Program rovesníckej mediácie

04.09.2022 20:20

Štart programu rovesníckej mediácie v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

06.02.2019 21:05

Tréningové aktivity s pedagogickými zamestnancami Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine sme spolu s kolegyňou Soňou Koreňovou realizovali prvý februárový deň. Keďže sa v priebehu ďalších štyroch mesiacov budeme pravidelne stretávať so skupinou budúcich rovesníckych mediátorov, chceli sme spoznať tím ich pedagógov a odborných zamestnancov. 

Počas worksopu sme sa venovali objasňovaniu významu rovesníckej mediácie, upriamili sme pozornosť na scitlivovanie pozorovania, upozornili sme na dôležitosť vnímania rôznych situácií komplexne, s odstupom, rozoberali sme nebezpečenstvo skupinového myslenia nielen medzi dospelými, ale aj medzi deťmi a ukázali sme si, že výber spôsobu rozhodovania má vplyv na výsledok. 

V priebehu stretnutia sme spoznali školských koordinátorov rovesníckej mediácie - pani psychologičky, ktoré budú rovesníckym mediátorom nápomocné. Ich úloha bude spočívať najmä v kordinácii úloh v procese začleňovania rovesníckej mediácie do tried, v napomáhaní pri riešení sporov v prostredí školy. Spoločne zabezpečíme  tréningové aktivíty pre žiakov s cieľom zlepšenia ich zručností a spôsobilostí riešiť konflikty v triedach a zameráme sa aj na zabezpečenie udržateľnosti projektu rovesníckej mediácie v prostredí školy. 

Pre rovesníckych mediátorov je dôležité mať mediačné zručnosti v niekoľkých smeroch. Rovesnícky mediátor by mal byť schopný aktívneho počúvania, mal by dokázať vnímavo pozorovať okolie a opísať to, čo vidí, mal byť schopný empatie v rovine predikcie správania aj reakcie na správanie, mal by dokázať tvoriť argumenty a protiargumenty, mal by vedieť pracovať s kompromisom, tvoriť dohody, mal by byť schopný voliť správne metódy rozhodovania, mal by dokázať parafrázovať to, čo počuje, mal by dokázať využívať reflexiu, sebareflexiu, kritické myslenie pri riešení napätých situácií. 

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

16.03.2019 21:19

"Nehnevajte sa..", "Hlavne kľud...", "S citom a rozumne..", "Hlavne dýchaj.."........aj takéto sú odporúčania rovesníckych mediátorov ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine pre upokojenie situácie a zmiernenie napätia, ktoré vedie k vyriešeniu úlohy. 

Prvé stretnutie s rovesníckymi mediátormi (4. až 8. ročník) bolo veľmi úsmevné a "živé", preto sme flexibilne striedali diskusie v skupinách s hrami v priestore a rozprávali sme sa, veľa sme sa rozprávali.

Celý deň zážitkového učenia nám spätnú väzbu poskytovali pani psychologička Terezka a sociálna pracovníčka Alenka (ambasádorky programu rovesníckej mediácie v škole), s ktorými sme dokázali prebrať množstvo tém a stihli sme prísť pozdraviť aj pani riaditeľku, ktorá tomuto programu verí a my zase veríme, že spoločne vízie zadefinované na workshope s pedagogickými zamestnancami a získané v disusii s vedením školy naplníme.

Naučili sme sa, že pre rovesníckeho mediátora je dôležité zastať sa toho, kto to potrebuje. Rovnako dôležité je v tímoch si zadefinovať pravidlá a dodržiavať ich. Rovesnícky mediátor by mal byť schopný predchádzať skupinovému mysleniu, búrať bariéry nekonštruktívnej komunikácie. Mal by vedieť pracovať aj s negatívnymi emóciami - sklamaním, hnevom, frustráciou. V skupinách sme sa učili rôzne spôsoby rozhodovaniu a zistili sme, že spôsob rozhodovania ovplyvňuje výsledok. Prvé stretnutie sa nieslo aj v znamení zoznamovania sa. 

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

09.04.2019 22:12

"Budeme sa aj hrať?", týmito slovami nás druhýkrát privítali deti ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine. A veru sme sa aj hrali - trénovali sme nielen svoju šikovnosť a strategické myslenie, ale veľa, veľa aj spoluprácu v skupine. Pozadu neostali ani naše empatické zručnosti a aktívne počúvanie. Vyzerá to tak, že vo Zvolenskej Slatine sa nám formuje šikovná mládež. 

Tréning sme zamerali aj na skupinovú dynamiku, tímovú spoluprácu a tvorbu dohôd. 

Na zmiernenie napätia počas diskusií v skupine rovesnícki mediátori využívali aj mediačné zručnosti: "Tak tu nakreslím vchod, keď je to pre teba tak dôležité.", "Počkaj...", "Máme dve možnosti....", "Ale mne by ho bolo ľúto...", " Predstav si, že ....".

Žiaci mali potrebu diskutovať mimo plán aj o návykových látkach a riešení tohto problému. Tému sme otvorili a prostredníctvom ukážky z filmu sme diskutovali o závislostiach, prevencii, dôsledkoch používania drog. Rovesnícki mediátori vedeli pomenovať a vysvetliť závislosť. Definovali to ako "pád, ktorý prichádza po droge", hovorili o "svete temna, ktoré prináša následky". Rovesnícki mediátori opísali aj to, čo videli na videu slovami: "Čím viac ju bral, tým bol ťažší, starší,...", "Na jazyku cítil, že droga je dobrá, telo ale nevládalo....návyk.", "Na začiatku prežíval šťastie, ešte nevedel, že mu to nie je na nič, nevedel, čo to je....na konci ostal smutný."   

Pri riešení dilem sme skupinám vymenili lídrov. Nastalo stíšenie sa skupín a opäť zlaďovanie sa. Všetko v súlade so vzájomným rešpektom a so zachovaním spolupráce. V oboch skupinách prišlo k pozitívnym zmenám. 

Pri analýze problémovej situácie rovesnícki mediátori vedeli analyzovať dej podľa pokynov. Dôležité je to pre trénovanie dôslednejšieho pozorovania tak, aby aj detaily mali pri riešení konfliktov a tvorbe záverov priestor a aby nadhľad priniesol väčšiu mieru spravodlivosti.  Je dôležité, aby sa rovesnícki mediátori najprv venovali popisnému opisu situácie a až následne hodnoteniu. Občas mali tendenciu hodnotiť predčasne, napr. že "deti sa mali radi" (pri opise vecí), že "deti boli šťastné" (pri opise veci). 

Rovesnícki mediátori pracovali na 2. stretnutí odvážnejšie, rešpektovali pravidlá a reagovali na dohodnuté pravidlá, pokyny. Napriek tomu, že vo všeobecnej rovine sa javilo, že majú predsudky (voči bezdomovcom, cudzím ľuďom), v rámci tímovej práce sa ako osobnosti rešpektovali, nebolo cítiť neznášanlivosť, nerobili medzi sebou rozdiely, vedeli pomenovať prekážky bez prejavov neznášanlivosti, hnevu.

Vyjadrenie školskej psychologičky: "Veľká vďaka za toto zhrnutie, už som pociťovala potrebu niečo takéto vidieť v maili, aby som mala aj ja spätnú väzbu. Veľmi má teší , že sa našej mládeži tak darí a že mame v podstate úplne rovnaký postreh na ich výkony." 

Reakcia pani riaditeĺky:  "Veľmi ma potešili závery a najmä posun žiakov si vážim. Všetci vidíme, že je to dobrá cesta, a tak rastie aj chuť pracovať ďale."

3. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

23.05.2019 20:00

Viem si získať rešpekt? Dokážem byť nestranný? Som schopný pomôcť aj tomu, koho nemám rá/rada? Viem sa ospravedlniť? Som tolerantný a v akej miere viem byť trpezlivý? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede na 3. stretnutí rovesníckych mediátorov v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine.

S využitím prípadovej štúdie sa rovesnícki mediátori zamýšľali nad tým, ako možno zvládať napäté situácie: komunikovať, vedieť sa tešiť aj z maličkostí, mať odvahu robiť správne rozhodnutia, byť motivátorom, vedieť druhého podporiť, vzdelávať sa, vedieť prekonávať svoje limity,  využívať svoj talent,  mať prosociálne správanie.

Žiaci zhrnuli aj dôležité vlastnosti rovesníckeho mediátora: povzbudenie, pomoc, trpezlivosť, byť pre druhých príkladom, tolerancia, strážiť slabších.

Venovali sme sa aj neverbálnej komunikácii. Ako rovesnícki mediátor spozná, že sa niekto pohádal? Prezradí ho výraz tváre, ohováranie, kamaráti spolu nesedia, netrávia spolu čas, majú zvýšený hlas, urážajú sa, fyzicky napádajú, dávajú si hanlivé prezývky. Spolu nedokážu komunikovať vtedy, keď majú adrenalín v zápale hnevu, zlý deň, keď sú netrpezliví, neochotní, keď sa ignorujú, keď nikto nikoho nepočúva a keď medzi nimi chýba rešpekt.

Rovesnícki mediátori si pripomenuli aj zásady, ktoré im pomáhali počas všetkých stretnutá: spolupracovať, počúvať sa, neprekrikovať sa, dôverovať si, viac sia tolerovať. 

Terezka Slivková, psychologička, koordinátorka programu rovesníckej mediácie: "Dnes sme ukončili vzdelávania rovesnickych mediátorov. Teraz nastáva moment, kedy naši žiaci začnú v praxi využívať svoje nadobudnuté poznatky a nesmierne nás s teší, že tie naše dietky sa na to neskutočne tešia. Obrovské ďakujem patrí celému tímu, že ste nás sprevádzali a naučili mnohym “soft skills” , ktoré sú pre človeka tak dôležité. Tešíme sa na september, keď sa pochvalime, čo sme všetko dokázali (ZŠ Zvolenská Slatina)."

Supervízia 1 - Rovesnícki mediátori ZŠ Zvolenská Slatina

07.02.2020 22:18

1. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi zo ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo po roku od posledného tréningu. Aktivity, ktoré sme pripravili, boli zamerané najmä na aktívne počúvanie. 

Hry, ktoré sme pripravili, sledovali ukotvovanie zručnosti vnímať povedané, parafrázovať počuté. Sústredili sme sa aj na popis základných znakov aktívneho počúvania. Rozobrali sme pocity človeka, ktorý zažíva aktívne počúvanie, aj pocity človeka, ktorému v komunikácii aktívne počúvanie chýba. Využili sme predovšetkým hru, ktorá následne viedla k diskusii, sebareflexii a k tvorbe argumentov a protiargumentov. 

Súčasťou supervízneho stretnutia bolo aj zhodnotenie aktivít rovesníckych mediátorov, ich pôsobenie v triedach, získané skúsenosti, poskytnutie rád a odporúčaní. Rovesnícki mediátori úprimne vyjadrili svoje pocity. V rámci reflexie sa vrátili k aktivitám v triedach, popísali ich z hľadiska výberu tréningových zručností, výberu metód. Zhodnotili aj reakcie spolužiakov. 

Mať mediačné zručnosti a vedieť ich použiť v praxi, veľmi úzko súvisí aj so schopnosťou vybudovať si v triede rešpekt, a to veľmi úzko súvisí aj s komunikačnými zručnosťami. Preto v rámci tréningových aktivít sme sa venovali aj verbálnej a neverbálnej komunikácii. 

Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová, Kristián Berecz a Leo /foto: archív školy/

Späť