Skúsenostná rovesnícka mediácia

15.01.2017 21:10

"Dnešné školenie sa mi páčilo. Mali sme zaujímavé aktivity a boli sme dobrá skupina. Každý mohol vyjadriť svoj názor, veľa sme sa nasmiali a vytvorili sme si príjemnú atmosféru.", starší rovesnícki mediátor

 

"Vytvorili sme si príjemnú atmosféru", napísal jeden z rovesníckych mediátorov ZŠ Park Angelinum v Košiciach vo svojej spätnej väzbe na tréning. Presne tak, atmosféra na našich stretnutiach závisí predovšetkým od žiakov, od toho, ako sú schopní samostatne uvažovať, deliťsa o rôzne postrehy, hľadať riešenia, uvažovať z rôznych uhlov pohľadu, klásť otázky, navzájom sa aktívne počúvať, spolupracovať pri riešení tímových úloh, vytvárať dohody, hľadať kompromisné riešenia. Je to ich pôda pre realizovanie sa v úlohe, ktorá im je v danom tíme blízka. 

Rola lektora rovesníckej mediácie spočíva najmä vo vytváraní podmienok pre diskusie, zdieľanie, kritické otázky a zážitkové učenie, ktoré by sa čo najviac mohlo stať skúsenostným. 

Mladší mediátori v úlohe lektorov

 

Vzájomné učenie sa, pri ktorom žiaci sú v úlohe lektorov, pomáha trénovať ich prezentačné zručnosti, posilňuje dôveru, učí nevyhnutnej spolupráci. Vedie k spoluzodpovednosti za proces prijímania rozhodnutí a záverov samotnými žiakmi. Tieto zručnosti sú dôležité pre každého rovesníckeho mediátora. Získať si pozornosť pri hádkach v triede, nie je tak samozrejmé, akoby sa na prvý pohľad zdalo. Mediátor potrebuje byť rešpektujúcou osobnosťou v triede a súčasne mal by byť osobnosťou, ktorá nemá potrebu presadzovať vlastný názor na úkor názoru iných. Rovesnícky mediátor je často v úlohe facilitátora diskusie, otvára témy, kladie otázky, využíva vlastnú neverbálnu komunikáciu tak, aby posilňovala dôveru. Počúva názory iných a opakuje zaujímavé myšlienky v tíme tak, aby zarezonovali v ušiach ostatných a dostali tak priestor stať sa súčasťou uvažovania o nich. Tak ako v prípade mojich spolulektorov zo ZŠ Park Angelinum v Košiciach - Emy, Bianky a Katky - rovesníckych mediátoriek zo 6. ročníka. Svoje úlohy zvládli príkladne, komunikovali smelo, aktívne počúvali, kontrolovali si, či ich zadaniu spolužiaci porozumeli. 

Starší mediátori

Starší mediátori (7., 8. a 9. ročník) nešetrili optimizmom, ale aj trpezlivosťou. Napriek tomu, že pripravené aktivity obsahovali "chytáky", ktoré mohli zmiasť ich rozhodovanie, vyvolať spontánne reakcie, v ktorých by sa dalo poukázať na dôležitosť vnímania rôznych uhlov pohľadu v konkrétnej situácii, mediátori sa nedali. Ak si neboli svojou odpoveďou istí, alebo ak mali pocit, že im k záveru chýbajú ďalšie informácie, vypýtali si ich :-).  Starší mediátori komunikovali pokojne, vzájomne sa počúvali, diskutovali vecne, držali sa zadania a využívali rôzne stratégie rozhodovania pri rôznych zadaniach.

V ZŠ Park Angelinum je rovesnícka mediácia súčasťou už od roku 2012. Vízie pani riaditeľky, ako pripraviť žiakov pre ich budúcnosť, ako im dopriať skúsenostné učenie, vytvoriť tréningový priestor pre diskusie, rešpektovanie rozdielnosti, chápanie konfliktov ako príležitosti na vzájomné spoznávanie sa, sú stále aktuálne. 

 

Spätná väzba rovesníckych mediátorov:

"Dnešné stretnutie mediátorov bolo veľmi poučné. Naučila som sa mnoho nových vecí, ale zároveň bolo veľmi zábavné a oceňujem Vašu snahu podať nám informácie zábavnou formou."

"Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tohto školenia. Myslím,že mi to pomohlo získať nový pohľad na veci. Takisto som zistil, že spolupráca je veľmi dôležitá."

"Tieto cvičenia boli zaujímavé a nápadité. Na mnohé veci som zmenil názor. Ale v mnohých prípadoch som sa zasmial."

"Bolo to super, páčilo sa mi to. Hrali sme rôzne hry na posluch, pozornosť. Dúfam, že toto stretnutie bude častejšie."

"Bolo to fajn,veľa mi to dalo. Bol tu super kolektív, s ktorým sa dalo dobre porozprávať. Dúfam, že sa čoskoro stretneme."

"Som rád, že som sa mohol zúčastniť tohto výcviku. Rozšíril som si svoje vedomosti a strávil čas v kolektíve."

"Bola to príjemná skúsenosť. Páčilo sa mi to, bavilo ma to. Zaujímavé úlohy."

"Bolo to super, zábava, sranda. Viac sme sa spoznali."

"Veľmi dobre strávený čas.Zaujímavé aktivity."

"Určite sa mi to páčilo. Dúfam, že to budem schopný využiť aj v triede, napr. pri riešení konfliktov alebo pri rozhodovaní, kde pôjdeme na triedny výlet."

"Dnešné školenie sa mi páčilo. Mali sme zaujímavé aktivity a boli sme dobrá skupina. Každý mohol vyjadriť svoj názor,veľa sme sa nasmiali a vytvorili sme si príjemnú atmosféru."ĎAKUJEM

 


 

Späť