Program rovesníckej mediácie

05.09.2022 22:02

Rôzne podoby školskej mediácie v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

07.02.2017 20:36

Vždy, keď navštívim nejaké pre mňa nové mesto, školu, nevnímam to len ako sprostredkovanie mojich skúseností učiteľom. So záujmom pozorujem, ako komunikujú, ako sa počúvajú, ako vyjadrujú svoje názory. Hľadám, čo je pre tú ktorú školu príznačné, čo ju robí výnimočnou, kde sa môžu pedagógovia posúvať a súčasne ako vedenie školy uvažuje o vnútornej kultúre, čo považuje za dôležité pre stabilitu tímu, ale aj v akej sa pedagógom darí napĺňať vízie školy a komunikovať svoje názory bez obáv a strachu, ale s rešpektom a úctou. V ZŠ M. Rastislava Štefánika v Lučenci to žilo rôznorodosťou. Vedenie školy tvorí zohratý tím, z ktorého bolo možné cítiť súlad, záujem o potreby svojich pedagógov, skúsenosť, dynamiku, aj profeionalitu. Záležalo im na dobrej pracovnej atmosfére, na profesionálnom prístupe pedagógov k žiakom a vytváraní kvalitných  vzťahov s rodičmi.

Informačno-odborný seminár a tréning praktických zručností k téme Riešenie konfliktov v škole - rôzne podoby školskej mediácie sme pod hlavičkou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského realizovali v dňoch 2. až 3. februára v Lučenci. Cieľovou skupinou boli pedagogickí zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika. 

Seminár a tréningové aktivity boli zamerané na pochopenie a riešenie konfliktov. Venovali sme sa komunikačným stereotypom, zamerali sme sa na objasnenie pocitov v prežívanom konflikte, príčin konfliktov, faktorov ovplyvňujúcich ich priebeh a vývoj. Rozobrali sme obranné mechanizmy, opísali problémy skupinového myslenia a dôležitosť komunikácie, ako aj pripustenia rozdielnych názorov v pedagogickom tíme. Vysvetlili sme vplyv emócií na riešenie konfliktov, význam neverbálnej komunikácie, aktívneho počúvania a definovali rôzne úrovne kultúry školy. Zamerali sme sa aj na prácu so skupinovou dynamikou, poukázali na dôležitosť udržania si vnútornej rovnováhy, trénovali aktívne počúvanie, rôzne stratégie rozhodovania. Pedagógovia si vyskúšali vedenie diskusií, tvorbu dohôd, hľadanie kompromisu, aj prijímanie rozdielnych názorov k rôznym témam.

Zloženie pedagogického tímu ZŠ M. R. Štefánika je rôznorodé (vek, pohlavie, dĺžka pedagogickej praxe, temperament). Prelína sa v ňom mladosť, nadšenie, entuziazmus so stabillitou, pokojom, skúsenosťou veku a schopnosťou vnímať problémy z nadhľadu a ukotvovať ich riešenie v spolupracujúcej kultúre školy. Práve rôznorodosť a možnosť názorovej plurality pri vzájomnom rešpekte môže byť prednosťou tohto tímu. O čo náročnejšia sa môže javiť komunikácia v takto zmiešanom tíme, o to bohatší môže byť vnútorný „život“ tejto školy v prípade, ak dokáže čo najviac členov pedagogického zboru vnímať, kde sú ich silné stránky, príležitosti a v čom sa môžu vzájomne dopĺňať. Udržanie komunikácie v rovine rešpektu, úcty môže byť ideálnou príležitosťou vychovať v tomto duchu aj generáciu žiakov, pre ktorých sú učitelia, vychovávatelia dôležitým životným vzorom.

Spätná väzba:

 • Dalo mi to veľa, pekné dopoludnie.
 • Jasné, zrozumiteľné, prínosné.
 • Veľmi príjemné sedenie. Ďakujem J
 • Cítila som sa dobre, uvoľnene. Myslím, že sme si odniesli mnoho nových poznatkov o nás samých i o kolektíve.
 • Skvelé aktivity. Mimoriadne podnetných cca 20 min. („balíček“). Ďakujem!
 • Veľa krásnych a nových podnetov. Nesledoval som hodinky J. Úžasné! Ďakujem
 • Boli to užitočné príbehy, aktuálne témy, ktoré sa rozoberali, super. Ďakujem.
 • Cítila som sa príjemne, bolo to prínosné. Ďakujem.
 • Cítila som sa dobre, napriek tomu, že sa mi najprv veľmi nechcelo J. Veľmi príjemná skúsenosť. Ďakujem!
 • Veľmi príjemné. Ďakujem.
 • Príjemné. Ďakujem.
 • Prínosné pre nás učiteľov a určite by bolo fajn zorganizovať niečo podobné pre žiakov.
 • Cítila som sa príjemne, uvoľnene a získala som nové informácie J
 • Cítila som sa dobre, bolo to nad moje očakávanie. Bolo super. Ďakujem.
 • Cítila som sa príjemne. Páčili sa mi pestré aktivity.
 • Cítila som sa výborne, prajem vám do života všetko najlepšie.
 • Príjemné vystupovanie. Skvelé, zábavné aktivity. Ďakujeme J
 • Veľmi príjemné pocity počas všetkých aktivít. Ďakujeme.
 • Príjemné, srandovné, kolektívne.
 • Príjemné, relax, nové informácie, smiech.
 • Veľmi príjemná atmosféra, zaujímavé nápady do praxe.
 • Bolo to pre mňa obohacujúce, ďakujem veĺmi pekne.
 • Z týchto dvoch stretnutí som mala veľmi dobrý pocit, inak som začala vnímať určité veci. Malo to určite zmysel a význam.
 • Dnes lepšie ako včera, inšpirujúce aktivity.
 • Teoretická časť sa mi páčila viac. Málo som sa dozvedela o riešení konfliktov.
 • Praktická časť bola oveľa viac super.
 • Páčilo sa mi to. Ďakujeme.
 • Veľmi sa mi páčili aktivity, mnohé z nich využijem na hodinách. Veľmi užitočné.
 • Ďakujem veľmi pekne. Bolo to zaujímavé a užitočné. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
 • Užitočná prednáška aj aktivity, ktoré mi pomôžu v mojej pedagogickej praxi. Teším sa na ďalšie stretnutie.
 • Ďakujem, cítila som sa príjemne a niečo nové som sa naučila.
 • Výborné. Zobral som si podnety a nové veci do praxe.
 • Veľmi podnetné a zaujímavé.
 • Celkový dojem zo školenia bol dobrý. Mám zmiešané pocity, ktoré ma posunú ďalej.
 • Príjemné posedenie s užitočnými potrebami.
 • Uvoľnené, príjemné, zábavné.
 • Školenie bolo motivujúce.

Tímová spolupráca v triede - ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

08.07.2018 20:38

Práca s dynamikou skupiny v triede, ktorá si pýta väčšiu pozornosť, je kľúčom k posilňovaniu kvality vzťahov. Tréning v 6. ročníku v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci lektorovaný školskou mediátorkou v skupine žiakov 6. ročníka sa uskutočnil za prítomnosti špeciálnej pedagogičky, sociálnej pedagogičky, psychologičky, aj triednej učiteľky. Aktivity boli rozdelené do troch oblastí - definovanie pravidiel (vlastnosti dobrého tímu, prekážky v tíme a líderstvo v tíme), aktívne počúvanie a pozorovanie (verbálna a neverbálna komunikácia) a spolupráca v skupine (dôvera, zadávanie pokynov, tvorba dohôd).  

Závery žiakov:

Pozitívne vlastnosti tímu: spolupráca, zladenie, nesmú byť v strese, musia mať dobrého trénera.

Prekážky v tíme: strach, nesústredenosť, neschopnosť vytvárať dohody.

Žiaci v rámci aktivít, ktoré boli zamerané na popis prekonávania životných prekážok, zadefinovali spôsob, ako sa dá dosiahnuť pozitívna zmena.

Závery žiakov:

Spôsob prekonávania prekážok: snaha, radosť z pomáhania druhým, veľa sa učiť, robiť veci na 100 %, nevzdávať sa, robiť to, čo ťa baví.

Prítomnosť odborných zamestnancov (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ) aj triednej učiteľky, ako pozorovateľov správania sa žiakov počas skupinových aktivít vedených školských mediátorom, bola dôležitá z hľadiska ďalšieho pôsobenia týchto odborníkov v triede. Následná spoločná komunikácia po skončení tréningových aktivít priniesla závery zadefinované z rôznych uhlov pohľadu, ktoré sa vzájomne dopĺňali. Vďaka otvorenosti, ústretovosti, aj dôvere riaditeľky školy k tímu odborníkov bolo možné pracovať s ohľadom na cieľ - zlepšenie kvality vzťahov v triede.

Lektorka: Dušana Bieleszová

 

Späť