Tímová spolupráca v triede - ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

08.07.2018 20:11

Práca s dynamikou skupiny v triede, ktorá si pýta väčšiu pozornosť, je kľúčom k posilňovaniu kvality vzťahov. Tréning v 6. ročníku v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci lektorovaný školskou mediátorkou v skupine žiakov 6. ročníka sa uskutočnil za prítomnosti špeciálnej pedagogičky, sociálnej pedagogičky, psychologičky, aj triednej učiteľky. Aktivity boli rozdelené do troch oblastí - definovanie pravidiel (vlastnosti dobrého tímu, prekážky v tíme a líderstvo v tíme), aktívne počúvanie a pozorovanie (verbálna a neverbálna komunikácia) a spolupráca v skupine (dôvera, zadávanie pokynov, tvorba dohôd).  

Závery žiakov:

Pozitívne vlastnosti tímu: spolupráca, zladenie, nesmú byť v strese, musia mať dobrého trénera.

Prekážky v tíme: strach, nesústredenosť, neschopnosť vytvárať dohody.

Žiaci v rámci aktivít, ktoré boli zamerané na popis prekonávania životných prekážok, zadefinovali spôsob, ako sa dá dosiahnuť pozitívna zmena.

Závery žiakov:

Spôsob prekonávania prekážok: snaha, radosť z pomáhania druhým, veľa sa učiť, robiť veci na 100 %, nevzdávať sa, robiť to, čo ťa baví.

Prítomnosť odborných zamestnancov (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ) aj triednej učiteľky, ako pozorovateľov správania sa žiakov počas skupinových aktivít vedených školských mediátorom, bola dôležitá z hľadiska ďalšieho pôsobenia týchto odborníkov v triede. Následná spoločná komunikácia po skončení tréningových aktivít priniesla závery zadefinované z rôznych uhlov pohľadu, ktoré sa vzájomne dopĺňali. Vďaka otvorenosti, ústretovosti, aj dôvere riaditeľky školy k tímu odborníkov bolo možné pracovať s ohľadom na cieľ - zlepšenie kvality vzťahov v triede.

 

V školskom roku 2017/2018 sa škola zapojila do Programu vyučovania šťastia IWENhttps://hodinastastia.sk/. Hlavným poslaním programu je poskytovanie nápadov a metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách na základe výsledkov pozitívnej psychológie. Mediačné stretnutia v triedach užitočne tento program dopĺňajú.  ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

Späť