Výber rovesníckych mediátorov v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

14.10.2015 16:46

Stretnutie k výberu rovesníckych mediátorov v ZŠ Záhorácka v Malackách

14.10.2015 14:09

Začiatkom októbra sa uskutočnilo ďalšie stretnutie k programu rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách, tentokrát s učiteľmi, ambasádormi programu, ktorí dohliadnu na celý proces začleňovania mediácie do prostredia školy. Okrem ambasádorov sme prizvali k spolupráci aj psychológa, ktorý v danej škole učí v rámci programu Teach for Slovakia a budeme tak mať možnosť mnohé pozorované javy pochopiť nielen v pedagogickej, aj v odbornej psychologickej rovine. 

Podklady aj pre iné školy - nie sú univerzálne, treba ich prispôsobovať podmienkam školy, cieĺovej skupine žiakov, pedagógov, rodičov. 

Nech sa páči :-)!

Dôležité otázky pre ambasádorov

 • Aké najčastejšie konflikty sa vyskytujú medzi žiakmi?
 • Ktorí žiaci v našej škole patria medzi najohrozenejšie cieľové skupiny z hľadiska prístupnosti k negatívnym vplyvom okolia (poruchy učenia, správania, neprospievanie, žiaci, ktorým boli v minulosti dané výchovné opatrenia, prestimulovaní žiaci – neprimerane vyťažení)?
 • Skúsme identifikovať, ktorá časť priestorov školy je z hľadiska možných zdrojov konfliktov najnebezpečnejšia a treba týmto priestorom venovať zvýšenú pozornosť?
 • Aké vlastnosti by mal mať rovesnícky mediátor našej školy?

Závery budú súčasťou profilu mediátora vo výzve na túto pozíciu.

Hlavné úlohy školského koordinátora rovesníckej mediácie (ambasádora - učiteľa, vychovávateĺa, odborného zamestnanca)

 • koordinácia úloh v procese začleňovania rovesníckej mediácie do tried, zadefinovanie požiadaviek na výzvu pre pozíciu rovesníckeho mediátora s podmienkou prvej iniciatívy žiaka, ktorou je získanie odporúčania minimálne dvoch spolužiakov z rôznych tried, jedného pedagóga, rodiča a jedného nepedagogického zamestnanca školy,
 • zabezpečenie informovania triednych učiteľov o úlohách rovesníckych mediátorov,
 • napomáhanie riešeniu sporov v prostredí školy, identifikácia záujmov, nabádanie k hľadaniu spoločných riešení, redukcia prekážok v komunikácii medzi účastníkmi sporu,
 • zabezpečenie tréningových aktivít pre žiakov s cieľom zlepšenia ich zručností a spôsobilostí riešiť konflikty v triedach,
 • príprava podkladov na informovanie o programe mediácie na webovú stránku školy, v školskom časopise, na nástenke, na facebookovej stránke a pod.
 • zabezpečenie udržateľnosti projektu školskej a rovesníckej mediácie v prostredí školy.
 • ďalšie, napr. začlenenie témy školskej mediácie do metodických dní učiteľov, začlenenie mediačnej doložky do vnútorných dokumentov školy (mediačná doložka v zmluvách a dokumentoch školy umožňuje v rámci prevencie prioritné riešenie konfliktov cestou dohody a predchádza riešeniu sporov súdnou cestou).

Ideálne je, ak je rovesnícka mediácia, prípadne téma riešenia konfliktov jednou z obsahových tém zasadnutia metodických orgánov školy, napr. predmetovej komisie s výchovným zameraním.

Príklad plánovania procesu začleňovania mediácie do školy

Informácie pre triednych učiteľov

Naša rozdielnosť je často zdrojom konfliktov. Pomôcť riešiť konflikty nám môžu mediátori.

? Mediácia je odvodená od slova medius, čo znamená stredný, prostredný. Rovesnícka mediácia je spôsob riešenia konfliktu, kde žiak/študent, ako tretia nezávislá osoba pomáha spolužiakom riešiť ich konflikt dohodou z pozície tretej neutrálnej strany.

Tréning - témy a otázky konfliktu  4 krát po 3 hodinách dopoludnia v mesiacoch október až december.

 • Konflikty a ich príčiny
 • Fázy vývoja konfliktu
 • Komunikácia v záťažových situáciách
 • Riešenie konfliktov a mediačný proces

Proces výberu rovesníckych mediátorov prebehne prostredníctvom VÝZVY.  Vo vyhlásení by mali byť pomenované predpoklady pre výkon činnosti mediácie a stručne popísaný popis toho, v čom bude spočívať tréning budúcich školských mediátorov. 

Do výzvy je treba uviesť aj podmienku PRVEJ INICIATÍVY ŽIAKA, ktorou je získanie odporúčania:

 • minimálne dvoch spolužiakov z rôznych tried, 
 • pedagóga,
 • rodiča,
 • nepedagogického zamestnanca školy.

Odporúčacím kontaktovaním rôznych osôb posilňujeme spolupatričnosť školskej komunity, učíme žiakov využívať rôzne komunikačné techniky a prístupy. Následne budúci rovesnícki mediátori absolvujú tréning so školskou mediátorkou a získajú certifikát rovesníckeho mediátora. 

Prihláška

 

 

Späť