Program rovesníckej mediácie (3. časť) - Podolinec, Bratislava - Palisády, Zvolenská Slatina

17.12.2022 13:31

ZŠ s MŠ Podolinec

  • 2018 - program rovesníckej mediácie, tréningy pedagogických zamestnancov v prezenčnej aj dištančnej forme, spolulektorka - mediátorka: Dagmar Tragalová, koordinátorka školskej mediácie: Katarína Ferencová.

Program rovesníckej mediácie škola zaviedla v školskom roku 2019/2020. V roku 2019 sa pedagogickí a odborní zamestnanci školy zúčastnili workshopu k téme prevencie a riešenia konfliktov. Hovorili sme o dôležitosti vzájomného spoznávania sa, spoznávania žiakov, kolegov, rodičov. Rozoberali sme prvý dojem, aj jeho dôsledky. Učili sme sa ponúkať nové uhly pohľadu a venovali sme sa aj motivovaniu žiakov. 1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi bolo zamerané na vytvorenie pravidiel, ktoré sú pre fungovanie akéhokoľvek tímu dôležité. Žiaci 4. až 8. ročníka sa venovali aj pomenovaniu toho, čo vytvára dobrý tím, diskutovali o nevyhnutných podmienkach na vytvorenie dobrého tímu, ale aj o prekážkach, ktoré môžu spoluprácu ohroziť. Ďalšie stretnutie bolo zamerané na kľúčové vlastnosti rovesníckeho mediátora a dôležité zásady, ktoré rovesnícki mediátori zvládnu dodržiavať v prostredí triedy, ale aj na komunikáciu v konflikte. V rámci projektu "Cieleným rozvojom gramotnosti k lepším vzdelávacím výsledkom" ďalšie vzdelávanie pedagógov malo podobu dištančného vzdelávania. Na stretnutí sme hovorili o stresových situáciách, ktoré nám znepríjemňujú život. Opísali sme pandémiu a bariéry v školskom prostredí, ktoré s ňou súvisia.

Evanjelická základná škola na Palisádach v Bratislave

  • 2019 - program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, spolulektorovanie - mediátorka: Eva Koprena, koordinátorka školskej mediácie: pani Šalligová.

Aké zásady sú dôležité pre rovesníckeho mediátora? Kde môže rovesníckemu mediátorovi pomôcť školský mediátor a kde je dôležitá pomoc pedagogického, resp. odborného tímu v škole? Aj takéto otázky sme kládli pedagógom na prvom stretnutí tímom pedagogických a odborných zamestnancov Evanjelickej základnej školy na Palisádach v Bratislave. Komunikatívni, spolupracujúci, vnímaví, takí boli aj rovesnícki mediátori tejto školy na prvom tréningovom stretnutí. Tréning sme zamerali na spoznávanie sa, určovanie pravidiel a prijímanie zásad, ktoré budú pre fungovanie tímu rovesníckych mediátorov dôležité. Stretnutie s rovesníckymi mediátormi sme zamerali na možné konfliktné miesta vyskytujúce sa v školskom prostredí. Zároveň sme rozoberali prejavy agresívneho správania, pasívneho správania aj dohody. Veľká časť zadaní bola zameraná na riešenie prípadových štúdií, kde rovesnícki mediátori trénovali argumentovanie, brainstorming, tvorbu dohody. Posledné stretnutie bolo zamerané na tréning mediačných zručností, ktoré by dokázali využiť pri práci so skupinovou dynamikou v rôznych triedach. Supervízne stretnutie po ôsmych mesiacoch sledovalo tri ciele. Prvým cieľom bolo pripomenúť si prostredníctvom hier, ktoré mediačné zručnosti sú pre rovesníckeho mediátora dôležité, druhým cieľom bolo pripomenúť si zásadu, ktorú treba pri usmerňovaní konfliktu využívať a ako tretí cieľ sme si stanovili zhodnotenie očakávaní od programu rovesníckej mediácie žiakmi v priebehu pol roka od ukončenia tréningových aktivít.

ZŠ s MŠ Terézie Vansovej v Zvolenskej Slatine

  • 2019 - program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagogických zamestnancov, spolulektorka - mediátorka: Soňou Koreňovou a sociálnym pedagógom Kristiánom Bereczom, koordinátorka programu: Alena Fekiačová.

Tréningové aktivity s pedagogickými zamestnancami sme realizovali prvý februárový deň roku 2019. Počas workshopu sme sa venovali objasňovaniu významu rovesníckej mediácie, upriamili sme pozornosť na scitlivovanie pozorovania, upozornili sme na dôležitosť vnímania rôznych situácií komplexne, s odstupom, rozoberali sme nebezpečenstvo skupinového myslenia, ukázali sme si, že spôsob rozhodovania má vplyv na výsledok. Prvé stretnutie s rovesníckymi mediátormi (4. až 8. ročník) bolo veľmi úsmevné a "živé", preto sme flexibilne striedali diskusie v skupinách s hrami v priestore a rozprávali sme sa, veľa sme sa rozprávali. Tréning ďalšieho stretnutia sme zamerali na skupinovú dynamiku, tímovú spoluprácu a tvorbu dohôd. Žiaci mali potrebu diskutovať mimo plán aj o návykových látkach a riešení tohto problému. Tému sme otvorili a prostredníctvom ukážky z filmu sme diskutovali o závislostiach, prevencii, dôsledkoch používania drog.  1. supervízne stretnutie sa uskutočnilo po roku od posledného tréningu. Aktivity, ktoré sme pripravili, boli zamerané najmä na aktívne počúvanie. Hry, ktoré sme pripravili, sledovali ukotvovanie zručnosti vnímať povedané, parafrázovať počuté. Sústredili sme sa aj na popis základných znakov aktívneho počúvania. Rozobrali sme pocity človeka, ktorý zažíva aktívne počúvanie, aj pocity človeka, ktorému v komunikácii aktívne počúvanie chýba. Využili sme predovšetkým hru, ktorá následne viedla k diskusii, sebareflexii a k tvorbe argumentov a protiargumentov.  Súčasťou supervízneho stretnutia bolo aj zhodnotenie aktivít rovesníckych mediátorov, ich pôsobenie v triedach, získané skúsenosti, poskytnutie rád a odporúčaní. V rámci reflexie sa vrátili k aktivitám v triedach, popísali ich z hľadiska výberu tréningových zručností, výberu metód.

 

Späť