Medzinárodná vedecká konferencia v Modre

V dňoch 8. až 9. apríla 2016 sa konal III. ročník medzinárodnej vedekej konferencie v Modre, ktorá bola zameraná na profesionalizáciu a inštitucionalizáciu mediátorov, mediačných a probačných úradníkov a účastníkov mediácie. Cieľom konferencie bolo prezentovanie aktuálnych vedeckých a odborných príspevkov v oblasti profesionalizácie a inštitucionalizácie mediácie. Jej organizátorom bola Asociácia mediátorov Slovenska. Vedeckým garantom konferencie bol prof. PaedDr. Vladimíra Labáth, ktorého hneď úvodná prednáška na tému Čo robí mediáciu mediáciou? Dilemy vzdelávania mediátorov - jasne pomenovala možnosti dosahu mediácie na kvalitu vzťahov, ak ju dokážeme vnímať v čo najširšom rozsahu. 

 

Program konferenciehttps://www.mediacia-ams.com/program-konferencie/

 

 

 

Témou nášho príspevku bol Proces začleňovania rovesníckej mediácie do škôl. V praktickej rovine sme opísali problémy a prekážky, s ktorými sa mediátor venujúci sa školskej a rovesníckej mediácii môže stretnúť v prostredí škôl. Venovali sme sa procesu zavádzania mediačnej kultúry do škôl. Poukázali sme na dôležitosť udržania kvalitnej a konštruktívnej spätnej väzby zo strany mediátora smerom k žiakom, pedagógom a vedeniu školy a navrhli sme odporúčania k časovému zaradeniu jednotlivých fáz implementovania mediácie do škôl v priebehu trvania školského roka.

 

Fotografie: archív Mediačného centra Poprad