Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení - CĎV UK Bratislava

29.10.2021 15:51

V septembri v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského pokračovalo vzdelávanie v rozširujúcom module funkčného vzdelávania - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení. 

Obsahom vzdelávania druhého tematického celku bola Tvorba a formovanie efektívneho pracovného tímu.

Počas vzdelávania, ktorého kľúčovou časťou bola facilitovaná diskusia v skupinách, sme zdieľali skúsenosti súvisiace s identifikovaním a riešením konfliktov, predchádzaním a ochranou pred sociálno-patologickým prejavmi v správaní sa na pracovisku. Rozoberali sme delegovanie v procese riadenia školy alebo školského zariadenia, ale aj vedenie ľudí v proese riadenia školy alebo školského zariadenia. 

Venovali sme sa výzvam minulosti, aj novým výzvam novej generácie. 

Zaujímavú diskusiu vyvolala téma recipročných očakávaní a lojality ako psychologickej výmeny vkladov a očakávania. Rozobrali sme vysoké očakávania, ktoré za istých podmienok môžu byť nástrojom zmeny. Opísali sme líderstvo a špecifické vlastnosti lídrov, hovorili sme o vplyve autority a skupiny na naše rozhodovanie. Rozobrali sme aj možnosti poskytovania spätnej väzby, opísali hrozbu skupinového myslenia a skupinového rozhodovania. Definovali sme obranné mechanizmy, mobbing a bossing v školskom prostredí a rozobrali si význam a proces zmeny. 

Ponúkame aj časť záverov vedúcich zamestnancov v rámci individuálne práce, skupinovej práce, aj prostredníctvom rýchleho dotazníkového prieskumu: 

Vklady (silné stránky)  vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov:

  • Riešenie konfliktov (mediačné zručnosti): efektívna komunikácia, mediátor v narušenej komunikácii, schopnosť riešiť problémy/konflikty, hľadať riešenia, dialóg, upokojenie zlej situácie, diplomatické jednanie, pohľad na veci aj z inej stránky nielen ako pedagóg (pracoval som v súkromnej sfére) - orientácia na cieľ
  • Manažovanie zmeny: mať stratégiu, víziu ďalšieho smerovania školy, schopnosť prispôsobiť sa častým zmenám, pohotovosť reagovať, zmena v zmysle návrhu koncepcie rozvoja školy, flexibilita, pružnosť, zanietenosť, schopnosť ponúkať inovácie, zmeniť školu na miesto priateľské k deťom, nový pohľad na fungovanie školy, pokračovanie v koncepčnom pláne rozvoja školského zariadenia.
  • Skúsenosti: dlhoročné riadiace skúsenosti, skúsenosti s riadením tímu, skúsenosti z predošlého pôsobenia na inej škole.
  • Práca s ľudskými zdrojmi, tímovosť: empatia, ľudský prístup, ochota, ústretovosť, pochopenie, schopnosť predvídať, snaha o pohodu na pracovisku (aj keď teraz je to pri týchto povinnostiach trochu ťažšie, keďže máme aj rodiny), schopnosť viesť tím, motivovať ho, lojalita k podriadeným, podporný tím pre žiakov a rodičov, podpora a motivácia zamestnancov v tejto oblasti, pozitivita, pozitívne myslenie, vôľa ešte dokázať pracovať v školstve,
  • Vzdelávanie sa: schopnosť/úsilie stále sa vzdelávať, elán (chuť pracovať), aktivita, potenciál, odovzdávanie vedomosti, zanietenosť, práca na projektoch, pracovitosť, vytrvalosť,
  • Manažérske zručnosti: znalosť/orientácia v legislatíve, informovanosť učiteľov, schopnosť organizovať, zodpovednosť, dochvíľnosť, dôslednosť, spoľahlivosť, pedantnosť, vyriešenie havarijných udalostí, dorobenie oplotenia areálu zariadenia.
Ďalšie informácie k funkčnému vzdelávaniu - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského- TU
Späť