Projekt rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici - 3. stretnutie

16.10.2017 00:00

Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže je projekt ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.  Cieľom projektu je zlepšiť atmosféru v triedach pomocou začlenenia preventívneho programu v boji proti kriminalite zameraného na riešenie konfliktov - školskej a rovesníckej mediácie. 

23. júna sa uskutočnilo už 3. stretnutie rovesníckych mediátorov. 

Mladší mediátori sa venovali téme konfliktov, ktoré vznikajú pri vyslovovaní kritiky. V rámci reflexie a sebareflexie sme sa vrátili k pocitom, ktoré so sebou kritika prináša a ako na ňu zvykneme reagovať. Kládli sme si otázky, kedy pre nás kritika vie byť užitočná a kedy je spojená skôr s osočovaním. Hĺadali sme spôsoby ako na kritické názory a pripomienky reagovať. Venovali sme sa aj sebahodnoteniu a hodnoteniu nás druhými, pričom dôraz sme kládli na rôzne uhly pohľadu, ako ich prijímať, ako s nimi pracovať. Riešili sme aj prípadovú štúdiu, v ktorej mala skupina rovesníckych mediátorov dospieť k dohode. V úvahách sme sa posunuli do veku 40 rokov dnes ešte detí a rozmýšľali sme o tom, ako bude vyzerať ich život. Svoje predstavy rovesnícki mediátori odprezentovali osattným mediátorom. Podstatnú časť aktivít sme venovali parafrázovaniu viet, problémových situácií, úvah, ktoré vyvolávajú negatívne emócie, pričom sme sa viac sústredili na opis ako na hodnotenie deja. 

Starší mediátori časť aktivít realizovali v učebni. Učili sa prijímať zodpovednosť, hľadať vhodné postupy pri riešení  zadanej úlohy, diskutovali. Rovesnícki mediátori sa presunuli aj do ulíc Malaciek, kde formou ankety, úloh sa pýtali obyvateľov mesta rôzne otázky a zadávali im úlohy. Museli pritom prekonávať obavy, stres, strach. V teréne sa učili formulovať otázky tak, aby na ne bolo možné odpovedať. Kontaktovali aj cudzích ľudí a boli pripravní očakávať aj prípadné odmietnutie. Vyskúšali si aj hru v teréne s fontánou na postreh a vzájomnú spoluprácu.

Dušana Bieleszová, Peter Lengyel, Svetlana Tokárová, Daniela Malá

Projekt je podporený Radou vlády pre prevenciu kriminality.

Späť