Spojená škola Nižná - tréning pedagógov - referencie

26.08.2015 18:22

Odborná prednáška s názvom "Školská a rovesnícka mediácia" sa vracia k podstate výchovy a vzdelávania, a tou je vzájomná interakcia účastníkov tohto procesu, teda študentov, rodičov a učiteľov. Odborná lektorka Mgr. Bieleszová sa vo svojej prednáške zamerala na to, ako spoločenské a technologické zmeny ovplyvňujú uvedené subjekty výchovno-vzdelávacieho procesu, a tým aj ich vzájomné vzťahy, hodnoty, priority a schopnosti. Téma prednášky je aktuálna a súčasne veľmi dôležitá, lebo súvisí s novým prístupom učiteľa k žiakom, metódami a cieľmi vyučovania. Lektorka vo svojej prednáške analyzovala novo vynárajúce sa potreby žiakov, konfliktné situácie, príčiny konfliktov a problémové správanie sa žiakov. Okrem dôkladnej analýzy však poslucháčom poskytla aj teoretické a praktické rady, ako riešiť konfliktné situácie, ako pristupovať k tzv. problémovým žiakom a ako aj v nových podmienkach rozvíjať svoje pedagogické kompetencie. Pre poslucháčov bola prednáška zaujímavá nielen témou, ale aj  podaním, lebo lektorka  dokázala svoje hlboké teoretické vedomosti podložiť skúsenosťami z vlastnej pedagogickej praxe a názornou  powerpointovou prezentáciou. Celá prednáška bola rámcovaná vhodnými videoukážkami, ktoré mali etické posolstvo a viedli poslucháčov k tomu, aby o daných témach premýšľali a vytvárali si na ne vlastný názor.

Ako učiteľ a súčasne rodič školopovinných detí hodnotím uvedenú prednášku veľmi pozitívne, pretože okrem spomínaných poznatkov mi ponúkla nové podnety, zdroje, pohľady a upriamila ma na  podstatu výchovno-vzdelávacieho procesu, to znamená na  interaktivitu  a vzájomnú prepojenosť  vzťahov rodičov a detí, učiteľov a žiakov, rodiny a školy.

PhDr. Miloš Kázik

 

Téma školskej a rovesníkej mediáie je veľmi aktuálna a dovolím si tvrdiť, že aj jedna z kľúčovýh vo vzťahu učiteľ - žiak. réning, ktorý som  absolvovala pod vedením vynikajúcej lektorky Mgr. Bieleszovej mi pomohol nielen pomenovať  situácie,  v ktorých sa často ocitnem, ale  mi ukázal aj rôzne možnosti riešenia, v ktorých platí, že víťazom je každá zo zúčastnených (win-win). Len v pokojnej pracovnej atmosfére  môže  žiak  naplno uplatniť svoj talent.

Mgr. Bieleszová  nám predviedla vynikajúci tréning,  ktorého obsah budem prakticky  aplikovať vo svojom  každodennom kontakte so žiakmi. Ďakujem, 

Ing. Beáta Ľubová

 

Prednáška odzrkadľovala situáciu v dnešnej dobe, čo sa týka detí a ich sociálneho prostredia, či už je to škola, rodina alebo kamaráti.  dovšetkým  nám dospelým, učiteľom, vychovávateľom a v neposlednom rade aj rodičom, ukázala iný  uhol pohľadu na  moderný svet, do ktorého sa rodia naše deti, na jeho výdobytky  a rýchle napredovanie v technickej sfére. Bolo poukázané aj na nebezpečenstvá, s ktorými študenti prichádzajú  do styku a lektorka načrtla  ako postupovať pri riešení  „problémových detí“. Téma  bola aktuálna a prínosom pre každého z nás.

Mgr. Anna Benická

   

Na prednáške s pani Mgr. Dušankou Bieleszovou bolo otvorených veľa závažných tém. Objavili sa tu myšlienky, ktoré boli pre mňa ako učiteľa (pracovníka s ľuďmi) nové.

Pani má veľmi príjemný hlas (vhodný do rádia :-), počúvateľný.

Stále máme  tendenciu si myslieť, že na Orave žijú rodiny usporiadane a deti majú stabilné rodinné zázemie, čo ale nie je pravda. Preto je nevyhnutné so žiakmi pracovať individuálne, snažiť sa pochopiť ich situáciu a posunúť ich, naznačiť im smer riešenia problémov.

Témy okolo učiteľa bolo tiež zaujímavé  a poodhalili nám mnohé „zákonitosti“  správania sa v kolektíve. Mám pocit, že my by  sme sa mali podržať, povzbudzovať , navzájom si radiť...

Učiteľ žije  podľa mňa v strese, musí nájsť techniky ako sa ukludniť  a zvládať stres. Myslím, že táto prednáška by určite mala mať  ďalšie pokračovanie v praktických ukážkach.Ďakujem zo srdca.

Mgr. Kristína Puková

 

Späť