Mezinárodní vědecká konference Sport a zážitková pedagogika, Praha

VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o., Praha v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotníckou, o. p. s. v Prahe usporiadala dňa 20. 10. 2016 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sport a zážitková pedagogika 2016".Garantkou konferencie bola doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť VŠTVS Palestra, spol. s r. o. Konferencie sa zúčastnili významní odborníci z Českej republiky a zahraničia. 
 

Bližšie informácie (program, účastníci) na: https://www.palestra.cz/zp/  

Reportáž na: https://www.youtube.com/watch?v=Fzut_RuzYu8&feature=youtu.be 

Informácie aj na: https://www.direktor.sk a v časopise Manažment školy v praxi č. 11/2016, ktorý vo vydavateľstve Wolters Kluwer, s. r. o práve pripravujeme.

 

Na konferencii som sa v spoločnosti JUDr. Dagmar Tragalovej (na fotografii s českými olympionikmi - Lukášom Krpálkom a veslárom Ondřejom Synekom, ktorým bola, rovnako ako Dr. Srdečnému, významnému propagátorovi zdravotnej telesnej výchovy a dlhoročnému pedagógovi školy, udelená plaketa rektora VŠTVaS Praha) z Mediačného centra Poprad mala možnosť zúčastniť aj aktívne. Vystúpila som s príspevkom Práca s dynamikou skupiny v programe rovesníckej mediácie. 

 

Stručne k obsahu príspevku: 

 

Rovesnícka mediácia v školskom prostredí má význam vtedy, ak sú dôležití dospelí presvedčení, že energia investovaná do zmeny prístupu k riešeniu konfliktov je kľúčom k zmierňovaniu napätia v triedach. Cesta zmien však nie je jednoduchá. Náročnosť prístupu zvýrazňuje doba, v ktorej žijeme, v ktorej viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme vnímať rozmanitosť sveta, byť citlivejšími na príležitosti a súčasne pevní v hodnotách. V rámci pedagogiky je kľúčové obrátiť pozornosť na zážitkové učenie, ktoré prináša aktívne spomienky. To sa nezaobíde bez citlivej práce učiteľa s dynamikou skupiny, ktorá mu je zverená. Súdržnosť, tolerancia, trpezlivosť, úcta, rešpekt, ale aj zvládanie súperenia o moc v triede, predstavujú výzvy zvládania procesu manažovania triedy. Aj v rámci tréningových aktivít rovesníckej mediácie je dôležité voliť také metódy a formy, ktoré urobia proces získavania nových zručností zaujímavejším.  

Celý príspevok bude uverejnený v zborníku z konferencie. 

Dušana Bieleszová, mediátor

fotografie: Dagmar Tragalová

 

 Úvodné slovo garantky programu: M. Šauerovej

 

PhDr. Vojmír Srdečný                                                                       D. Bieleszová, D. Tragalová, M. Šauerová