Kongres Komenium Forum 2012

V dňoch 15. a 16. novembra vo Zvolene na kongrese Komenium Forum medzi hlavnými referátmi odznela aj téma školskej mediácie. 

Spoločenská zodpovednosť škôl je veľká. Nároky kladené na jej lídrov a učiteľov narážajú na bariéry, ktoré sa prejavia najzraniteľnejšie v medziľudských vzťahoch. Potláčané konflikty ovplyvňujú motiváciu, sú príčinou otvorených sporov, obranných mechanizmov. Sú dôsledkom skupinového myslenia i strachu vysloviť názor. Školská mediácia ponúka nový pohľad na sprostredkovanie súvislostí v otázkach kvality vzťahov medzi učiteľom a žiakom, nadriadeným a podriadeným, učiteľom a rodičom i žiakmi navzájom. Prostredníctvom mediácie tvarujeme zmenu postoja od konfrontácie ku konsenzu. Prechádzame citovým zraneniam, podporujeme sociálne zbližovanie, vytvárame dohody. Školské prostredie v reálnom čase potrebuje rešpekt i chápanie súvislostí s nadhľadom.

Na kongrese bola pokrstená i nová publikácia autorky Dušany Bieleszovej Školská mediácie. Krstnými rodičmi sa stali šéfredaktor redakcie školstva a vzdelávania vydavateľstva Wolters Kluwer, s. r. o. PhDr. Erich Rabel a JUDr. Monika Jurčová, riaditeľka kongresu Komunium Forum.  

Dušana Bieleszová