Téma: Synchronizácia

Cieľ: Naučiť žiakov pracovať v skupinách, scitlivovať ich pozorovacie schopnosti, schopnosti popísať sledovaný jav bez použitia emócií (bez hodnotenia), aj s hodnotením, zamerať sa na dynamiku skupiny.

Rozdelíme žiakov na dve skupiny – hráčov a pozorovateľov (po splnení prvej úlohy sa hráči s pozorovateľmi vymenia). 

  • Ak je našim záujmom spájať rozdielne pohľady na rôzne situácie v závislosti od veku, zrelosti, vytvoríme dve rovnomerne zmiešané skupiny pozostávajúce zo žiakov 4. až 9. ročníka. 
  • Ak je našim záujmom umožniť žiakom pozorovať komunikáciu spolužiakov približne rovnakého veku, vytvoríme dve skupiny, kde jedna bude mať žiakov 4.- 6. ročníka a druhá skupina žiakov 7. až 9. ročníka. 

Úloha pre pozorovateľov: Pozorujte správanie vašich rovesníkov v skupine. Popíšte situáciu bez hodnotenia (Čo ste videli?) a s hodnotením (Čo ste cítili?) - Ako prebiehali vzájomné dohody? Kto sa ujal iniciatívy usmerniť ľudí v tíme? Ako ste vnímali spolužiakov z hľadiska ich potreby riadiť, viesť? Kto sa javil utiahnutejší? Kto mal potrebu byť vedený? Vedeli spolupracovať? 

Úloha pre hráčov 1: Zoraďte sa podľa výšky. 

(Ďalšiu inštrukciu žiakom nedávame. Rovesnícki mediátori zvyknú ostať v pomykove, pretože čakajú ďalšie inštrukcie. Ak ich však nedostanú, snažia sa veľmi rýchlo situáciu uchopiť bez usmernenia dospelou autoritou a jednotltivé úlohy si prirozdene rozdelia.)

Úloha pre hráčov 2.: Zoraďte sa podľa dátumu narodenia (alternatíva - bez použitia verbálnej reči). 

(Pri výmene rolí druhá skupina očakáva rovnakú úlohu za rovankých podmienok. Ešte pred vypočutím úlohy zvyknú rovesnícki mediátori dohadovať sa na rýchlejšom riešení. Zmena úlohy a zmena podmienok (vsunutie bariéry) opäť mobilizuje ich postreh a aktivizuje ich činnosť.)