má vplyv na výsledok. 

Zároveň sme sa zamerali aj na stmelovanie skupiny a hľadanie rolí, už na základe odpozorovaných dominantných charakteristík. Na záver si rovesnícki mediátori opäť vypýtali "stoličkovú aktivitu" a tentokrát s úspešným koncom

4. stretnutie rovesníckych mediátorov v Snine

22.10.2018 18:48

4. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Cirkevnej spojenej školy v Snine bolo tematicky rozdelené na dve časti. Prvá časť patrila prezentáciám rovesníckych mediátorov, ktorí referovali o stretnutiach v triedach nižších ročníkov s mladšími žiakmi, pre ktorých pripravili rôzne aktivity zamerané na zoznámenie sa a na aktívne počúvanie. Štyri skupiny pracovali v štyroch triedach. Pre rovesníckych mediátorov to bola nová skúsenosť. Pomenovali pocity, zhodnotili očakávania a zadefinovali odporúčania pre ďalšie stretnutia. Druhá časť stretnutia bola o vzťahoch medzi chlapcom a dievčaťom. Rozprávali sme sa o tom, kedy dochádza ku konfliktu, ako sa prejavuje konfikt, aké môže mať reakcie dievča, aké chlapec. 

Závery:

 • Využivať spoluprácu a dávať si pozor na skupinkovanie
 • Každý by mal byť seberovný.
 • Dorozumievať sa s každým, nerobiť rozdiely (napr. na základe sociálnych pomerov).
 • Dať priestor aj menej aktívnym žiakom.
 • Treba byť asertívny (hlavne na začiatku).
 • Treba správne rozvhrnúť čas.
 • Využívať pomoc dospelej osoby.
 • Mať na aktivity vhodný priestor.
 • Aktivity by mali byť častejšie.
 • Dôležité je pozorovanie - zaradiť do skupiny aj pozorovateľov.
 • Aktivity nezaradiť na poslednú hodinu.
 • Nerobiť si očakávanie. 

Rovesnícki mediátori sa budú naďalej stretávať v rámci krúžku spolu s koordinátorkou programu v škole Mgr. Karin Miškovou, ktorá nad programom rovesníckej mediácie prevzala záštitu. 

1. Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Snine

09.10.2019 22:34

Inšpiráciou pre supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi Cirkevnej spojenej školy v Snine bol výrok rovesníckej mediátorky Amalky:  “Hlavne netreba mať veľké očakávania...”.  Išlo o spätnú väzbu na ich začiatky už ako vyškolených rovesníckych mediatorov, keď v jednej z tried nižších ročníkov si trénovali mediačné zručnosti.  

Dnes po roku aplikovania mediačných zručností spolu s ich ambasádorkou, pani učiteľkou Karin Miškovou, ktorá ich sprevádza v ich ďalšom raste, sme mali možnosť vidieť, kam sa nielen mediačne, ale aj osobnostne posunuli. Milo nás prekvapili svojimi postojmi a morálnymi hodnotami, ktoré v ich vyjadreniach boli prítomné. Vzájomné usmernenia, prístup k mladším žiakom, ale aj analýza konfliktných situácií, využívanie rôznych stratégií rozhodovania, práca s emóciami a schopnosť vo väčšej miere sa ovládať, zohrávali v ich spätnej väzbe kľúčovú úlohu. 

Rovesnícki mediátori sa stretávajú pravidelne v rámci krúžku rovesníckej mediácie a bez ohľad na vek tvoria tím. 

Dnes práve ich sebareflexia nás utvrdila v tom, že aj líder medzi žiakmi, ak pochopí princípy mediácie, môže byť skvelým mediátorom. V tomto nás  milo prekvapil mediátor Adam: "Každý je osobnosť a každý sa môže niečo naučiť od iného bez ohľadu na to, či je mladší, starší, skúsenejší, múdrejší a pod.”.

Za rovesníckych mediátorov správu do skupiny Školská a rovesnícka mediácia napísala Paťka: "Dnešný deň bol výnimočný v tom, že sme sa po roku našej prvej samostatnej práce v oblasti školskej mediácie, stretli s našimi skoliteľkami Duškou a Dáškou. Venovali sme sa hlavne našim postrehom a pocitom z uplynulého roka. Spoločne sme zhodnotili aktivity aplikované medzi triedami a ich reakcie. Rovnako sme sa vzájomne podelili o zmeny našich osobností a vnímania okolia. Touto cestou by som sa ešte raz chcela, v mene našej celej skupiny, poďakovať predovšetkým, že sme dostali tu možnosť v sebe objaviť mediátora, pri čom nám pomáhali Duška a Dáška. Rovnako za to, že to s nami na začiatku určite nebolo ľahké, ale ony v nás verili a ukázali nám cestu. Ďakujeme za cenné rady a hlavne zato, že sme Vás mohli spoznať."

Foto: archív CSŠ v Snine

2. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi CSŠ v Snine

27.05.2021 13:39

ÚPRIMNOSŤ, OTVORENOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, ČESTNOSŤ - hodnoty, ktoré rovesnícki mediátori Cirkevnej spojenej školy v Snine považujú za dôležité. 

Hovorili sme o dôvere (ako vieme, že môžeme niekomu dôverovať, ako dôverovať niekomu, kto nás oklamal), o rešpekte (ako niekomu prejaviť rešpekt, ako sa cítime, keď nás nerešpektujú). Riešili sme druhé šance. A pre potreby využívania mediačných zručností sme sa vrátili k téme pozorovania, aktívneho počúvania, brainstormingu, aj facilitovania diskusie.

 • "Dávam si pozor na ľudí, ktorí rozhovor začnú vetou: Nemám to nikomu povedať, ale tebe to poviem."
 • "Človek sa učí na vlastných chybách."
 • "Získať si dôveru dieťaťa je ťažšie, ako získať dôveru dospelého."
 • "Ak niekomu dôverujete, idete do vzťahu vždy s riskom."
 • "Niekedy je sklamanie potrebné, vyčistí vzťahy."

Aj tieto vety si vymenili ROVESNÍCKI MEDIÁTORI CSŠ v Snine na 2. superviznom prezenčno-dištančnom stretnutí.

Názory rovesníckych mediátorov na dôveru, rešpekt, ale aj výťahové pravidlo k téme ROVESNÍCKA MEDIÁCIA ponúkame v obrazovej prílohe.

Lektorky: Dušana Bieleszová, Dagmar Tragalová

Späť