Recenzia knihy Školská mediácia

12.06.2017 17:40

Recenzia knihy "Školská mediácia" - študentka vychovávateľstva (VŠTVS Palestra, Praha)

12.06.2017 10:34

 

"Pokud se zeptáme, co je impulsem pro vznik mediace, můžeme říct, že je to konflikt. Autorka klade důraz na správné pochopení konfliktů a na jednotlivá stádia. Proces mediace doprovází emoce, neshody, nesoulad, obranné mechanismy, odcizení, napětí. Mediace si neklade za cíl pouze nalezení společného řešení, ale snahou je pomoct každému účastníkovi vyrovnat se s nelehkými doprovodnými aspekty celého konfliktu. "

Autor: Iva Marvanová, Vychovatelství CŽV, Kurz 2017, VŠTVS Palestra, Praha
Předmět: Speciální pedagogika I
Vyučující: PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., 
prorektorka pro pedagogickou činnost, katedra pedagogiky a psychologie

 

Do rukou se mi dostala publikace  Dušany Bieleszové s názvem Školská mediácia –Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Klíčovým tématem autorky je, jak již samotný název napovídá, téma mediace. Kvalitní vztahy v jakémkoliv prostředí, obzvláště ve školním, hrají velmi důležitou roli. Různé konflikty, spory a neshody, se kterými se potýkáme, je potřeba řešit vhodným způsobem. Chceme-li získat nový pohled na řešení problémů, jenž se týkají nejen učitelů a žáků, ale stejně tak i nadřízených, podřízených, učitelů a rodičů a v neposlední řadě i žáků navzájem, je kniha vhodným pomocníkem. Díky publikaci se dozvídáme, co prostřednictvím mediace můžeme získat a jak se orientovat ve světě rozdílných názorů.

Devadesát stránek textu je přehledně rozčleněno do dvanácti kapitol, přičemž každá z nich obsahuje tři až čtyři podkapitoly. Obsahem knihy nejsou jen teoretické informace, ale text je obohacen o množství případových studií i příkladů z praxe. Formuláře, jakožto nedílné součástí mediace, jsou vhodným doprovodným materiálem celého textu.

Pokud se zeptáme, co je impulsem pro vznik mediace, můžeme říct, že je to konflikt. Autorka klade důraz na správné pochopení konfliktů a na jednotlivá stádia. Proces mediace doprovází emoce, neshody, nesoulad, obranné mechanismy, odcizení, napětí. Mediace si neklade za cíl pouze nalezení společného řešení, ale snahou je pomoct každému účastníkovi vyrovnat se s nelehkými doprovodnými aspekty celého konfliktu. Dle mého mínění autorka dostatečně popisuje nutnost vyjádření vlastního názoru. Vyzdvihuje skutečnost, že bez projevení a vyjádření vlastních myšlenek ztrácí konflikt dynamičnost. Nejenže rozdílnost názorů pomáhá vnímat odlišnosti, ba navíc umožňuje rozvíjet kompetence. Při snaze užití básnického výrazu mě napadá spojení ,, soutěž idejí“.

V knize je kladen obrovský důraz na kvalitu a zdraví sociálních vztahů a s tím související životní spokojenost. Škola a školní prostředí je v poslední době společností často vnímáno jako konfliktní, disharmonizující a stresující. Spoustu informací, jak lze zlepšit budování pozitivní atmosféry a odstranit negativní stránky, nalézáme právě v této publikaci. Obrovským pozitivem je aktuálnost obsahu textu. Aktuální témata, jako je svět médií, komunikace, sdílení zážitků a pocitů přes sociální sítě, ale i kyberšikana, je jedním z dílčích statí publikace. Dozvídáme se o různých formách a podobách prevence a zároveň je nám nastíněna i řada doporučení při řešení vzniklých situací.

Po přečtení knihy jsem si uvědomila, že školní život a prostředí nabízí člověku mnoho příležitostí. Naučíme se přijímat zodpovědnost, naslouchat, možnost vidět změny, realizovat svoje já, pochopit okolí, formulovat vlastní myšlenky, pocity a emoce. Pomáhá nám odkrývat silné a slabé stránky, učit nás samostatnosti a sociální aktivitě. Kniha může být vhodnou příručkou, nabízející rady pro speciální pedagogy, pro odborníky v oblasti mediace, učitelé, ale i jiné pedagogické pracovníky.

Literatura:

Bieleszová, D., 2012: Školská mediána. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Iura Edition, spol. s. r. o, 2012. ISBN 978-80-8078-510-9

 

Späť