Mediačné stretnutie a práca s dynamikou skupiny I.

28.04.2015 16:42

Školy ako výchovné a vzdelávacie inštitúcie plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných schém, vrátane tých, ktoré súvisia s riešením konfliktov. Školská a rovesnícka mediácia môže byť cestou, ako naučiť žiakov vytvárať si pevné priateľstvá, a to aj v prostredí rôznorodosti a odlišnosti. Mediácia môže byť fektívnym nástrojom riešenia konfliktov za predpokladu, že jej začleňovanie bude realizované v súlade s vývinovými osobitosťami žiakov a za podpory pedagógov a rodičov, ktorí tvoria školskú komunitu.

O tejto téme sme sa porozprávali nielen s vedením Spojenej školy  (Stredná odborná škola technická a Stredná umelecká škola) v Nižnej nad Oravou, ale aj s ich študentmi 1. ročníka. Trieda chlapcov zaujala vlasntý postoj vytváraný v skupinových diskusiách k otázkam:

  • Čo je konflikt? 
  • Aké vlastnosti sú dôležité v dobrom tíme?
  • Čo spôsobuje prekážky spolupráce?
  • Aký vplyv má únava a vyčerpanie na konfliktné situácie?
  • Aký je rozdiel medzi popísaním faktov a zhodnotením situácie? 
  • Ako sa na rôzne skutočnosti môžu pozerať rôzne vekové kategórie?
  • Prečo sa potrebujem navzájom viac počúvať?

Rôzne javy môžu mať pre každého z nás iný význam. Ten môže byť ovplyvnený výchovou, temperamentom, skúsenosťou, zásadami a normami, ktoré sme do života prijali. Mediácia privádza žiakov k schopnosti vnímať veci z rôznych uhlov pohľadu. Ujasňovanie postojov je vecou trpezlivého vysvetľovania, dopĺňania myšlienok, zdôvodňovania, argumentácie, preformulovania výrokov, ktoré vyvolávajú negatívne emócie. Pestuje zručnosť dopriať rozhodnutiam čas. Zdieľaním pocitov, ktoré vyvolali určitý postoj, vnáša do komunikácie prvok rešpektu a úcty, pomáha chápať vzájomné odlišnosti. Ak je riešenie dohôd v rukách rovesníkov, žiaci sú ochotnejší prijímať zodpovednosť za ich napĺňanie, žiak vstupuje do procesu mediácie s dôverou, čím stúpa šanca na väčšiu otvorenosť v prejavoch. Mediácia dáva žiakom priestor pochopiť vlastné emócie v kontakte s emóciami iných, učí primeraným reakciám, ktoré zohľadňujú štádium konfliktu, jeho intenzitu, vedie k spracovaniu emócií, ku kritickému mysleniu, k tvorbe otázok, k aktívnemu počúvaniu. Vďaka mediácii majú deti väčšiu potrebu zdieľať spoločné témy a diskutovať aj o tých, ktoré by ich mohli zdanlivo rozdeľovať. 

Dušana Bieleszo

Späť