Aktuality

07.04.2018 19:06

6. blok odbornej prípravy mediátorov aj o školskej mediácii (AMCS)

  6. blok v rámci odbornej prípravy mediatorov, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska, obsahoval aj tému školskej a rovesníckej mediácie. S budúcimi mediátormi sme sa vrátili do žiackych čias a zážitkovou formou sme si vyskúšali rôzne aktivity, ktoré pomáhajú žiakom v...

—————

24.03.2018 18:42

Kultúra školy a vedenie tímu ako súčasť funkčného vzdelávania v Lučenci (CĎV UK)

          „...na zlepšenie kvality škôl treba „hlbšie“ odhaliť vnútorné procesy škôl a omnoho väčšiu pozornosť venovať klíme a kultúre školy.“                                  Správa o...

—————

17.03.2018 16:22

Kultúra organizácie, vedenie tímu ako súčasť funkčného vzdelávania v Piešťanoch

Súčasťou funkčného inovačného vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktoré poskytuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave bola dňa 12. 3. v Piešťanoch aj téma Kultúra organizácie, konflikty a mediácia a vedenie tímu.  „...na...

—————

17.03.2018 14:29

Odborná príprava MEDIÁTOR (CĎV UK Bratislava)

  Tréning sociálnych zručností ako ďalšia časť odbornej prípravy mediátora pod garanciou prof. PaedDr. Vladimíra Labatha, PhD. obsahoval aj osvojenie si jednotlivých fáz mediačného procesu v školskej mediácii lektorovaný Mgr. Dušanou Bieleszovou. Akreditovaný kurz realizovaný v Centre ďalšieho...

—————

16.02.2018 20:11

Kontinuálne vzdelávanie v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

  Kultúra školy a školského zariadenia, vedenie tímu  - jedna z tém  funkčného a funkčného inovačného vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktoré realizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v...

—————

28.10.2017 23:55

Kultúra/klíma školy ako súčasť funkčného vzdelávania

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v rámci funkčného vzdelávania ponúka aj tému Kultúra/klíma školy a školského zariadenia, kde bezpochyby kľúčovú úlohu zohráva riešenie konfliktov v pedagogických tímoch vedúcim pedagogickým zamestnancom. Zloženie pomerne početnej skupiny vedúcich...

—————

24.10.2017 20:18

Vzdelávacie podujatie pre krajanských učiteľov

Prednášku na metodicko-vzdelávacom podujatí pre našich krajanských učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí realizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave na tému Školská mediácia.  Na vzdelávaní sme sa venovali príčinám konfliktov, faktorom,...

—————

17.09.2017 16:36

Tréning pedagógov v ZŠ v Jaklovciach

Ako sa mení mládež? Čo je pre ňu príznačné v tejto dobe a v konkrétnej lokalite? Ktoré nové zmeny a nové potreby treba vnímať ako klúčové a pracovať s nimi? Kedy vzniká konflikt? Ktoré faktory konflikt ovplyvňujú? Ako zvykneme reagovať na konfliktné situácie? Aké pocity sprevádzajú...

—————

08.09.2017 19:07

Tréning v ZŠ P. Marcelyho v Bratislave pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania UK

Pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnil na konci augusta tréning pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave na Drieňovej ulici.  Témou stretnutia bola Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Zamerali sme...

—————

11.06.2017 22:00

Seminár - Ako začleniť rovesnícku mediáciu do škôl

  Prostredie školy je tréningovým priestorom, resp. cvičiskom pre nadobúdanie nových zručností detí, žiakov, vrátane tých zručností, ktoré súvisia so schopnosťou riadiť konflikty, usmerňovať ich v rôznych štádiách ich prejavu.  Seminár Ako začleniť rovesnícku mediáciu do škôl, pripravený...

—————

13.04.2017 13:27

Školská a rovesnícka mediácia ako jedna z tém medzinárodnej vedeckej konferencie v Modre

V dňoch 7. - 8. apríla sa v Modre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII", ktorej organizátorom bola Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi. Jednou z tém príspevkov a diskusií bola aj školská a rovesnícka...

—————

18.02.2017 11:28

Odborný seminár pre riaditeľov košických škôl (zriaďovateľ Magistrát mesta Košice)

15. februára 2017 na pozvanie Magistrátu mesta Košice (oddelenie školstva) sa takmer stovka riaditeľov základných škôl, materských škôl, centier voľného času a základných umeleckých škôl zúčastnilo odborného seminára v priestoroch v priestoroch Centra voľného času na Popradskej...

—————

07.02.2017 22:08

Rôzne podoby školskej mediácie v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Vždy, keď navštívim nejaké pre mňa nové mesto, školu, nevnímam to len ako sprostredkovanie mojich skúseností učiteľom. So záujmom pozorujem, ako komunikujú, ako sa počúvajú, ako vyjadrujú svoje názory. Hľadám, čo je pre tú ktorú školu príznačné, čo ju robí výnimočnou, kde sa môžu pedagógovia...

—————

14.12.2016 22:01

Mediace do škol - lektorovanie rovesníckej mediácie v ČR

  "Cítila jsem ze začátku strach a nevěděla jsem, co očekávat od kolektivu. Ale dnes, tento třetí den vím, že jsou a i vy jste (byly) super. Jsem ráda, že jsem se naučila naslouchat. Poznala jsem nové lidi a nová slova. Budete mi chybět!"   Školská mediácia môže byť nástrojom prevencie...

—————

06.11.2016 17:32

Problémový žiak v triede - Dnešná škola č. 2/2016

  Každá konfliktná situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných osôb prinášať rôzne závery. Ak riešime iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa na situáciu v kontexte dosahu ďalších osôb v jeho blízkosti, naše závery...

—————

30.10.2016 15:00

CĎV UK - Sebapoznávanie - potenciál a limity mediátora

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského ponúka odborný seminár pre mediátorov Sebapoznávanie - potenciál a limity mediátora. Seminár je určený mediátorom registrovaným na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v...

—————

24.10.2016 21:30

Funkčné vzdelávanie v Bratislave a v Námestove - Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava

Jednou z tém funčného vzdelávania Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, je aj Kultúra školy a školkého zariadenia (riešenie konfliktov v škole) ako súčasť modulu Rozvoj školy a školského zariadenia.    Cieľom kontinuálneho vzdelávania je...

—————

14.10.2016 22:08

Tréning k riešeniu konfliktov v ZŠ Záhorská Ves

Čo ovplyvňuje kultúru školy? Aká by mala byť ideálna klíma školy? Prečo sa nachádzame na križovatke pochopenia, resp. nepochopenia detí? Čo spôsobuje učiteľom najväčšie problémy pri komunikácii s rodičmi?  Ako udržať motiváciu učiteľov? Prečo sme citliví na nespravodlivosť?  Aj na tieto...

—————

10.10.2016 22:44

Mediace do škol - aktuálny projekt v Českej republike

Cieľom projektu Mediace do škol je nastaviť podmienky a dostatočnú motiváciu pre novú prax riešenia konfliktov v škole. Rola mediátora a samotná mediácia sa tak stane rešpektovaným nástrojom prevencie agresívneho správania v rámci celej školskej komunity.  Východiská projektu V českých...

—————

29.09.2016 16:26

Pokojné riešenia v balíčku - Mediácia

  Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o. ponúka balíček troch publikácií z oblasti mediácie za zvýhodnenú cenu.    „Mediácia – Praktický právny sprievodca“ je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku, ktorá prináša osvedčené postupy a nové informácie z oblasti...

—————

—————