Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi

09.02.2014 20:38

Potreba získania nových zručností učiteľov a žiakov pre riešenie konfliktov, poznanie faktorov ovplyvňujúcich klímu v triede, ale aj prevencia rizikového správania viedli vedenie ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach k záujmu realizovať program školskej a rovesníckej mediácie v prostredí školy. Projekt s názvom Školská mediácia - kompetencia pre život, získal zelenú aj vďaka podpore grantového programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. 

Po informatívnej prednáške a tréningu pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a následne po úvodných informáciách, ktoré boli poskytnuté rodičom žiakov na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, nasledovali aktivity učiteľov v rámci predmetovej komisie a triednych aktívov, kde sa pozornosť sústreďovala na žiakov - budúcich rovesníckych mediátorov.

Proces výberu rovesníckych mediátorov sa uskutočnil prostredníctvom výzvy s podmienkou prvej iniciatívy žiaka, ktorou bolo získanie odporúčania minimálne dvoch spolužiakov z rôznych tried, jedného pedagóga, rodiča a jedného nepedagogického zamestnanca školy. Odporúčacím kontaktovaním rôznych osôb sme sa snažili posilniť vzájomné vzťahy v rámci školskej komunity.

Prvé tréningové stretnutie s mediátormi (4.- 8. ročník) prebehlo v príjemnej atmosfére. Po zadefinovaní pravidiel diskusií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tréningových aktivít a zadaní prvej úlohy, ktorá spočívala v zoradení sa podľa dátumu narodenia od najmladšieho po najstrašieho žiaka (nič viac, nič menej), nastalo na pár sekúnd ticho. Akoby každý člen budúceho tímu očami hľadal toho, kto prevezme iniciatívu a začne situáciu riešiť. Niektorí žiaci, nezávisle od ročníka, vyslovili myšlienku: "Najprv sa zoraďme podľa veku v ročníkoch." Odpozorovanie súhlasného názoru iniciovalo vznik ročníkových skupín a radenie podľa mesiaca narodenia. Posledným krokom bolo otvorenie uzavretých kruhov do veľkého polkruhu a úsmev na perách, že úlohu zvládli bez dlhšieho zaváhania.

Jednou z ďalších úloh bolo pomenovanie kritických miest pre výskyt konfliktov v škole. Výstupy tímovej práce v menších skupinách vekovo rozdielnych žiakov boli následne odprezentované ďalším skupinám v rámci spoločnej diskusie. Pozitívnu odozvu mala aktivita, ktorú sme si pracovne nazvali "Synchronizácia". Jej podstata spočívala v schopnosti dohodnúť sa v tíme bez hádok. Rovesnícki mediátori sa rozdelili na hráčov a pozorovateĺov. Po zadaní inštrukcie pre hráčov, bolo úlohou pozorovateĺov sledovať: Ako prebiehali vzájomné dohody? Ako spolužiaci využívali neverbálnu komunikáciu? Kto sa po zadaní úlohy ujal vedenia v skupine a kto sa nechal druhými skôr viesť?

Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom je bezpochyby veĺmi dôležitá. Svedčí o tom aj záujem rovesníckych mediátorov zadať parametre kvality dobrého učiteľa pre rôzne typy spolužiakov. Tichším a utiahnutejším spolužiakom by rovesnícki mediátori dopriali chápavého, priateľskeho, kreatívneho, zhovorčivého, citlivého a trpezlivého učiteĺa. A keďže súčasťou mnohých triednych kolektívov v rôznych školách sú aj žiaci drzí a neslušní, kvalitný učiteľ by vo svojej výbave mal podľa žiakov tejto školy mať aj prísnosť, aktívnosť, nestrannosť, sebavedomie, mal by vedieť používať argumenty, mal by byť kamarátsky, ale zároveň mal by si vedieť udržať medzi žiakmi autoritu.

V ďalšej aktivite, ktorej podstatou bolo zakreslenie vlastného obdobia životných úspechov a neúspechov do grafu, mali žiaci možnosť uvedomiť si vzájomné odlišnosti a popísať emócie, ktoré toto obdobie sprevádzali. 

Tlmenie napätia v triednych tímoch je možné vtedy, ak sa rovesnícki mediátori stanú dobrými pozorovateľmi. Čo všetko je možno odčítať z neverbálnych prejavov, zisťovali žiaci v diskusii na tému: Ako zistíme, že sa kamaráti pohádali bez toho, aby nám o tom povedali? Príjemným prekvapením a pozitívnym zistením bola vzájomná spolupráca rôznych vekových skupín žiakov. Starší chlapci bez obáv prevzali na seba úlohu podporovateľov mladších spolužiakov a nechali ich v prezentácii spoločných záverov v diskusnej skupine vyniknúť :-).

Na záver boli mediátori požiadaní, aby napísali jednu myšlienku, ktorú si zapamätali najviac.  Tu sú ich odpovede:

 • Úlohou mediátora nie je vyriešiť konflikty rozhodnutím, ale usmerniť osoby, ktoré sú v konflikte tak, aby vyriešili problém samostatne.
 • Nie je dôležité hovoriť, čo je dobré a čo je zlé, ale je dôležité porozprávať sa s obidvomi stranami v konflikte.
 • Mediátor je pomocník, ktorý pomáha riešiť konflikty medzi ľuďmi.
 • Riešiť konflikty neznamená byť nervózny, ale s pokojom si zvážiť veci a rozhodnúť.
 • Musíme sa naučiť chápať spolužiakov, pomáhať im.
 • Musím si u spolužiakov vytvoriť rešpekt, musím pochopiť, že každý môže mať iný názor, iné pochopenie, iné myšlienky.
 • Nemôžeme veci vždy zhodnotiť, musíme ich pozorovať a pomenovať to, čo vidíme.
 • Ako mediátori si musíme vybudovať autoritu a pokúsiť sa konflikt riešiť rozumne. Mali by sme chápať konflikt aj s ohľadom na to, kedy vznikol.
 • Deti berú rodičov ako ich veľký vzor.
 • Musíme sa navzájom dobre počúvať a pri rozhodovaniach si zachovať chladnú hlavu.
 • Pri každom riešení konfliktov musíme byť trpezliví a to sa dá dosiahnuť vtedy, ak sa z nás stanú dobrí pozorovatelia.
 • Pomáhať budeme všetkým tým, ktorí si nevedia pomôcť sami.
 • Máme byť druhým oporou.

Mgr. Dušana Bieleszová, mediátorViac tu: https://www.skolska-mediacia.sk/news/cyrilometodski-rovesnicki-mediatori/

Späť