Kontinuálne vzdelávanie (Andragos)

01.09.2014 11:03

Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti

 • Autorka programu:Mgr. Dušana Bieleszová, certifikovaný mediátor, kontakt: 0906 116 333, bieleszova@gmail.com
 • Poskytovateľ vzdelávania: ANDRAGOS,s.r.o. v zastúpení PhDr. Peter Šikulinec, kontakt: www.andragos.sk
 • Garant programu: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
 • Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 • Rozsah: 40 hodín (30 hod. prezenčne a 10 hod. dištančne)
 • Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 10
 • Cieľové skupiny: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odbrorné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, majster odbornej výchovy, vychovávateľ.
 • Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1408/2014 - KV
 • Doba platnosti akreditácie: do 31. decembra 2019

Obsah vzdelávania: 

I. Vymedzenie pojmu mediácia, právne aspekty mediačného riešenia konfliktov (3 + 1)

II. Konflikty  - príčiny konfliktov a fázy jeho vývoja (9 + 3) 

 • nové potreby žiakov, príčiny konfliktov, fázy vývoja konfliktov, negatívne emócie, obranné mechanizmy, skupinové myslenie, strata kritického myslenia, predsudky a komunikácia v záťažových situáciách, falošná solidárnosť v skupine, stereotypné myslenie v konfliktných situáciách, analýza prípadových štúdií, nácvik mediačných zručnosti, zážitkové hry, aktívne počúvanie, popisné a hodnotiace pozorovanie, facilitácia sporu, preformulovanie myšlienok, tvorba argumentov, upresňujúce otázky, technika dopytovania, predefinovanie útoku, zdôvodnenia, možnosti usmernenia konfliktov učiteľom s ohľadom na vek, možnosti, konfliktnú situáciu. 

III. Špecifikácia predmetu mediácie a riešenie modelových situácií (10)

 • stmeľovanie rovesníckych skupín a riešenie názorových rozdielov medzi vrstovníkmi, skupinová dynamika v tíme rovesníckych mediátorov (zvládanie komunikácie v rámci skupiny, vyjasňovanie rolí), nácvik zručnosti pre prácu v rovesníckych tímoch k oblastiam: konflikty a ich príčiny, fázy vývoja konfliktov, komunikácia v záťažových situáciách, riešenie konfliktov a mediačný proces. 

IV. Rovesnícka mediácia ako kľúčová kompetencia pre úspešné riešenie konfliktov (8+ 6)

 • najčastejších predmetov sporov a konfliktných situácií, zadefinovanie požiadavky na pozíciu výberu rovesníckych mediátorov v triede, v škole, proces vyhlásenie výzvy s podmienkou prvej iniciatívy žiaka – získanie odporúčania učiteľa, rodiča, spolužiakov, nepedagogického zamestnanca školy, návrh plánu tréningových aktivít pre danú cieľovú skupinu rovesníckych mediátorov, plán udržateľnosti aktivít – praktické ukážky – kontaktná schránka, komunikácia prostredníctvom nástenných informácií, aktuálnych tém v školskom rozhlase, príspevkov na webovej stránke školy, zdieĺanie podnetných príspevkov a ich analýza v diskusnej facebookovej skupine rovesníckych mediátorov, úloha supervízie učiteľa v programe rovesníckej mediácie po absolvovaní tréningových aktivít so žiakmi

Profil absolventa:

 • Absolvent vzdelávacieho programu si osvojil kompetencie dôležité pre zvládnutie záťažových situácií pri riešení konfliktov a názorových nezhôd v rovine práce s vlastnými emóciami, obrannými mechanizmami a získal mediačné zručnosti pre efektívne usmerňovanie sporov medzi žiakmi prostredníctvom mediačného zmierovania, vytvárania dohôd a nadobudol kompetencie pre prípravu, realizáciu a udržateľnosť programu rovesníckej mediácie s pomocou tréningových aktivít, prípadových štúdií, analýzy modelových situácií dôležitých pre bežnú prax pedagogického zamestnanca.
Hlavný cieľ programu: 
 • Aktualizovať a prehĺbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov prostredníctvom školskej a rovesníckej mediácie ako nenásilného riešenia sporov cestou zmierovania a vytváraním dohôd prostredníctvom tretích strán. Pedagogickí zamestnanci si osvoja mediačné kompetencie pre efektívne zvládnutie konfliktov medzi žiakmi a so žiakmi v triedach, v pedagogickej činnosti, analyzujú vlastné emócie v konflikte, oboznámia sa s obrannými mechanizmami v jednotlivých štádiách konfliktu v rovine prevencie neželaného správania i sanácie následkov, ktoré prináša konflikt, získajú profesijné kompetencie k realizácii programu rovesníckej mediácie v prostredí školy, triedy a naučia sa efektívne mediačne pracovať s dynamikou skupiny a usmerňovať konflikty medzi žiakmi v úlohe tretej nestrannej osoby prostredníctvom zmierovania a vytvárania mediačných dohôd.
Špecifické ciele:
 • získajú informácie o obsahu pojmu mediácia v prostredí školy, jej význame pre pedagogickú prax, princípoch a zásadách jej uplatňovania v školskom prostredí, budú schopní aplikovať princípy mediácie do základných školských dokumentov z pohľadu legislatívnych možností (napr. praktické začlenenie mediačnej doložky do dokumentov umožňujúcej prioritné riešenie konfliktov cestou mediácie pred odoslaním podnetu na kontrolné orgány),
 • v kontexte novovynárajúcich sa potrieb žiaka dokážu špecifikovať príčiny, druhy a zdroje konfliktov – konflikty súvisiace s agresivitou, komunikačné spory, prejavy šikany, porušenie školského poriadku, rovesnícke spory, izolácia jedinca, predsudky, hodnotové spory a pod., vývoj konfliktných situácií – nezhody, nesúlad, polarizáciu strán, vzájomné odcudzenie sa, útok, dokážu odhadnúť jednotlivé štádia konfliktu, predpovedať vývoj konfliktu a na základe prípadových štúdií a modelových situácií z pedagogickej praxe spoznajú sprievodné javy negatívnych emócií, dokážu pracovať s obrannými mechanizmami, skupinovým myslením, falošnou solidárnosťou v skupine, stereotypným myslením i predsudkami v konfliktných situáciách žiakov, osvoja si kompetencie potrebné pre upokojenie atmosféry v triede,
 • prostredníctvom tréningových aktivít k rovesníckej mediácii získajú profesijné kompetencie potrebné k práci so skupinovou dynamikou v rovesníckom tíme, dokážu zmierňovať deštruktívne napätie v rozhovoroch, pretlmočiť sťažnosti, tvoriť objasňujúce otázky, pomenovať záujmy v pozičných výrokoch, zvažovať dôsledky sporov, definovať podstatu sporov, identifikovať vzájomne otvorené, aj skryté útoky, znižovať napätie medzi spornými stranami.

 

Späť