Program rovesníckej mediácie

18.07.2022 19:12

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

"Naša inkluzívna škola" je názov programu ZŠ Drábová v Košiciach podporeného Nadáciou Volkswagen Slovakia. 

Jej súčasťou bol aj tréning pedagogických a odborných zamestnancov školy zameraný na sebariadenie v konflikte a zmierňovanie náročných situácií ako podpora inkluzívneho vzdelávania. 

Napriek tomu, že vzdelávanie prebiehalo v popoludňajších hodinách v piatok, v tíme pedagógov a odborných zamestnancov nebolo poznať únavu. Zvládali nielen aktívne počúvanie, ale aj prácu a diskusie v skupinách. 

Vzdelávanie bude pokračovať v mesiaci jún, tentokrát so skupinou rovesníckych mediátorov. 

V štyroch stretnutiach sa budeme venovať aj týmto témam: 

  • Tréning mediačných zručností I. - Sebapoznávanie - aktívne počúvanie, pozorovanie.
  • Tréning mediačných zručností II. – Komunikácia - verbálna a neverbálna komunikáciu, uhly pohľadu a empatia.
  • Tréning mediačných zručností III. – Facilitácia -  tvorba argumentov, diskusia, brainstorming, kritické myslenie.
  • Tréning mediačných zručností IV. – Mediácia - riešenie konfliktov, zvládania napätých situácií, zmierňovania napätia a udržateľnosť programu.

Zároveň sa budeme venovať práci s dynamikou skupiny v hokejových triedach.

Aktivity budú realizované formou hry, zážitkového učenia, skupinového učenia. Využijeme metódy diskusie, brainstormingu, práce s motivačnými videami, hry s gifmi, práca s flipchartom (záznam zistených pozorovaní), prezentáciu záverov pred rovesníkmi, úlohy, prípadové štúdie, hranie rolí, analýzu textu, reflexie.

Tréning rovesníckych mediátorov

18.07.2022 19:12

Nová skupina rovesníckych mediátorov v Košiciach (ročník 4. až 8.) sa dnes spoznávala....a okrem toho "ochutnala" kľúčové témy, ktoré budú súčasťou našich stretnutí. Otvárali sme tému aktívneho počúvania, uhlov pohľadu, neverbálnej komunikácie, pravidiel, pozorovania.

Darilo sa im najmä vtedy (pomenované skupinou pozorovateľov ročník 4,5 pri jednej z aktivít ročníkov 6,7,8), keď:

spolupracovali, verili si, sledovali cieľ (boli cieľavedomí), keď si veci správne načasovali, nekričali, upokojovali sa, nezhadzovali sa, aj keď taktizovali, keď si udržali motiváciu, koncentráciu, keď sa vzájomne koordinovali...

A ako dodal jeden z nich...."...a to sme nevymenovali všetko". Pravdu má.

Ďakujem za pozvanie vedeniu školy, a aj výmenu úsmevov s pedagógmi na chodbe školy (keďže prvou skupinou, ktorá absolvovala vzdelávanie ešte v apríli, boli práve dospelí). Pôjde nám to.

Späť