Program rovesníckej mediácie (4. časť) - Ružomberok, Košice - Drabová, Stupava

17.12.2022 14:04

ZŠ Sládkovičova v Ružomberku

  • 2019 a následne v roku 2022 - program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, spolulektori mediátori - Břetislav Vozník, Petra Mendelová, koordinátorka školskej mediácie: Monika Sanigová.

1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami sa nieslo v príjemnej atmosfére. Začlenenie programu rovesníckej mediácie ako preventívneho programu školy, vďaka ktorému si časť žiakov osvojí kľúčové mediačné zručnosti, a tie bude aktívne využívať v prostredí školy, je cestou zlepšovania kvality vzťahov. Seminár sledoval tri ciele. Prvým bolo otvorenie témy zvládania náročných situácií z hľadiska potrieb dôležitých dospelých. Druhým bolo oboznamenie tímu s programom rovesníckej mediácie. Tretím bola sebareflexia tímu. Program rovesníckej mediácie začal v roku 2019. Rovesnícki mediátori sa spoznávali napriek veľkému vekovému rozdielu (3. až 9. ročník) veľmi rýchlo. Komunikovali medzi sebou prirodzene, spontánne, vymieňali si názory. Pandémia plány na dva roky odložila, ale k preventívnemu programu sa škola vrátila v marci 2022. Cieľom prvého stretnutie tímu rovesníckych mediátorov bolo vnímať veci z rôznych uhlov pohľadu, rozvíjať schopnosť empatie. Žiaci sa zamerali aj na tréning všímavosti a pozorovania. Pracovali individuálne aj v skupinách. Zvládali rôzne formy rozhodovania, ale aj rozbor argumentov podporujúcich ich tvrdenie. Druhé stretnutie sa nieslo v znamení zásad, ktoré sú pre rovesníckeho mediátora dôležité, napr. poznať seba aj spolužiakov, byť dobrým pozorovateľom, vedieť komunikovať pokojne, aktívne počúvať a zmierňovať napätie, vedieť pracovať so sklamaním, vedieť sa rozhodovať. Záverečné stretnutie spestrila aj prítomnosť mestskej televízie Ružomberok. Zdokumentovali priebeh aktivít a v reportáži vystihli podstatu mediácie ako prevencie: Učili sa riešiť konflikty.

ZŠ Drabová v Košiciach

  • 2022 - 2023 - program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, práca s dynamikou skupiny v hokejových triedach, školská špeciálna pedagogička: Mária Baltesová, koordinátorka programu: Katarína Červeňáková

"Naša inkluzívna škola" je názov programu školy podporeného Nadáciou Volkswagen Slovakia. Jej súčasťou bol aj tréning pedagogických a odborných zamestnancov školy zameraný na sebariadenie v konflikte a zmierňovanie náročných situácií ako podpora inkluzívneho vzdelávania.  Vzdelávanie pokračovalo v novom školskom roku tréningom skupiny rovesníckych mediátorov v roku 2022. Zúčastnili sa ho žiaci 5. až 9. ročníka. V štyroch stretnutiach sa venujeme aj týmto témam: Sebapoznávanie (aktívne počúvanie, pozorovanie), Komunikácia (verbálna a neverbálna komunikácia, uhly pohľadu a empatia), Tréning mediačných zručností (facilitácia -  tvorba argumentov, diskusia, brainstorming, kritické myslenie) a Mediácia - riešenie konfliktov, zvládania napätých situácií, zmierňovania napätia a udržateľnosť programu. Zároveň pracujeme s dynamikou skupiny v hokejových triedach. Aktivity sú realizované formou hry, zážitkového učenia, skupinového učenia. Využijeme metódy diskusie, brainstormingu, práce s motivačnými videami, hry s gifmi, práca s flipchartom (záznam zistených pozorovaní), prezentáciu záverov pred rovesníkmi, úlohy, prípadové štúdie, analýzu textu, reflexie.

ZŠ Stupava

  • 2022 - 2023 - program rovesníckej mediácie, spolulektorka - mediátorka Aneta Manová, koordinátorka školskej mediácie: Renáta Černá

Jedna z najväčších škôl na Slovensku sa rozhodla začleniť program rovesníckej mediácie do svojej kultúry školy v roku 2022. Keďže ide o početnú skupinu žiakov, stále hladáme ten správny model implementovania programu tak, aby splnil účel a mohol žiakom poskytnúť účinnú prevenciu. Program realizujeme v triedach 5. až 9. ročníka. Aktivity sú zamerané na spoznávanie seba a druhých (Kto som? Kto je on/ona? Čo ma hnevá? Čo ma teší? Kedy plačem? Kedy sa teším? Kde sa cítim dobre? Kde nie? Ako reagujem? Ako chcú, aby som reagoval? Prečo ma niečo hnevá?). V Ďalších aktivitách sme sa sústredili na zlepšovanie pozorovania, všímavosť, trénovali sme čítanie neverbálnej a verbálnej komunikácie, techniku zdrkadlenia. Rozobrali sme si rôzne spôsoby rozhodovania v závislosti od situácie. V rámci 2. stretnutia sme sa zamerali na kľúčové zásady, ktoré pomôžu zmierňovať napätie v tíme: Byť dobrým pozorovateľom.. Komunikovať postoje empaticky. Zmierňovať naptie. Vedieť pracovať so sklamaním. Vedieť sa rozhodovať. Program pokračuje aj v roku 2022. 

Späť