Funkčné vzdelávanie - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení

29.10.2021 15:51

V časti Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení téma konfliktov a ich riešenia je definovaná v 1. obsahovej časti - Vedenie zamestnancov a formovanie efektívneho pracovného tímu najmä v časti 

  •  identifikácia konfliktov a ich riešenie s využitím fáz mediačného procesu, predchádzanie a ochrana pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní na pracovisku.
Súčasťou modulu je aj vypracovanie dištančnej úlohy: Aké úlohy ako vedúceho zamestnanca vyplývajú z analýzy Vášho štýlu vedenia a zároveň analýzy Vášho tímu v škole alebo školskom zariadení na skvalitnenie spolupráce, komunikácie a predchádzania konfliktov a rizikového správania v prostredí školy?
 

Absolvent po ukončení vzdelávania:

  • identifikuje svoj dominantný a záložný štýl vedenia a vie ho uplatniť v prospech budovania efektívneho pracovného tímu školy alebo školského zariadenia, 
  • dokáže v riadiacej praxi implementovať zásady riešenia a predchádzania konfliktov, vytvárania podmienok na predchádzanie sociálno-patologických prejavov v správaní na pracovisku,
  • uplatňuje motivačné stratégie a efektívnu individuálnu podporu na zvyšovanie pracovnej výkonnosti zamestnancov,
  • navrhuje možnosti rozvoja ľudských zdrojov a vytvára podmienku na efektívnu spoluprácu zamestnancov školy alebo školského zariadenia, poskytuje hodnotiacu spätnú väzbu zamestnancom na ich pracovné výsledky.
Ďalšie informácie napr. v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského- TU
Späť