Stretnutie s odborníkmi v Liečebno-výchovnom sanatóriu v košiciach

22.12.2019 20:18

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Náročný návrat detí, žiakov do pôvodného prostredia rodiny, školy môže byť sprevádzaný aj nepochopením okolia. Prekážky, ktoré musia žiaci prekonať, súvisia často s predsudkami, ale aj s chýbajúcimi pozitívnymi vzormi a nízkou mierou odolnosti zvládať napäté a konfliktné situácie.

Je výhodou, ak aj pedagogickí a odborní zamestnanci LVS a Diagnostického centra majú zručnosti, ktoré im pomôžu pripraviť žiakov na zmenu prostredia, pomôžu im spozorovať vznikajúce napätie v rodine, zvládať jednotlivé fázy konfliktu a účinne ich riešiť s využitím niektorých mediačných zručností. 

Cieľom tréningu, ktorý absolvovali psychológovia, pedagógovia, vychovávatelia, bolo získať prehľad o mediačných zručnostiach, ktoré im môžu pomôcť čítať konflikty, ktoré sprevádzajú zložité vzťahy v živote detí.  Stretnutie s tímom dospelých v LVS bolo vstupom do ďalších aktivít, ktoré budú zamerané na predchádzanie  negatívnym javov a prevenciu sociálno-patologických javov v rovine posilňovania zručností žiakov smerujúcich k schopnosti začleniť sa do bežného života. V spolupráci s tímom odborníkov budeme hľadať odpovede na otázky, ako posilniť sebaovládanie žiakov, ako pracovať aj s negatívnymi emóciami, ako zvládať názorové rozdiely, ako sa nenechať vyprovokovať a vtiahnuť do problémov. Budeme pracovať s obrannými mechanizmami, prejavmi skupinového myslenia, manipuláciou. V rovine prevencie budeme posilňovať sociálne a mediačné zručnosti. 

Späť