Téma: Teplomer postojov a hodnôt

Cieľ: Naučiť rovesníckych mediátorov diskutovať v skupine, vymieňať si rozdielne názory, vytvárať dohody cestou konsenzov, ukázať rozdiel medzi rozhodovaním sa jednotlivca a rozhodovaním sa v skupine, trénovať schopnosť prijímať kompromisné návrhy. 

Postup: Rovesnícki mediátori pracujú v 3 skupinách. 
 
Pomôcky: na papieri nakreslená časová os s negatívnymi, neutrálnymi a pozitívnymi označeniami (-, 0, +), písacie potreby.
 
Zadanie do skupín: Každá skupina dostane časovú os s negatívnymi, neutrálnymi a pozitívnymi označeniami. Na flipchartovej tabuli sa nachádzajú pojmy, s ktorými budú rovesnícki mediátori počas hry pracovať. Ide napríklad o tieto pojmy: závisť, tolerancia, nenávisť, láska, úcta, cieľavedomosť, hnev a pod.
 
Úlohou rovesníckych mediátorov pracujúcich v každej skupine bude zadeliť pojmy na časovú os podľa dohody v skupine. Rovesnícki mediátori sa pokúsia viesť diskusie tak, aby prišli k dohode, aby sa do diskusie zapájalo čo najviac členov skupiny a aby sa so záverom dohody dokázal stotožniť každý člen skupiny. Následne hovorca skupiny zapíše závery skupiny na veľkú časovú os, ktorá bude nakreslená na flipcharte, prácu v skupine opíše, závery zdôvodní. Nasleduje spoločná diskusia všetkých rovesníckych mediátorov.
 

Príklady prác žiakov: