Program rovesníckej mediácie (2. časť) - Nižná, Bratislava - A. Dubčeka, Snina

17.12.2022 11:34

Spojená škola Nižná na Orave

  • od roku 2015 - práca s dynamikou skupiny v triede, program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, lektorské skúsenosti na 1. žiackej konferencii, skúsenosti s prezentovaním praxe na konferencii mediátorov, spolulektorka - mediátorka: Dagmar Tragalová, koordinátorka programu školskej mediácie: Ľubka Lešňovská.

Prvou strednou školou, ktorá sa rozhodla realizovať program rovesníckej mediácie, bola Spojená škola v Nižnej na Orave. Prvé stretnutie so žiakmi bolo v roku 2015 a bolo zamerané na prácu s dynamikou skupiny (1. a 3. ročník). Odborná prednáška s názvom ,,Školská a rovesnícka mediácia“ pre pedagogických zamestnancov bola dôležitým krokom v procese implementovania mediácie do prostredia školy. Nasledovali tréningové stretnutia s rovesníckymi mediátormi, ktorí boli vybraní do programu z ročníkov 1 až 4. V roku 2016 starší rovesnícki mediátori sprevádzali mladších spolužiakov pri aktivitách, ktoré boli zamerané na spolupráci. Pod vedením koordinátorky programu si rovesnícki mediátori skúsili, aké to je, odovzdávať skúsenosti ďalej. Pre prvákov školy pripravili zoznamovací program a v tejto novej úlohe sa snažili zúročiť získané zručnosti. Na supervíznom stretnutí nás mediátori prekvapili nielen zrelými názormi, ale aj prípravou, ktorú stretnutiam s mladšími spolužiakmi venovali. Rovesnícki mediátori boli úspešní aj ako lektori mladších "kolegov" na 1. žiackej konferencii v Malackách, ale aj ako prezentujúci na konferencii mediátorov v Modre v roku 2017. V príspevkoch autenticky opísali svoje pocity, predsudky, očakávania od programu rovesníkej mediácie. Riaditeľ školy Peter Smolár úspešnosť programu zhodnotil takto: "Neviem, ako to povedať. To, čo nám rovesnícka mediacia priniesla, sa nedá merať nejakou vypočítanou hodnotou. Zrazu konflikty nie sú. Je tu dobro. A ak je niečo dobré, nechceme o tom veľmi hovoriť, aby to zrazu nezmizlo. Nedá sa to vysvetliť, ale cítime tú zmenu v tom dobre." Program pokračuje v réžii skúsenej koordinátorky Ľubky Lešňovskej aj v roku 2022.

ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

  • 2015 a 2022 - rovesnícka mediácia, práca s dynamikou skupiny v triedach 6. a 7. ročníka, vzdelávanie pedagógov, účasť na 1. žiackej konferencii, hostiteľská škola pre rovesníckych mediátorov z inej školy, spolupráca s Petrom Lengyelom, pozorovateľky - mediátorky Soňa Koreňová, Lýdia Balková (2016) a Dominika Sliacka (2022, študentka, ktorej témou diplomovej práce bola práve rovesnícka mediácia). Koordinátorky programu: Marika Chowaniecová, Danka Vamošová.

Každý z nás je iný. Inak prežívame radosť, inak prežívame úspech, neúspech, inak reagujeme na konflikt, inak dokážeme pracovať s emóciami. Sme rozdielni.O rôznorodosti, pozitívnych a negatívnych emóciách, schopnosti vytvárať dohody v tíme, ale aj o neverbálnych prejavoch, ktoré sprevádzajú konfliktné situácie sme rozprávali so žiakmi šiesteho a siedmeho ročníka ZŠ A. Dubčeka v Bratislave v roku 2016. Bol to zároveň prvý krok na ceste k implementovaniu programu rovesníckej mediácie v tejto škole. 1. stretnutie rovesníckych mediátorov sa konalo v roku 2016. Tréningy boli zamerané aj na skupinové rozhodovanie a proces vytvárania dohôd. Najstarší žiaci veľmi citlivo sprevádzali a usmerňovali mladších žiakov, trpezlivo im dávali priestor byť dôležitou súčasťou tímu. Pri prezentovaní záverov nebolo ničím výnimočným ich vzájomné dopĺňanie sa. Na štvrtom stretnutí navštívili rovesníckych mediátorov ZŠ Alexandra Dubčeka rovesnícki mediátori zo ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách spolu s pani učiteľkou Svetlanou Tokárovou. Vymenili si skúsenosti, inšpirovali sa, spoznali názory, zoznámili sa. Po ukončení tréningu nasledovalo informatívne stretnutie s pedagógmi. Hovorili sme s nimi o tom, ako žiaci zvládali aktívne počúvanie, opisné a hodnotiace pozorovanie. Pandémia však spôsobila, že z pôvodne vyškolených  mediátorov sa stali stredoškoláci. V školskom roku 2021/2022 sa však škola nevzdala vízie mať tím rovesníckych mediátorov a novej skupine žiakov 5. až 8. ročníka dopriala ďalší tréningový program. Začali sme dvoma dňami online vzdelávania s pedagógmi v čase pandémie, pokračovali štyrmi stretnutiami s rovesníckymi mediátormi v mesiacoch február až máj 2022. Rovesnícki mediátori boli zo stretnutie na stretnutie odvážnejší, priamejší, otvorenejší, vzájomne si dôverovali, radili si a zároveň získali dôležité kompetencie.

Cirkevná spojená škola v Snine

  • 2018 - program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagogických zamestnancov, príprava videodokumentácie pre konferenciu, spolulektorka - mediátorka Dagmar Tragalová, koordinátorka programu školskejj mediácie: Karin Mišková

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda sa zapojili do programu rovesníckej mediácie v roku 2018. Prvé vzdelávanie s témou mediácie patrilo pedagogickým zamestnancom školy. Pedagogický tím nám umožnil v diskusii pozrieť sa na rôzne pedagogické situácie aj ich očami. Skupina rovesníckych mediátorov tejto školy bola zložená zo žiakov základnej školy aj strednej školy. Prvé stretnutie s rovesníckymi mediátormi sa nieslo v znamení troch blokov: spoznávanie sa, pravidlá a prekážky v skupine, dôležité vety v diskusii. 2. tréningové stretnutie bolo zamerané na možnosti rovesníckeho mediátora pomáhať v prostredí školy, triedy. Téma odmietania spolužiaka, neférového správania, šikany ale najmä sily priateľstva bola prepletená ukážkami z filmu, aktivitami a myšlienkami rovesníkov, nácvikom mediačných zručnosti tak, aby sme sa vedeli vcítiť v konflikte do iných a zároveň aby sme vedeli pomôcť citlivo, pokojne a s humorom poznať cestu, vidieť cieľ a pritom všetkom nezabúdať na motiváciu pochvalou. 3. stretnutie bolo zamerané najmä na tréning mediačných zručností a poskytnutie inšpirácií, ktoré by rovesnícki mediátori dokázali využiť v práci so spolužiakmi. Venovali sme sa aj rôznym spôsobom rozhodovania Zároveň sme sa zamerali aj na stmelovanie skupiny a hľadanie rolí už na základe odpozorovaných dominantných charakteristík. 4. stretnutie bolo tematicky rozdelené na dve časti. Prvá časť patrila prezentáciám rovesníckych mediátorov, ktorí referovali o stretnutiach v triedach nižších ročníkov s mladšími žiakmi, pre ktorých pripravili rôzne aktivity zamerané na zoznámenie sa a na aktívne počúvanie. Štyri skupiny pracovali v štyroch triedach. Pre rovesníckych mediátorov to bola nová skúsenosť. Pomenovali pocity, zhodnotili očakávania a zadefinovali odporúčania pre ďalšie stretnutia. Druhá časť stretnutia bola o vzťahoch medzi chlapcom a dievčaťom. Rozprávali sme sa o tom, kedy dochádza ku konfliktu, ako sa prejavuje konfikt, aké môže mať reakcie dievča, aké chlapec. Obdobie pandémie prinieslo prerušenie programu, ale v roku 2022 škola program opäť úspešne spusti

bolo zamerané na prácu s emóciami a skupinovu dynamiku.

Viac tu: 
https://www.skolska-mediacia.sk/news/a3-stretnutie-so-stredoskolakmi-v-niznej1/
Späť