Program rovesníckej mediácie (1. časť) - Košice - Park Angelinum, Košice - sv. Cyrila a Metoda, Malacky - Záhorácka,

17.12.2022 00:44

ZŠ Park Angelinum v Košiciach 

  • 2012 a pravidelné stretávanie sa v ďalších rokoch vrátane roku 2022, tréning rovesníckych mediátorov, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (prezenčne aj dištančne), metodický deň, účasť na konferencii mediátorov, spolupráca s mediátorkou Ivanou Gerdovou (2021). Koordinátorka programu: Henrieta Herczegová a do roku 2021 aj Zuzana Plachá.

ZŠ Park Angelinum je prvou školou, ktorá realizovala program rovesníckej mediácie už v roku 2012. Z iniciatívy a na pozvanie riaditeľky školy Renáty Brédovej tréning rovesníckej mediácie vtedy absolvovali žiaci 4. až 8. ročníka. Koordinátorkami školskej mediácie sa stali pani učiteľky Henrieta Herczegová Zuzana Plachá. V roku 2013 sme využili so žiakmi, ktorí sa 1. stretnutia pre onemocnenie zúčastniť nemohli, virtuálne spojenie. Do programu sme vtiahli aj pedagógov, ktorým sme v rámci prednášky poskytli základné informácie o školskej mediácii, ale aj o tom čo sa deje počas tréningových aktivít. Tému mediácie sme s pedagógmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice rozoberali aj v rámci celomestského metodického dňa v priestoroch ZŠ Park Angelinum.  Vzájomná inšpirácia škôl môže byť východiskom pre motiváciu pracovať na kvalite rovesníckych vzťahov aj touto formou. Tak tomu bolo aj v roku 2013, kedy vtedajšie vedenie ZŠ Záhorácka v Malackách navštívilo ZŠ Park Angelinum v Košiciach, aby získalo cenné informácie z praxe o programe rovesníckej mediácie. V školskom roku 2016/207 sme sa v rámci projektu "Vytváranie neohrozujúceho prostredia" začali venovať žiakom 6. ročníkov. Pomoc počas tréningových aktivít mediátorke poskytovali rovesnícki mediátori, ktorí si zo žiakov 6. ročníkov vybrali do Klubu mediátorov svojich pokračovateľov. Tým si škola zabezpečovala udržateľnosť programu aj v neskorších rokoch.  Vzájomné učenie sa, pri ktorom žiaci sú v úlohe lektorov, pomáha trénovať ich prezentačné zručnosti, posilňuje dôveru, učí nevyhnutnej spolupráci. Vedie k spoluzodpovednosti za proces prijímania rozhodnutí a záverov samotnými žiakmi. Tieto zručnosti sú dôležité pre každého rovesníckeho mediátora. V roku 2017 sme v tíme rovesníckych mediátorov pridali aj tréning lektroských zručností tak, aby mohli starší rovesnícki mediátori trénovať zručnosti svojich mladších "kolegov". V ZŠ Park Angelinum v rámci školy funguje Klub mediátorov (peer skupina). V roku 2020 nás zastihla pandémia. Ani počas nej sme však nevynechali vzdelávanie. A keďže sa nemohli stretávať žiaci, vzdelávali sa pedagógovia dištančnou formou v téme "Sebariadenie a sebakontrola ako predpoklad zvládania náročných situácií." Od roku  2021 v 6. ročníkoch opäť pokračovali tréningové aktivity na posilnenie schopnosti zvládať konflikty. Pomáhať v triedach okrem starších rovesníckych mediátorov prišli aj bývalé žiačky školy - rovesnícke mediátorky. Inšpiráciu prišla získať aj mediátorka Ivka Gerdová. Za 10 rokov fungovania rovesníckej mediácie dala škola svojim žiakom dôležité zručnosti. 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach 

  • 2013 - tréning rovesníckych mediátorov a následné priebežné stretnutia do roku 2019, vzdelávanie pedagogických zamestnancov, metodický deň, účasť na konferencii mediátorov (2017). 

Šance na úspešné riešenie konfliktov v prostredí školy sa zvyšujú vtedy, keď sa mediácia stáva súčasťou jej kultúry. Tú vytvárajú žiaci, učitelia, rodičia prostredníctvom školskej komunity, ktorá sa postupne stáva želateľným modelom vytvárania sociálnych väzieb. Jej predpokladom je angažovanosť pri vytváraní pravidiel a komunikácia založená na osobnom prístupe učiteľov, rodičov a žiakov. Druhou školou, ktorá realizovala program rovesníckej mediácie, bola z iniciatívy vtedajšej riaditeľky školy Márie Čačkovej ZŠ sv. Cyrila  a Metoda v Košiciach. Tréningovým aktivitám so žiakmi predchádzalo vzdelávanie pedagógov na tému "Zmeny v potrebách detí", ale aj ďalšie vzdelávania dôležitých dospelých v roku 2013 ako súčasť prípravy na nový školský rok. V tom istom roku škola pripravila aj metodický deň. 17 odborných prednášok realizovaných v rámci Metodického dňa pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy spestrilo dopoludnie približne 400 účastníkom. Medzi prednáškami nechýbala ani téma riešenia konfliktov v prostredí školy. Počas stretnutia s učiteľmi  v prednáške s názvom "Skolská mediácia - kompetencia pre život" sme sa venovali novým potrebám novej generácie detí, hľadali sme odpoveď na otázku, aké sú a ako nás ovplyvňujú naše skúsenosti. Potreba získania nových zručností učiteľov a žiakov pre riešenie konfliktov, poznanie faktorov ovplyvňujúcich klímu v triede, ale aj prevencia rizikového správania viedli vedenie školu k záujmu realizovať program školskej a rovesníckej mediácie v prostredí školy. Projekt s názvom "Školská mediácia - kompetencia pre život", získal zelenú aj vďaka podpore grantového programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Po informatívnej prednáške, tréningu pedagógov a po úvodných informáciách, ktoré boli poskytnuté rodičom žiakov na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, nasledovali tréningové aktivity pre rovesníckych mediátorov. "Miesto mediácie v školách" bol názov prezentácie pani riaditeľky na odbornej konferencii mediátorov v roku 2017. V nasledujúcich rokoch sme uskutočnili aj supervízne stretnutia s cieľom upevniť zručnosti smerujúce k riešeniu konfliktov prostredníctvom mediácie. Obsah stretnutia bol aj v roku 2019 prispôsobený nielen nácviku mediačných zručností, ale aj zručností lektorských. Ujasnili sme si základné pravidlá pri práci so skupinou a precvičili množstvo aktivít, z ktorých možno vyvodiť dôležité zásady potrebné pre vnímanie skupinovej dynamiky v triedach. 

ZŠ Záhorácka v Malackách 

  • 2013 práca so skupinovou dynamikou v triedach 6. ročníka, 2015 - program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 1. žiacka konferencia rovesníckych mediátorov (2017), seminár pre rodičov, spolupráca s Petrom Lengyelom. Koordinátorka programu: Svetlana Tokárová (na 1. stupni aj Danka Malá).

Programu rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách predchádzali mediačné stretnutia v triedach 6. ročníkov v roku 2013. Cieľom stretnutia bolo naštartovanie zdravej komunikácie v rekonštruovanej triede, kde pribudli noví žiaci, koordinované vzájomné spoznávanie aj rozdielnych názorov na rôzne témy, ktoré v nevyjasnenej podobe sa môžu stať zdrojom napätia medzi spolužiakmi a hľadanie toho, čo rovesníkov spája. Z iniciatívy vtedajšej riaditeľky Gabriely Emrichovej a zástupkyne riaditeľky Kataríny Písečnej pokračoval program v školskom roku 2015/2016 tréningovými aktivitami pre rovesníckych mediátorov, ktorí boli vybraní spomedzi žiakov 3. až 9. ročníka. Koordináciu programu školskej mediácie na seba úspešne prevzala Svetlana Tokárová (za 2. stupeň) za pomoci Danky Malej (za 1. stupeň). V roku 2017 bol program s názvom "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže" podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Výstupom z projektu bola aj 1. žiacka konferencia rovesníckych mediátorov, ktorá sa uskutočnila 16. novembra 2017 za účasti aj novej riaditeľky školy Aleny Číčelovej. Zúčastnili sa jej rovesnícki mediátori piatich škôl Slovenska - ZŠ Záhorácka (Malacky), ZŠ Alexandra Dubčeka (Bratislava), Spojenej školy (Nižná – stredoškoláci) a prostredníctvom videonahrávok aj ZŠ Park Angelinum (Košice) a ZŠ sv. Cyrila a Metoda (Košice). Svojou prítomnosťou rovesníckym mediátorom na konferencii vyjadril podporu aj predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality Jozef Halcin. V úvodnom príhovore ocenil snahu škôl využívať pri formovaní žiakov aj zdieľané spolurozhodovanie a väčšiu angažovanosť žiakov pri prijímaní zodpovednosti za dobrú klímu v škole. Okrem prezentovania príspevkov rovesníckych mediátorov sa uskutočnil aj krst knihy "Školská a rovesnícka mediácia – riešenie konfliktov v školách a školských zariadeniach." Priebeh konferencie bol v réžii rovesníckych mediátorov. Úlohou angažovaných dospelých bolo vytvoriť im bezpečný priestor pre nadobúdanie nových kompetencií a zdieľané spolurozhodovanie v školskom prostredí. "Malá škola veľkého škôlkara" bol názov podujatia (2017), na ktorom škola privítala nielen budúcich prvákov, ale aj ich rodičov. Kým predškolákom sa venovali piataci (patronátne triedy), pre rodičov bola pripravená prednáška k téme zdravej klímy v škole. Na nej sme sa venovali  potrebám detí s ohľadom na ich budúcnosť a našu minulosť. Program rovesníckej mediácie pokračoval aj supervíznymi stretnutiami v rokoch 2018 a 2019. 

Späť