Rovesnícka mediácia - projekt podporený Radou vlády pre prevenciu kriminality

16.10.2017 22:21

ZŠ Záhorácka Malacky:

"Naša škola sa projektom "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže" zapojila do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru prevencie kriminality a z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality získala 8000€ na kompletné vybavenie učebne nábytkom i technikou. Spoluúčasťou 2000€ prispelo i Združenie rodičov pri ZŠ Záhorácka (veľmi pekne ďakujeme).

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť atmosféru v triedach pomocou začlenenia preventívneho programu v boji proti kriminalite zameraného na riešenie konfliktov – školskej rovesníckej mediácie. Vedľajšie ciele - pripraviť podmienky na realizáciu výzvy na pozície rovesníckych mediátorov, zrealizovať tréningové aktivity, vytvoriť plán udržateľnosti aktivít s cieľom priviesť žiakov k väčšej tolerancii, rešpektu a úcte, pomáhať im chápať vzájomné odlišnosti tak, aby sa minimalizovali konfliktné situácie, resp. riešili cestou zmierovania, uskutočniť žiacku konferenciu s účasťou škôl z rôznych oblastí Slovenska. Ak si žiaci osvoja zručnosti rovesníckej mediácie, riešenie jednoduchých konfliktov zvládnu bez zásahu učiteľa.

Projekt už je rozbehnutý. Žiaci majú svoje miesta mediátorov a postupne absolvujú tréningové stretnutia s certifikovanými mediátormi - p. Bieleszovou a p. Lengyelom, ktorí vykonávajú lektorskú činnosť na profesionálnej a humánnej úrovni (srdečne ďakujeme). O ďalších krokoch a pripravovanej konferencii vás budeme priebežne informovať.

vedenie školy"

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Späť