Metodický deň pre výchovných poradcov v gescii OÚ OŠ v Košiciach - spätná väzba

07.05.2018 11:00

    

    03. mája 2018 sa konal Metodický deň učiteľov 2018 v podmienkach špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení odboru školstva Okresného úradu Košice. Sekcia výchovných poradcov absolvovala program Školskej a rovesníckej mediácie z pohľadu zmierňovania napätia v škole v priestoroch Liečebno-výchovného sanatória, Tešedíkova 3, Košice – Barca.

    Tému vzťahov učiteľ → dieťa/žiak → rodič  prezentovala lektorka z pozície najdôležitejšej roviny – roviny vzťahov,  ktorá významne ovplyvňuje kvalitu škôl. Vysoká profesionalita lektorky a mediátorky v jednej osobe Mgr. Dušany Bieleszovej a jej kultivovaný prejav oslovil vnímavých pedagógov z radov výchovných poradcov. Vzdelávací program formou prezentácie bol pretkaný zážitkovými aktivitami  v skupinách s priamou účasťou aktérov  vzdelávania.

    Spätná väzba na vzdelávací program mala pozitívny ohlas, o čom svedčia písomné vyjadrenia účastníkov. Skupina účastníkov sa cíti obohatená o nové informácie, o nové poznanie, ktoré sa bude snažiť zaviesť do praxe svojho pôsobenia v školskom prostredí. Niektorí účastníci s údivom zistili, že v školskom prostredí pôsobia v duchu prezentovaného programu, len to nepomenovali ako školská mediácia. Zaujímavé je poznanie, že niektorí účastníci vnímali vzdelávací program obohacujúco pre súkromné (rodinné) prostredie, ktoré má nepochybne dopad na školské prostredie v kolektíve kolegov (pedagógov) i vo vzťahu k žiakom a rodičom.

    Kvalitu obsahového zamerania metodického dňa umocnilo príjemné a umelecky citlivo riešené prostredie špeciálneho výchovného zariadenia, ktorého kolegovia pod vedením riaditeľky Mgr. Dany Bednárovej  pripravili nezabudnuteľné chvíle strávené v tomto zariadení.

    Organizátor metodického dňa, odbor školstva Okresného úradu Košice, vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým zainteresovaným a teší sa na ďalšie podnetné pracovné stretnutia.

    Okresný úrad Košice, zriaďovateľ špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení pozitívne vníma skutočnosť, že problematika školskej a rovesníckej mediácie je súčasťou obsahového zamerania Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/2019. V kontakte s p. Mgr. Bieleszovou máme záujem podieľať sa na rovesníckom programe vo vybranej škole, kde sa vzdelávajú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

PaedDr. Oľga Pivarníková, garant MD 2018

Ďalšie príspevky k téme: 

 Metodický deň pre výchovných poradcov (2018)

Metodický deň pre riaditeľov (2017)

 

Späť