Metodický deň pre výchovných poradcov v gescii OÚ OŠ v Košiciach

06.05.2018 19:36

 

 

Podpora zriaďovateľa pre aktivity, ktoré súvisia s mediáciou je pre riešenie konfliktov, ich chápanie, spracovanie v prostredí škôl a školských zariadení veľkou výhodou. Jednou z možností, ako môže aj zriaďovateľ v tomto smere vyvíjať aktivity a ponúkať témy na zamyslenie, je realizácia vzdelávania prostredníctvom metodického dňa. Aktívny v tomto smere je odbor školstva Okresného úradu v Košiciach, ktorý  pod gesciou PaedDr. ThLic. Mgr. Oľgy Pivarníkovej, veľmi odborne a profesinálne  pravidelne pre školy a školské zaradenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ponúka spoločné stretnutia, kde riaditelia škôl, ale aj výchovní poradcovia a špeciálni pedagógovia majú možnosť oboznammovať sa s aktuálnymi výzvami v školstve. 

Jednou z takýchto tém je už dlhodobo aj školská mediácia. 

V minulom roku sme s témou  mediácie ako alternatívneho riešenia konfliktov oboznámili riaditeľov škôl (špeciálne školy, školské zariadenia, špeciálne poradenské zariadenia) a 3. mája sme sa sústredili na skupinu výchovných poradcov. V aktivitách sme sa zamerali na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré potrebuje výchovný poradca pre svoju prax, a to nielen vo vzťahu k deťom, žiakom, ale aj v kontakte s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi rôznych predmetov a rodičmi žiakov. Hovorili sme o vplyve skúseností na vnímanie rôznych situácií, aj o citlivej hranici medzi skúsenostným zážitkovým poznávaním a predkladaním informácií v podobe faktov. Hovorili sme o dôležitosti klímy a kultúry školy na možnosti pôsobenia výchovných poradcov. Prakticky sme si vyskúšali, ako dôležité je aktívne počúvanie, vnímanie rôznych emócií, pozorovanie a čítanie neverbálnych signálov v prejavoch detí aj dospelých. Rozobrali sme si možné reakcie na problémové správanie a súvis takéhoto problémového správania s prostredím a konkrétnou situáciou. Riešili sme prípadové štúdie a v skupinách hľadali najúčinnejšie riešenia sporných situácií. Počas vzdelávania nás navštívili aj Ing. Jozef Javorka, CSc. vedúci odboru školstva a Ing. Magdaléna Vitkovičová, vedúca oddelenia odborných a metodických činností. 

Spätná väzba - PaedDr. Oľga Pivarníková

Skvelé podmienky pre vzdelávanie výchovných poradcov a vzájomné zdieľanie skúseností vytvorilo Liečebno-výchovné sanatórium (Košice-Barca), pod vedením Mgr. Dany Bednárovej, riaditeľky LVS. Mali sme možnosť pozrieť si priestory sanatória, diagnostického centra aj centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

Späť