Zhodnotenie spolupráce - 6. ročník ZŠ na Záhoráckej ulici

03.02.2014 16:31

Zhodnotenie spolupráce


"Podnetom pre mediačné stretnutie bolo spojenie dvoch navonok nezlučiteľných tried.  Jedna trieda bola správaním a učebnými výsledkami najlepšia na druhom stupni, niektorí žiaci z nej odišli na 8-ročné gymnázium a druhá trieda bola opakom a niektorí žiaci museli opakovať ročník. Na začiatku 6. ročníka boli tieto triedy zlúčené.
Na 8-ročné gymnáziá sú prijímaní tí najlepší žiaci a nikde nebolo určené max. percento prijatých žiakov z jednej školy alebo triedy, môže tak dôjsť k podobnej situácii v mnohých školách. Kvôli financiám sa následne môžu na základnej škole zlúčiť rôznorodé triedy. 
Na začiatku školského roka sme stáli pred veľkým problémom - žiaci "áčkari" neznášali "céčkarov" a naopak. Nepoznali sa navzájom ani menami, nemali spoločné záujmy a učebné výsledky oboch tried napovedali učiteľom, že práca v tejto triede bude veľmi náročná, lebo nadanejším žiakom sa budú musieť venovať inak ako žiakom s horšími učebnými výsledkami. Ešte väčším problémom však boli výchovné problémy žiakov z "A" triedy. 
Priznám sa, obávala som sa začiatku školského roka, ako všetko dopadne, ako sa deti budú k sebe správať... Deti boli spočiatku rozdelené na dva tábory a jedna strana neznášala druhú. Dokonca až tak, že žiak z bývalej "céčky" rozdával deťom žiacke knižky a jeden žiak z bývalej "áčky" chytil žiacku knižku do ruky, ktorú si predtým dal do igelitového sáčku - aby sa jej nemusel dotýkať, keďže sa jej dotkol "céčkar"...
Aby som predchádzala konfliktom, pokiaľ to bolo možné, snažila som sa byť každú prestávku v triede. Kvôli výchovným a vzdelávacím problémom u niektorých žiakov stále spolupracujem s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva. Riešime záškoláctvo, agresivitu, vulgárne vyjadrovanie, ADHD a rôzne dys - poruchy.
Bola som veľmi šťastná, keď mi mamička jedného môjho žiaka, Mgr. Dušana Bieleszová, podala pomocnú ruku a usporiadala pre našu triedu mediačnú aktivitu - jednu v septembri a ďalšiu v januári. Mediačných aktivít som sa zúčastnila aj ja, a to v rovine pozorovateľa. Na prvom stretnutí v septembri bolo viditeľné napätie medzi deťmi, spolupráca v skupinách bola o čosi chaotickejšia. Druhé stretnutie sa uskutočnilo zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Spolupráca v oboch skupinách bola omnoho lepšia. Bolo vidno snahu o spoluprácu v oboch skupinách (hoci v dievčenskej skupine nemalo jedno dievčatko náladu). Chlapčenská skupina bola aktívnejšia, otvorenejšia, vedeli presnejšie pomenovať svoje pocity. Pani Bieleszová mi poslala po každom stretnutí výstupy a odporúčania pre ďalšiu prácu s deťmi. Tieto stretnutia mne aj deťom veľmi pomohli, vďaka rôznym aktivitám začínajú chápať aj pocity druhých. 
V priebehu polroka sa v našej triede veľa zmenilo a s radosťou konštatujem, že k lepšiemu. Z niektorých dievčat sa stali nerozlučné kamarátky, ktoré si často pomáhajú, chlapci sú tolerantnejší a chápavejší voči sebe. Všetci v triede vedia pomenovať negatívne veci a prejavy správania, ktorým sa chcú vyhýbať. Každý z nich si určil nejaký cieľ, ktorý chce do konca školského roka dosiahnuť. Samozrejme, nie sme triedou bez akýchkoľvek problémov, tie sú v každej triede. Vieme však, čo chceme, neustále na tom pracujeme a snažíme sa fungovať ako jeden tím."

PaedDr. Svetlana Tokárová, 

triedna učiteľka 6. C, ZŠ Záhorácka 95 Malacky

Späť