Téma: Profil učiteľa

Cieľ: Umožniť žiakom vnímať rolu učiteĺa z pohľadu ich potrieb a zároveň zohľadňujúc množstvo osobností, individualít, s ktorými sa v rámci triedy stretávajú (vek, temperament, poruchy učenia, správania, a pod.)

Rozdelíme žiakov do 3 skupín. Každá skupina dostane vlastnú úlohu, čas na jej vyriešenie ohraničíme v závislosti od veľkosti skupiny (napr. 10 minút). Upozorníme žiakov, že pred riešením úlohy je potrebné zvoliť si hovorcu, ktorý závery skupiny odprezentuje po splnení úlohy pred všetkými rovesníckymi mediátormi. 

Zadanie: 

  • 1. skupina – Akého učiteľa potrebujú utiahnutejší, tichší a poslušní žiaci?
  • 2. skupina – Akého učiteľa potrebujú  žiaci s poruchami učenia?
  • 3.skupina – Akého učiteľa potrebujú problémoví žiaci s arogantným správaním?

 

Otázka do diskusie po prezentovaní záverov: Aký by mal byť učiteĺ?